Emissies naar water door de industrie, 1990-2002

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

De emissies naar water van de meeste stoffen neemt nog steeds verder af. Voor fosfor, cadmium en kwik zijn in de periode 1995-2002 aanzienlijke reducties bereikt.

 19901995200020012002w.v.
      directindirect
 1 000 kg      
        
Stikstof (als N-totaal)20 95013 51010 25010 300 10 0603 1156 945
Fosfor (als P-totaal)12 3405 1602 9101 8501 7305601 170
        
Cadmium (Cd)4,00,7750,3090,2970,3040,2510,053
Chroom (Cr)46,031,925,423,722,12,819,3
Koper (Cu)53,739,128,824,930,811,719,1
Kwik (Hg)0,7230,3280,0400,06360,04930,03760,0117
Lood (Pb)25,612,26,247,285,542,672,88
Nikkel (Ni)42,928,518,219,716,54,1312,4
Zink (Zn)17678,852,756,261,331,030,4
Arseen (As)4,891,971,801,571,281,020,25
        
Benzeen29,57,661,378,968,405,882,52
Ethylbenzeen3,386,723,094,194,220,0824,14
1,2-Dichloorethaan5,581,471,502,411,141,00,14
1,1,1-Trichloorethaan0,0960,0710,0330,0270,0050,005-
Trichlooretheen66,30,4210,7550,7840,6590,00220,657
Cyaniden als CN22,937,715,812,712,212,10,12
        
Bron: CCDM (2004).CBS/MC/mei04/0114

Emissies dalen nog steeds

De periode 1985-1995 werd gekenmerkt door forse emissiereducties bij de industrie (tot 95%). Dit was onder meer het gevolg van de uitvoering van de diverse nationale en internationale beleidsdoelstellingen. Ook in de periode 1995-2002 zijn voor fosfor, cadmium en kwik nog aanzienlijke reducties bereikt, onder andere door de sluiting van enkele kunstmestfabrieken.

Aandeel van directe emissies nog vrij groot

De tabel vermeldt de emissies aan de bron. Deze omvatten zowel de directe emissies naar het oppervlaktewater als de indirecte lozingen op het riool. Bij de industrie is het aandeel van de directe lozingen altijd relatief hoog geweest. Omdat een deel van de indirect geloosde stoffen bij de zuivering in rioolwaterzuiveringsinstallaties uit het water wordt verwijderd, ligt de uiteindelijke belasting van het oppervlaktewater lager.

Beleidsdoelstellingen

De emissies van prioritaire stoffen naar water moeten zodanig verminderen, dat wordt voldaan aan de normen voor de waterkwaliteit. In 2000 moet de zogenaamde MTR-concentratie (Maximaal Toelaatbaar Risiconiveau) zijn gehaald; in 2010 de Streefwaarde.

Dankzij de reeds behaalde emissiereducties geldt voor onder andere organische microverontreinigingen, dat de bijdrage van de industrie aan de overschrijding van de streefwaarde nihil of slechts gering is. Met name bij de zware metalen zal er nog een aanvullende inspanning nodig zijn om de doelstelling voor 2010 te bereiken (VROM, 2001).

Technische toelichting

Bronnen

  • CCDM (2004). Jaarcijfers 2002. Datawarehouse-Emissieregistratie. Coördinatiecommissie Doelgroepmonitoring, Den Haag.
  • VROM (2001). Emissiereductiedoelstellingen prioritaire stoffen - Thema verspreiding. Notitie in het kader van het vierde Nationaal Milieubeleidsplan. Ministerie van VROM, Den Haag.

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven
-
Omschrijving
-
Verantwoordelijk instituut
-
Berekeningswijze
-
Basistabel
-
Geografische verdeling
-
Verschijningsfrequentie
-
Betrouwbaarheidscodering
-

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
24
Bekijk meer Bekijk minder
versie‎
03

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Emissies naar water door de industrie, 1990-2002 (indicator 0114, versie 05,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.