Belasting van het oppervlaktewater door de industrie, 1990-2016

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Tussen 1990 en 2000 namen de emissies door de industrie nog flink af. Na 2000 zijn er nog slechts kleine veranderingen in de emissies en de belasting. In verhouding tot andere bronnen is de bijdrage aan de landelijke belasting gering.

Industriële emissies fluctueren licht

Voor alle getoonde stoffen geldt dat er tussen 2010 en 2016 nog kleine jaar op jaar fluctuaties zijn in de emissie naar riool en oppervlaktewater vanuit de industrie. Bij de niet gepresenteerde stoffen, zoals organische microverontreinigingen, zijn ook de afgelopen jaren door de industrie nog forse reducties behaald, mede onder invloed van strenge EU regelgeving. Trends in deze emissies kunnen worden bekeken op de publieke website van de Emissieregistratie (Emissieregistratie, 2018).

Bijdrage aan de landelijke belasting

De belasting van het oppervlaktewater door de industrie wordt gevormd door de emissies naar oppervlaktewater. Voor de industrie geldt dat deze emissies steeds minder bijdragen aan de landelijke belasting van het oppervlaktewater. Alleen voor koper (10%) is het aandeel nog redelijk belangrijk. Veel industriële bedrijven die op oppervlaktewater lozen hebben een eigen afvalwaterzuiveringsinstallatie, zeker de middelgrote en grote bedrijven.

Totale bijdrage industrie

In feite is de bijdrage van de industrie aan de landelijke belasting van het oppervlaktewater groter dan hierboven genoemd. De lozingen van de industrie op het riool (die bijdragen via het effluent van de rwzi's) zorgen voor de genoemde stoffen nog voor een extra bijdrage aan de landelijke belasting van 1-5%, bovenop de hierboven genoemde percentages. Ook emissies van de industrie naar de lucht (in binnen- en buitenland) dragen via de atmosferische depositie bij aan de belasting van het oppervlaktewater.

Bronnen

  • Emissieregistratie (2018). Jaarcijfers 2016. RIVM, Bilthoven; PBL, Bilthoven; CBS, Den Haag; RWS- WVL, Lelystad; Alterra, Wageningen; Deltares, Utrecht;, RVO, Utrecht en TNO, Utrecht. http://www.emissieregistratie.nl.

Relevante informatie

Technische toelichting

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
24
Bekijk meer Bekijk minder
versie‎
03

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Belasting van het oppervlaktewater door de industrie, 1990-2016 (indicator 0114, versie 19,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.