Belasting van het oppervlaktewater door de industrie, 1990-2003

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Tussen 1990 en 2000 namen de emissies door de industrie nog flink af. Vanaf 2000 treedt er voor sommige stoffen weer een stijging op. In verhouding tot andere bronnen is de bijdrage aan de landelijke belasting gering.

Einde daling industriële emissies

Er is een einde gekomen aan de emissiereducties bij de industrie voor veel stoffen. Zowel voor de zware metalen als de nutriënten geldt dat de belasting vanuit de industrie de laatste jaren stabiel is of zelfs licht toeneemt. Voor een aantal van de niet gepresenteerde stoffen, zoals organische microverontreinigingen, zijn ook de afgelopen jaren door de industrie nog forse reducties behaald, mede onder invloed van strenge EU regelgeving. Voor de trends in deze emissies wordt verwezen naar het Datawarehouse van de Emissieregistratie (Emissieregistratie (2005))

Bijdrage aan de landelijke belasting

De bijdrage van de direct lozende industrie (niet op het riool aangesloten) aan de landelijke belasting is voor de meeste stoffen beperkt (<10%). Voor enkele stoffen is het aandeel echter nog redelijk belangrijk, zoals voor fosfor (12%) en koper (10%). Veel direct lozende industriële bedrijven hebben een eigen afvalwaterzuiveringsinstallatie, zeker de middelgrote en grote bedrijven.

Totale bijdrage industrie

In feite is de bijdrage van de industrie groter dan hierboven genoemd. De lozingen van de industrie op het riool (die bijdragen via het effluent van de rwzi's) zorgen voor de genoemde stoffen nog voor een extra bijdrage aan de landelijke belasting van 1-5%, bovenop de hierboven genoemde percentages. Ook emissies van de industrie naar de lucht (in binnen- en buitenland) dragen via de atmosferische depositie bij aan de belasting van het oppervlaktewater.

Bronnen

  • Emissieregistratie (2005). Jaarcijfers 2003. MNP, Bilthoven; CBS, Voorburg; RIZA, Lelystad; EC-LNV, Den Haag; SenterNovem, Utrecht en TNO-MEP, Apeldoorn. http://www.emissieregistratie.nl.

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven
-
Omschrijving
-
Verantwoordelijk instituut
-
Berekeningswijze
-
Basistabel
-
Geografische verdeling
-
Verschijningsfrequentie
-
Opmerking
De emissies naar water omvatten zowel de directe lozingen naar het oppervlaktewater als de indirecte lozingen op het riool vanuit alle mogelijke bronnen. Lozingen op het riool bereiken meestal pas na zuivering het oppervlaktewater; dus indirect. De belasting van het oppervlaktewater omvat alle directe emissies, de effluenten van de rwzi's, de uit- en afspoeling vanuit landbouw- en natuurgronden en de directe atmosferische depositie op oppervlaktewater, exclusief de Noordzee.
Zie ook: Emissies naar water: begrippen en definities!titel!
Zie ook: Meta-informatie van het Datawarehouse-Emissieregistratie, voor beschrijvingen van de berekeningsmethodiek.
Betrouwbaarheidscodering
-

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
24
Bekijk meer Bekijk minder
versie‎
03

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Belasting van het oppervlaktewater door de industrie, 1990-2003 (indicator 0114, versie 06,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.