Emissies naar water door de Industrie, 1990-2001

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

De emissies naar water van de meeste stoffen neemt nog steeds verder af. Voor fosfor, cadmium en kwik zijn in de periode 1995-2001 aanzienlijke reducties bereikt.

 19901995199920002001w.v. 
      directindirect
        
 1 000 kg     
Stikstof (als N-totaal)2095013 51011 70010 24010 010 3 5306 480
Fosfor (als P-totaal)12 3405 1604 4402 9101 8305141 320
        
Cadmium (Cd)4,00,7750,3310,3090,2980,2570,041
Chroom (Cr)46,031,928,525,423,83,9719,9
Koper (Cu)53,739,140,028,824,613,211,4
Kwik (Hg)0,7230,3280,1820,0400,06280,03060,0322
Lood (Pb)25,612,29,976,246,392,963,43
Nikkel (Ni)42,928,423,418,222,14,7017,4
Zink (Zn)17678,861,452,754,730,324,4
Arseen (As)4,891,972,651,801,561,250,308
        
Ethylbenzeen3,386,725,003,092,990,3842,61
1,2-Dichloorethaan5,581,471,951,502,392,340,054
1,1,1-Trichloorethaan0,0960,0710,0270,0330,0280,0270,0001
Trichlooretheen66,30,4210,0970,7550,7710,0950,676
Drins 1)0,008920,00280,00090,00110,000940,00094-
        
Bron: CCDM (2003).CBS/MC/aug03/0114
1) Aldrin, dieldrin, endrin, enisodrin.

Emissies naar water door de industrie dalen nog steeds

De periode 1985-1995 werd gekenmerkt door forse emissiereducties bij de doelgroep (tot 95%). Dit was onder meer het gevolg van de uitvoering van de diverse nationale en internationale beleidsdoelstellingen. Ook in de periode 1995-2001 zijn voor fosfor, cadmium en kwik nog aanzienlijke reducties bereikt, onder andere door de sluiting van enkele kunstmestfabrieken. De emissies van prioritaire stoffen naar water moeten zodanig verminderen, dat wordt voldaan aan de normen voor de waterkwaliteit. In 2000 moet de zogenaamde MTR-concentratie (Maximaal Toelaatbaar Risiconiveau) zijn gehaald; in 2010 de Streefwaarde.

Dankzij de reeds behaalde emissiereducties geldt voor onder andere organische microverontreinigingen, dat de bijdrage van de industrie aan de overschrijding van de streefwaarde nihil of slechts gering is. Met name bij de zware metalen zal er nog een aanvullende inspanning nodig zijn om de doelstelling voor 2010 te bereiken (VROM, 2001).

Aandeel van directe emissies nog vrij groot

De tabel vermeldt de emissies aan de bron. De emissies omvatten zowel de directe emissies naar het oppervlaktewater als de indirecte lozingen op het riool. De lozingen op het riool komen pas na zuivering in het oppervlaktewater (indirect). Omdat een deel van de indirect geloosde stoffen bij de zuivering in rioolwaterzuiveringsinstallaties uit het water wordt verwijderd, ligt de uiteindelijke Emissies naar water en belasting van het oppervlaktewater, 1990-2002 lager.

Bronnen

  • CCDM (2003). Emissiemonitor, Jaarcijfers 2001 en ramingen 2002. Datawarehouse-Emissieregistratie. Coördinatiecommissie Doelgroepmonitoring, Den Haag. Beschrijvingen van de berekeningsmethodiek vindt u in de meta-informatie van de Emissiemonitor op de website van de Emissieregistratie.
  • VROM (2001). Emissiereductiedoelstellingen prioritaire stoffen - Thema verspreiding. Notitie in het kader van het vierde Nationaal Milieubeleidsplan. Ministerie van VROM, Den Haag.

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven
-
Omschrijving
-
Verantwoordelijk instituut
-
Berekeningswijze
-
Basistabel
-
Geografische verdeling
-
Verschijningsfrequentie
-
Betrouwbaarheidscodering
-

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
24
Bekijk meer Bekijk minder
versie‎
03

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Emissies naar water door de Industrie, 1990-2001 (indicator 0114, versie 04,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.