Emissie naar lucht, water en bodem

Emissies naar lucht door de industrie, 1990-2021

De industrie levert voor alle stoffen een belangrijk aandeel in de totale emissies naar lucht in Nederland. De emissies door de industrie (inclusief raffinaderijen) zijn in de periode 1990-2021 aanzienlijk afgenomen.

Ontwikkeling van de emissies naar lucht

Tussen 1990 en 2021 zijn de emissies van de meeste stoffen door de industrie (inclusief raffinaderijen) aanzienlijk afgenomen. In de periode 1990-2000 daalden de emissies van stikstofoxiden (NOx), zwaveldioxide (SO2) en vluchtige organische stoffen (VOS) als gevolg van technische maatregelen als schonere brandertechnieken, rookgasontzwaveling en selectieve katalytische reductie. De emissie van kooldioxide (CO2) nam af omdat er minder brandstoffen werden ingezet.
De emissies zijn vanaf 2000 verder afgenomen door emissie-reducerende maatregelen en door de sluiting van bedrijven. De emissie van lachgas (N2O) vertoonde in 2008 een sterke daling ten opzichte van 2007. Deze afname werd veroorzaakt door maatregelen (productiewijzigingen) bij de salpeterzuurproductie. Deze subsector kwam onder het Europese systeem voor emissiehandel (ETS) te vallen, wat de prikkel was tot deze maatregelen. De emissie van zwaveldioxide (SO2) daalde in de periode vanaf 2008 voornamelijk door overschakeling van oliestook naar gasstook bij de raffinaderijen. Na 2012 hebben zich geen significante ontwikkelingen in de emissietrends meer voorgedaan: de emissies blijven ruwweg constant. De totale productie in de industrie is in diezelfde periode 2012-2021 met 15% gestegen (CBS Statline) zodat wel sprake is van een relatieve daling. Over de periode 2005-2021 bedroeg de productiegroei in de industrie 24%.

Bronnen

De stoffen komen vrij uit stationaire bronnen. Het gaat om emissies die ontstaan bij de verbranding van fossiele brandstoffen in vuurhaarden en emissies door industriƫle processen. Deze indicator bestrijkt de Emissieregistratie-sectoren Chemische industrie, Overige industrie en Raffinaderijen. Dit is voor broeikasgassen een andere definitie dan die volgens de zogeheten Klimaattafel-definitie wordt gehanteerd voor het nationale klimaatbeleid. In die definitie worden nog enkele andere subsectoren tot Industrie gerekend, waaronder Stortplaatsen, Afvalbehandeling, Olie- en gaswinning en Zuiveringsinstallaties. Het totaal van deze indicator komt daarom niet overeen met het cijfer onder Industrie in de Sectortabellen broeikasgasemissies op emissieregistratie.nl.
De emissiecijfers van broeikasgassen worden weergegeven volgens de IPCC-definitie.

Referenties

  • Emissieregistratie (2023). Jaarcijfers 2021. RIVM, Bilthoven; PBL, Den Haag; CBS, Den Haag; Rijkswaterstaat-Waterdienst, Lelystad; Wageningen Economic & Environmental Research, Wageningen; Rijkswaterstaat-Leefomgeving, Utrecht, RVO, Utrecht en TNO Bouw en Ondergrond, Utrecht.
  • CBS Statline eerste digit C: Industrie

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven

Emissies naar lucht door de industrie

Omschrijving

Emissies van een aantal broeikasgassen (kooldioxide (CO2), methaan (CH4), distikstofoxide (N2O) en NEC-emissies van verzurende en grootschalige luchtverontreinigende stoffen (Zwaveldioxide (SO2), stikstofoxiden (NOx), fijnstof (PM10), vluchtige organische stoffen exclusief methaan (NMVOS) en koolmonoxide (CO) in de industrie.

Verantwoordelijk instituut

Rijks Instituut voor Volksgezondheid en Milieu op basis van data van Emissieregistratie

Berekeningswijze

De emissiegegevens voor de verzurende en grootschalige luchtverontreiniging zijn gepresenteerd volgens de sectorindeling van de NEC-richtlijn. Voor de stationaire bronnen komt een deel van de emissiegegevens uit de individuele milieujaarverslagen van bedrijven. Het overige deel wordt bijgeschat op basis van statistische gegevens uit onder andere de energiestatistieken, productiestatistieken van het CBS. De emissiecijfers voor de broeikasgassen zijn berekend volgens de IPCC-methode. Zie Verschillen tussen CO2-emissietotalen verklaard, 1990-2021.

Basistabel

Alle data opvraagbaar op EmissieregistratieVerder:StatLine: Emissies van broeikasgassen berekend volgens IPCC-voorschriften (CBS)StatLine: Emissies van luchtverontreinigende stoffen volgens NEC-richtlijnen (CBS)

Geografisch verdeling

Nederland, provincie, postcode, 5*5 km2 (kaart)

Andere variabelen

Belasting oppervlaktewater, bodem-emissies, emissies oppervlaktewater, lucht-emissies, lucht-emissies volgens IPCCIn totaal circa 300 stoffen, circa 1600 emissie-oorzaken en circa 1000 (individuele) puntbronnen.

Verschijningsfrequentie

In maart definitieve cijfers t-2

Achtergrondliteratuur

Methoden: op de website van Emissieregistratie: methodiekdocument Energie, Industrie en AfvalBegrippen: op de website van Emissieregistratie

Opmerking

-

Betrouwbaarheidscodering

Zie Kwaliteit van de emissiecijfers.

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2023). Emissies naar lucht door de industrie, 1990-2021 (indicator 0112, versie 36 , 2 augustus 2023 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.