Belasting van het oppervlaktewater door de industrie, 1990-2014

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Tussen 1990 en 2000 namen de emissies door de industrie nog flink af. Na 2000 zijn er nog slechts kleine veranderingen in de emissies en de belasting. In verhouding tot andere bronnen is de bijdrage aan de landelijke belasting gering.

Industriële emissies licht gedaald of gelijk gebleven

Voor alle getoonde stoffen geldt dat de emissie naar riool en oppervlaktewater vanuit de industrie in 2014 licht is gedaald of gelijk is gebleven ten opzichte van 2013. Bij de niet gepresenteerde stoffen, zoals organische microverontreinigingen, zijn ook de afgelopen jaren door de industrie nog forse reducties behaald, mede onder invloed van strenge EU regelgeving. Trends in deze emissies kunnen worden bekeken op de publieke website van de Emissieregistratie (Emissieregistratie, 2015).

Bijdrage aan de landelijke belasting

De belasting van het oppervlaktewater door de industrie wordt gevormd door de emissies naar oppervlaktewater. Voor de industrie geldt dat deze emissies steeds minder bijdragen aan de landelijke belasting van het oppervlaktewater. Alleen voor koper (9%) is het aandeel nog redelijk belangrijk. Veel industriële bedrijven die op oppervlaktewater lozen hebben een eigen afvalwaterzuiveringsinstallatie, zeker de middelgrote en grote bedrijven.

Totale bijdrage industrie

In feite is de bijdrage van de industrie aan de landelijke belasting van het oppervlaktewater groter dan hierboven genoemd. De lozingen van de industrie op het riool (die bijdragen via het effluent van de rwzi's) zorgen voor de genoemde stoffen nog voor een extra bijdrage aan de landelijke belasting van 1-5%, bovenop de hierboven genoemde percentages. Ook emissies van de industrie naar de lucht (in binnen- en buitenland) dragen via de atmosferische depositie bij aan de belasting van het oppervlaktewater.

Bronnen

  • Emissieregistratie (2016). Jaarcijfers 2014. RIVM, Bilthoven; PBL, Bilthoven; CBS, Den Haag; RWS- WVL, Lelystad; Alterra, Wageningen; Deltares, Utrecht;, RVO, Utrecht en TNO, Utrecht. http://www.emissieregistratie.nl.

Technische toelichting

Naam van het gegeven
Belasting van het oppervlaktewater door de industrie
Omschrijving
De emissies naar oppervlaktewater van industriële bedrijven dragen bij aan de belasting van het oppervlaktewater.
De totale emissie vanuit de industrie bestaat uit de emissies naar oppervlaktewater en de emissies naar het rioolstelsel.
De belangrijkste bedrijfsgroepen in de industrie zijn de chemische industrie, de raffinaderijen, de voeding- en genotmiddelenindustrie, de papierindustrie, de basismetaalindustrie en de metaal-elektro industrie.
Verantwoordelijk instituut
Centraal Bureau voor de Statistiek, in samenwerking met de Emissieregistratie (Rijksinstituut voor de Volksgezondheid en Milieuhygiëne, Planbureau voor de Leefomgeving, Centraal Bureau voor de Statistiek, Rijkswaterstaat-WVL, Deltares, Wageningen Universiteit-Alterra, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, TNO)
Berekeningswijze
Voor een uitgebreide beschrijving van de berekeningsmethoden wordt verwezen naar de methodebeschrijvingen op de website van de Emissieregistratie
Basistabel
Alle data opvraagbaar op Emissieregistratie
Geografische verdeling
Nederland, provincie, stroomgebied, waterschap, afwateringseenheid
Andere variabelen
Belasting oppervlaktewater, bodememissies, emissies oppervlaktewater, luchtemissies, luchtemissies volgens IPCC
In totaal circa 300 stoffen
Circa 1600 emissieoorzaken en circa 1000 (individuele) puntbronnen
Verschijningsfrequentie
In mei definitieve cijfers t-2
Achtergrondliteratuur
Methoden: op de website van Emissieregistratie achter Overzicht documenten
Begrippen: op de website van Emissieregistratie achter Begrippenlijst
Opmerking
Voor nadere uitleg over de begrippen emissies en belasting: zie: Belasting van en emissies naar water: begrippen en definities
Betrouwbaarheidscodering
Complex, zie de factsheets 'Wateremissies vanuit de industrie (individueel)' en 'Bijschatting van de wateremissies vanuit de industrie' op de website van de Emissieregistratie achter 'Overzicht documenten'.

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
24
Bekijk meer Bekijk minder
versie‎
03

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Belasting van het oppervlaktewater door de industrie, 1990-2014 (indicator 0114, versie 17,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.