Emissie naar lucht, water en bodem

Emissies naar lucht door de Industrie, 1990-2001

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.
    1990 1995 1) 1998 1999 2000 2001*
               
    miljoen kg          
Zwaveldioxide 118 91 70 64 48 48
  Vuurhaarden 85 67 49 42 34 34
  Proces/overige 33 24 21 22 14 14
Stikstofoxiden 98 74 62 51 47 46
  Vuurhaarden 84 65 49 33 33 32
  Proces/overige 14 8,3 13 18 15 14
Koolmonoxide 272 215 164 150 146 141
  Vuurhaarden 117 121 22 25 81 80
  Proces/overige 115 94 142 125 65 61
               
Kooldioxide 52 814 54 658 55 527 54 673 52 074 53 163
  Vuurhaarden 41 798 43 112 36 089 33 567 32 979 34 137
  Proces/overige 11 015 11 546 19 458 21 105 19 095 19 026
Fijn stof 32 19 13 3) 3) 4)
  Vuurhaarden 7,4 5,9 3,5 3) 3) 4)
  Proces/overige 25 13 9,9 3) 3) 4)
VOS 2) 151 101 78 74 71 68
  Vuurhaarden 3,7 4,7 2,7 1,6 2,1 2,1
  Proces/overige 147 97 75 73 69 66
               
Methaan 7,1 8,5 4,5 6,1 5,1 5,1
  Vuurhaarden 3,5 5,4 1,8 2,5 2,9 2,9
  Proces/overige 3,6 3,0 2,7 3,6 2,2 2,2
Distikstofoxide 25 24 25 23 23 21
  Vuurhaarden 0,18 0,15 0,11 0,12 0,11 0,11
  Proces/overige 24 24 25 23 23 21
Ammoniak) 4,6 4,1 3,4 3,3 3,2 3,0
  Vuurhaarden 0,000 0,084 0,008 0,000 0,014 0,000
  Proces/overige 4,6 4,0 3,4 3,3 3,2 3,0
               
Bron: CCDM (2002).         CBS/MC/okt02
1) Na 1995 is voor de basismetaalindustrie de definitie vuurhaarden- en procesemissies gewijzigd. Dit blijkt vooral uit de emissies voor koolmonoxide.
2) Vluchtige organische stoffen, exclusief methaan.
3) Onvolledige waarneming in 1999 en 2000.
4) De schatting van 2001 is gebaseerd op 2000 en daarom niet mogelijk.

Ontwikkeling van de emissies naar lucht

Van de meeste stoffen is de emissie sinds 1990 aanzienlijk afgenomen. De emissie van kooldioxide vertoont in deze periode daarentegen een lichte stijging. De dalingen zijn voornamelijk het gevolg van De dalingen zijn voor een deel het gevolg van een verschuiving van zware stookolie naar gassen als brandstof. Ook spelen technische maatregelen zoals schonere brandertechnieken, rookgasontzwaveling, selectieve katalytische reductie een rol. De emissie van kooldioxide is meer gekoppeld aan de hoeveelheid verbruikte brandstof.De emissies worden veroorzaakt door Energieverbruik door de industrie, 1990-2022 door stationaire bronnen (vuurhaarden of industriële processen) bij de industrie en raffinaderijen.

Methodiek

De tabel geeft de actuele emissies van stoffen die naar de lucht.

In verband met een onvolledige waarneming in de Milieuverslagen over 1999 en 2000 bij deze doelgroep, zijn de emissies van fijn stof en de daarvan afgeleide emissies van metaalverbindingen niet beschikbaar.

Referenties

  • CCDM (2002). Emissiemonitor, Jaarcijfers 2000 en ramingen 2001. Rapportagereeks MilieuMonitor, nr. 6 Coördinatiecommissie Doelgroepmonitoring, Den Haag.

Relevante informatie

  • Recente emissiecijfers kunnen in detail bekeken worden op het Datawarehouse van de Emissieregistratie. Verder is via deze site informatie beschikbaar over de methodieken voor het bepalen van emissiecijfers en informatie over wijzigingen in methodieken.

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2002). Emissies naar lucht door de Industrie, 1990-2001 (indicator 0112, versie 03 , 25 september 2002 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.