Emissie naar lucht, water en bodem

Emissies naar lucht door de Industrie, 1990-2002

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

De industrie levert een aanzienlijk aandeel in de emissies van zwaveldioxide, kooldioxide, vluchtige organische stoffen, fijn stof, koolmonoxide, distikstofoxide en CFK's. Voor alle stoffen geldt dat de emissies min of meer dalen.

  1990 1995 1) 1999 2000 2001 2002*
             
  miljoen kg        
Zwaveldioxide (SO2) 118 91 64 48 50 44
Vuurhaarden 85 67 42 34 31 27
Proces/overige 33 24 22 14 19 18
Stikstofoxiden (NOx) 98 74 51 47 46 45
Vuurhaarden 84 65 36 35 32 33
Proces/overige 14 8,3 15 12 13 12
Koolmonoxide (CO) 272 215 165 161 160 151
Vuurhaarden 118 121 41 97 86 82
Proces/overige 155 94 124 64 74 69
             
Kooldioxide (CO2) 53 094 54 658 54 673 48 649 49 666 48 549
Vuurhaarden 41 798 43 112 32 326 31 894 31 657 31 024
Proces/overige 11 295 11 546 18 296 16 755 18 009 17 525
Fijn stof 35 22 2) 12 11 10
Vuurhaarden 7,7 6,3 2) 6,1 1,3 1,4
Proces/overige 28 15 2) 6,4 9,6 8,8
VOS 3) 151 101 74 64 59 57
Vuurhaarden 3,7 4,7 1,5 2,0 2,5 2,8
Proces/overige 147 97 73 62 56 55
             
Methaan (CH4) 7,1 8,5 6,0 5,0 4,4 4,4
Vuurhaarden 3,5 5,4 2,4 2,8 1,5 1,4
Proces/overige 3,6 3,0 3,6 2,2 3,0 3,0
Distikstofoxide (N2O) 25 24 23 23 21 20
Vuurhaarden 0,18 0,15 0,12 0,11 0,09 0,08
Proces/overige 24 24 23 23 21 20
Ammoniak (NH3) 4,6 4,1 3,3 2,8 2,8 2,6
Vuurhaarden 0,000 0,084 0,000 0,014 0,005 0,005
Proces/overige 4,6 4,0 3,3 2,8 2,8 2,6
             
Bron: CCDM, 2003. CBS/MC/aug03/0112
1) Na 1995 is voor de basismetaalindustrie de definitie vuurhaarden- en procesemissies gewijzigd. Dit blijkt vooral uit de emissies van koolmonoxide en kooldioxide.
2) Onvolledige waarneming in 1999.
3) Vluchtige organische stoffen, exclusief methaan.

Aandeel emissies van de industrie

De industrie levert een aanzienlijk aandeel in de emissies van zwaveldioxide, kooldioxide, vluchtige organische stoffen, fijn stof, koolmonoxide, distikstofoxide en CFK's.

Emissies naar lucht door de industrie sterk afgenomen

Van de meeste stoffen is de emissie door de industrie (inclusief raffinaderijen) sinds 1990 aanzienlijk afgenomen. De emissie van kooldioxide blijft de laatste jaren vrijwel gelijk. De dalingen zijn voornamelijk het gevolg van een verschuiving van zware stookolie naar gassen als brandstof. Ook spelen technische maatregelen zoals schonere brandertechnieken, rookgasontzwaveling, selectieve katalytische reductie een rol. De emissie van kooldioxide houdt rechtstreeks verband met de hoeveelheid koolstof in de verbruikte brandstof.De emissies worden veroorzaakt door verbranding van fossiele brandstoffen door stationaire bronnen (vuurhaarden of industriële processen) bij de industrie en raffinaderijen.

Methodiek

De tabel geeft de actuele emissies van stoffen naar de lucht.

In verband met een onvolledige waarneming in de Milieuverslagen over 1999 bij deze doelgroep, zijn de emissies van fijn stof en de daarvan afgeleide emissies van metaalverbindingen niet beschikbaar.

Referenties

  • CCDM (2003). Emissiemonitor, Jaarcijfers 2001 en ramingen 2002. Datawarehouse-Emissieregistratie. Coördinatiecommissie Doelgroepmonitoring, Den Haag. Beschrijvingen van de berekeningsmethodiek vindt u in de meta-informatie van de Emissiemonitor op de website van de Emissieregistratie.

Relevante informatie

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2003). Emissies naar lucht door de Industrie, 1990-2002 (indicator 0112, versie 04 , 3 oktober 2003 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.