Verkeer en milieu

Emissies naar lucht door verkeer en vervoer, 2016

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Het wegverkeer veroorzaakt het leeuwendeel van de emissies naar lucht door de doelgroep Verkeer en vervoer.

2016* Kooldioxide (CO2) Distikstofoxide (N2O) Methaan (CH4)
             
  miljoen kg        
Broeikasgassen            
Totaal 34 700   0,98   2,7  
Wegverkeer 29 700   0,80   2,3  
Binnenvaart 2) 1 080   0,03   0,14  
Spoorwegen 100   0,00   0,01  
Luchtvaart 2) 30   0,00   0,00  
Visserij 560   0,02   0,05  
Defensie-activiteiten 160   0,01   0,01  
Landbouwwerktuigen 1 230   0,05   0,02  
Overige mobiele werktuigen 1 860   0,08   0,11  
             
  Zwaveldi- Stikstofoxi- Ammoniak VOS3) Fijn Koolmon-
  oxide (SO2) den (NOx) (NH3)   stof (PM10) oxide (CO)4)
             
Verzurende en miljoen kg        
grootschalige          
luchtverontreiniging 5)            
Totaal 0,46 132 4,2 32 7,0 379
Wegverkeer 0,18 75 4,2 24 4,8 300
Beroepsbinnenvaart 0,01 26 0,01 2,5 0,9 5,6
Visserij 6) 0,00 5,3 0,00 0,2 0,1 0,7
Recreatievaart 0,00 2,3 0,00 1,4 0,0 21
Railverkeer 7) 0,00 1,8 0,00 0,1 0,1 0,3
Luchtvaart 8) 0,24 3,3 0,00 0,4 0,1 3,4
Landbouwwerktuigen 0,01 8,0 0,00 0,7 0,4 2,3
Overige mobiele werktuigen 0,01 9,4 0,00 2,1 0,6 46
             
Bron: CBS, Emissieregistratie. CBS/sep17/0129
1) Conform de IPCC-richtlijnen.
2) Alleen verplaatsingen met plaats van vertrek en van aankomst binnen Nederland.
3) Conform de NEC-richtlijnen.
4) Vluchtige organische stoffen exclusief methaan (ook wel NMVOS genoemd).
5) Geen verzurende stof; berekend volgens de NEC-richtlijnen.
6) Kottervisserij, inclusief emissies op het Nederlands deel van het Continentaal Plat (NCP).
7) Emissies door dieseltractie en slijtage van bovenleidingen.
8) Emissies door starts, landingen en taxiën van vliegtuigen en het gebruik van interne transportmiddelen op vliegvelden.
N.B. De cijfers over 2016 zijn voorlopig.

Bijdragen verkeers- en vervoerscategorieën

Het wegverkeer is veruit de belangrijkste veroorzaker van emissies binnen de doelgroep Verkeer en vervoer. In de emissie van stikstofoxiden door verkeer en vervoer is het aandeel van personenauto's en vrachtvoertuigen respectievelijk 17 en 32 procent. Bij alle andere stoffen is de personenauto de belangrijkste bron. De genoemde percentages zijn alle exclusief de emissies door de zeescheepvaart. Zie voor informatie over de oorzaken van de hierboven genoemde emissies:

Bijdrage verkeer en vervoer aan de totale Nederlandse emissies in 2015 (niet in de tabel)

Verkeer en vervoer (incl. mobiele werktuigen) draagt voor een aanzienlijk deel bij aan de totale emissies van koolmonoxide (66%), stikstofoxiden (57%), VOS (exclusief methaan; 23%) en fijn stof (26%). De bijdrage aan de totale emissie van zwaveldioxide is circa 2 procent. Verder is de doelgroep Verkeer en vervoer verantwoordelijk voor 21 procent van de totale (IPCC-)kooldioxide-emissie. De genoemde percentages zijn alle exclusief de emissies door de zeescheepvaart.
De zeescheepvaart (niet meegenomen in het totaal volgens de IPCC- en NEC-richtlijnen) is een substantiële bron van emissies van fijn stof en zwaveldioxide.

Oorzaken van emissies

Voor informatie over de oorzaken van de diverse emissies naar lucht, zie:

Referenties

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven

Emissies naar lucht door verkeer en vervoer

Omschrijving

Emissies naar lucht door het verkeer en vervoer van broeikasgassen (kooldioxide, distikstofoxiden, methaan) en verzurende en grootschalige luchtverontreinigende stoffen (zwaveldioxide, stikstofoxiden, ammoniak, vluchtige organische stoffen (excl. methaan), fijn stof, koolmonoxide)

Verantwoordelijk instituut

Centraal Bureau voor de Statistiek, in samenwerking in de Emissieregistratie (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Planbureau voor de Leefomgeving, Centraal Bureau voor de Statistiek, Rijkswaterstaat-Waterdienst-Dienst Water en gebruik, Wageningen Universiteit-Alterra, Rijkswaterstaat-Leefomgeving, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO, voorheen Agentschap NL), TNO, Deltares).

Berekeningswijze

Emissieberekening op basis van activiteitsgegevens (voertuigkilometers, brandstofverbruik) en emissiefactoren.Zie verder Klein, J., et al. (2016). Methods for calculating emissions from transport in NL. (achter Lucht/Verkeer en Vervoer/Methoderapporten Taakgroep Verkeer en Vervoer). Project Emissieregistratie.

Basistabel

StatLine tabellen: Emissies van broeikasgassen berekend volgens IPCC-voorschriften, Emissies van luchtverontreinigende stoffen volgens NEC-richtlijnen en Emissies naar lucht op Nederlands grondgebied; mobiele bronnen.

Geografisch verdeling

Nederland

Andere variabelen

Belasting oppervlaktewater, bodem-emissies, emissies oppervlaktewater, lucht-emissies, lucht-emissies volgens IPCCIn totaal circa 300 stoffenCirca 1600 emissie-oorzaken en circa 1000 (individuele) puntbronnen

Verschijningsfrequentie

In maart definitieve cijfers t-2; in september voorlopige cijfers t-1

Achtergrondliteratuur

Methoden: op de website van Emissieregistratie achter Overzicht documentenBegrippen: op de website van Emissieregistratie achter Begrippenlijst

Opmerking

Er is een verschil in de berekening van de broeikasgasemissies volgens de IPCC en de emissies van verzurende en overige stoffen volgens de NEC-richtlijn. De IPCC-emissies door wegverkeer worden berekend op basis van de afzet van motorbrandstoffen; de NEC-emissies worden berekend op basis van het aantal voertuigkilometers op Nederlands grondgebied.De methodiek voor de berekening van de emissies door wegverkeer wordt jaarlijks aangepast. De meest recente methodiekbeschrijving geeft het rapport Klein, J., et al. (2015). Methods for calculating emissions from transport in NL. (achter Lucht/Verkeer en Vervoer/Methoderapporten Taakgroep Verkeer en Vervoer). Project Emissieregistratie.De emissies door landbouwvoertuigen, de visserij en mobiele werktuigen worden gepresenteerd onder Verkeer en vervoer.

Betrouwbaarheidscodering

C (Gemiddeld; afhankelijk van emissieoorzaak en stof)

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2017). Emissies naar lucht door verkeer en vervoer, 2016 (indicator 0129, versie 30 , 4 september 2017 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.