Emissie naar lucht, water en bodem

Emissies naar lucht door de industrie, 1990-2003

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

De industrie levert een aanzienlijk aandeel in de totale emissies van zwaveldioxide, kooldioxide, vluchtige organische stoffen, fijn stof, koolmonoxide, distikstofoxide en cfk's. Voor alle stoffen geldt dat de emissies min of meer dalen.

IPCC en NEC 1990 1995 2000 2001 2002 2003
             
  miljoen kg        
             
Verzurende emissies 1)            
Zwaveldioxide (SO2) 168 108 63 66 59 57
Stikstofoxiden (NOx) 183 141 100 96 95 97
Ammoniak (NH3) 4,6 4,4 3,1 3,2 2,8 3,0
             
Broeikasgassen 2)            
Kooldioxide (CO2) 50 091 46 401 44 480 43 947 42 545 42 922
Methaan (CH4) 17 17 17 17 17 17
Distikstofoxide (N2O) 25 24 23 21 20 20
             
Overige verbindingen 1)            
Fijn stof 38 23 13 13 13 12
VOS 3) 179 130 89 81 76 70
Koolmonoxide (CO) 292 239 193 188 180 174
             
Bron: Emissieregistratie (2005). CBS/MNC/mei05/0112
1) Inclusief energievoorziening (NEC-indeling); conform de NEC-richtlijn.
2) Broeikasgasemissies conform IPCC-richtlijnen.
3) Vluchtige organische stoffen, exclusief methaan.

Ontwikkeling van de emissies naar lucht

Van de meeste stoffen is de emissie door de industrie (inclusief raffinaderijen) sinds 1990 aanzienlijk afgenomen. De emissie van kooldioxide vertoont in deze periode daarentegen een lichte daling. De dalingen zijn voornamelijk het gevolg van een verschuiving van zware stookolie naar gassen als brandstof. Ook spelen technische maatregelen zoals schonere brandertechnieken, rookgasontzwaveling, selectieve katalytische reductie een rol. De emissie van kooldioxide houdt rechtstreeks verband met de hoeveelheid koolstof in de verbruikte brandstof.

Bronnen

De stoffen komen vrij uit stationaire bronnen in de industrie en raffinaderijen. Het gaat om de emissies die ontstaan bij de verbranding van fossiele brandstoffen in vuurhaarden en uit industriële processen.

Referenties

  • Emissieregistratie (2005). Jaarcijfers 2003. MNP, Bilthoven; CBS, Voorburg; RIZA, Lelystad; EC-LNV, Den Haag; SenterNovem, Utrecht en TNO-MEP, Apeldoorn. http://www.emissieregistratie.nl

Relevante informatie

Technische toelichting

Technische toelichting

De emissiegegevens voor de verzurende en overige verbindingen zijn gepresenteerd volgens de doelgroepenindeling volgens de NEC-richtlijn: Onder industrie vallen industrie, raffinaderijen, energievoorziening en afvalverwerking.Voor stationaire bronnen komt een deel van de emissiegegevens uit de individuele milieujaarverslagen van bedrijven. Het overige deel wordt bijgeschat op basis van statistische gegevens uit onder andere de energiestatistieken, productiestatistieken van het CBS.

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2005). Emissies naar lucht door de industrie, 1990-2003 (indicator 0112, versie 06 , 25 augustus 2005 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.