Belasting van het oppervlaktewater door de industrie, 1990-2004

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Tussen 1990 en 2000 namen de emissies door de industrie nog flink af. Na 2000 treedt er voor sommige stoffen weer een stijging op. In verhouding tot andere bronnen is de bijdrage aan de landelijke belasting gering.

Einde daling industriële emissies

Er is een einde gekomen aan de emissiereducties bij de industrie. Zowel voor zware metalen als nutriënten (stikstof en fosfor) geldt dat de belasting vanuit de industrie in de periode 2002-2004 stabiel is of zelfs licht toeneemt. Bij de niet gepresenteerde stoffen, zoals organische microverontreinigingen, zijn ook de afgelopen jaren door de industrie nog forse reducties behaald, mede onder invloed van strenge EU regelgeving. Trends in deze emissies kunnen worden bekeken op de publieke website van de Emissieregsitratie (Emissieregistratie (2006)).

Bijdrage aan de landelijke belasting

De bijdrage van de direct lozende (niet op het riool aangesloten) industrie aan de landelijke belasting is voor de meeste stoffen beperkt (<10%). Alleen voor cadmium (18%), koper en nikkel (circa 9%) is het aandeel nog redelijk belangrijk. Veel direct lozende industriële bedrijven hebben een eigen afvalwaterzuiveringsinstallatie, zeker de middelgrote en grote bedrijven.

Totale bijdrage industrie

In feite is de bijdrage van de industrie groter dan hierboven genoemd. De lozingen van de industrie op het riool (die bijdragen via het effluent van de rwzi's) zorgen voor de genoemde stoffen nog voor een extra bijdrage aan de landelijke belasting van 1-5%, bovenop de hierboven genoemde percentages. Ook emissies van de industrie naar de lucht (in binnen- en buitenland) dragen via de atmosferische depositie bij aan de belasting van het oppervlaktewater.

Bronnen

  • Emissieregistratie (2006). Jaarcijfers 2004. MNP, Bilthoven; CBS, Voorburg; RIZA, Lelystad; EC-LNV, Den Haag; SenterNovem, Utrecht en TNO-MEP, Apeldoorn. http://www.emissieregistratie.nl.

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven
-
Omschrijving
-
Verantwoordelijk instituut
-
Berekeningswijze
-
Basistabel
-
Geografische verdeling
-
Verschijningsfrequentie
-
Opmerking
De emissies naar water omvatten zowel de directe lozingen naar het oppervlaktewater als de indirecte lozingen op het riool vanuit alle mogelijke bronnen. Lozingen op het riool bereiken meestal pas na zuivering het oppervlaktewater; dus indirect. De belasting van het oppervlaktewater omvat alle directe emissies, de effluenten van de rwzi's, de uit- en afspoeling vanuit landbouw- en natuurgronden en de directe atmosferische depositie op oppervlaktewater, exclusief de Noordzee.Zie ook: Emissies naar water: begrippen en definities!titel!Zie ook: Meta-informatie van het Datawarehouse-Emissieregistratie, voor beschrijvingen van de berekeningsmethodiek.
Betrouwbaarheidscodering
-

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
24
Bekijk meer Bekijk minder
versie‎
03

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Belasting van het oppervlaktewater door de industrie, 1990-2004 (indicator 0114, versie 07,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.