Verkeer en milieu

Emissies naar lucht door verkeer en vervoer, 2017

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Het wegverkeer veroorzaakt het leeuwendeel van de emissies naar lucht door de sector Verkeer en vervoer.

2017* Kooldioxide (CO2) Distikstofoxide (N2O) Methaan (CH4)
             
  miljoen kg          
Broeikasgassen 1)            
Totaal 34 600   0,90   2,6  
Wegverkeer 29 700   0,82   2,3  
Binnenvaart 2) 990   0,03   0,13  
Spoorwegen 80   0,00   0,00  
Luchtvaart 2) 30   0,00   0,00  
Visserij 470   0,01   0,05  
Defensie-activiteiten 150   0,01   0,01  
Landbouwwerktuigen 1220   0,01   0,03  
Overige mobiele werktuigen 1940   0,02   0,10  
             
    Zwavel-dioxide (SO2) Stikstof-oxiden (NOx) Ammoniak (NH3) NMVOS 4) 5) Fijn stof (PM10) 5) Kool-monoxide (CO) 5)
             
  miljoen kg          
Verzurende en grootschalige luchtverontreiniging 3)            
Totaal 0,59 135 4,0 31 6,8 372
Wegverkeer 0,19 75 4,0 24 4,4 294
Beroepsbinnenvaart 0,01 27 0,01 2,5 0,8 5,5
Visserij 6) 0,12 7,2 0,00 0,3 0,3 0,4
Recreatievaart 0,00 2,3 0,00 1,5 0,0 21
Railverkeer 7) 0,00 1,5 0,00 0,1 0,1 0,2
Luchtvaart 8) 0,25 3,5 0,00 0,4 0,0 3,4
Landbouwwerktuigen 0,01 7,4 0,00 0,7 0,4 2,2
Overige mobiele werktuigen 0,01 10,6 0,00 2,1 0,7 45
             
Bron: CBS, Emissieregistratie         CBS/okt18/0129
* Cijfers 2017 zijn voorlopig.            
1) Berekend volgens de IPCC-richtlijnen.          
2) Alleen verplaatsingen met plaats van vertrek en van aankomst binnen Nederland.      
3) Conform de NEC-richtlijnen.            
4) Vluchtige organische stoffen exclusief methaan.          
5) Geen verzurende stof; berekend volgens de NEC-richtlijnen.        
6) Kottervisserij, inclusief emissies op het Nederlands deel van het Continentaal Plat (NCP).      
7) Emissies door dieseltractie en slijtage van bovenleidingen.        
8) Emissies door starts, landingen en taxiën van vliegtuigen en het gebruik van interne transportmiddelen op vliegvelden  

Bijdragen verkeers- en vervoerscategorieën

Het wegverkeer is veruit de belangrijkste veroorzaker van emissies binnen de sector Verkeer en vervoer. In de emissie van stikstofoxiden door verkeer en vervoer is het aandeel van personenauto's en vrachtvoertuigen respectievelijk 18 en 31 procent. Bij alle andere stoffen is de personenauto de belangrijkste bron. De genoemde percentages zijn alle exclusief de emissies door de zeescheepvaart.

Bijdrage verkeer en vervoer aan de totale Nederlandse emissies in 2017

De sector Verkeer en vervoer (inclusief mobiele werktuigen) draagt voor een aanzienlijk deel bij aan de totale emissies van koolmonoxide (67 procent), stikstofoxiden (64 procent), VOS, exclusief methaan (22 procent) en fijnstof (26 procent). De bijdrage aan de totale emissie van zwaveldioxide is circa 2 procent. Verder is de sector Verkeer en vervoer verantwoordelijk voor 21 procent van de totale (IPCC-)kooldioxide-emissie. De genoemde percentages zijn alle exclusief de emissies door de zeescheepvaart.
De zeescheepvaart (niet meegenomen in het totaal volgens de IPCC- en NEC-richtlijnen) is een substantiële bron van emissies van fijnstof en zwaveldioxide.

Oorzaken van emissies

Voor informatie over de oorzaken van de diverse emissies naar lucht, zie:

Referenties

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven

Emissies naar lucht door verkeer en vervoer

Omschrijving

Emissies naar lucht door het verkeer en vervoer van broeikasgassen (kooldioxide, distikstofoxiden, methaan) en verzurende en grootschalige luchtverontreinigende stoffen (zwaveldioxide, stikstofoxiden, ammoniak, vluchtige organische stoffen (excl. methaan), fijnstof, koolmonoxide)

Verantwoordelijk instituut

Centraal Bureau voor de Statistiek, in samenwerking in de Emissieregistratie (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Planbureau voor de Leefomgeving, Centraal Bureau voor de Statistiek, Rijkswaterstaat-Waterdienst-Dienst Water en gebruik, Wageningen Universiteit-Alterra, Rijkswaterstaat-Leefomgeving, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, TNO, Deltares).

Berekeningswijze

Emissieberekening op basis van activiteitsgegevens (voertuigkilometers, brandstofverbruik) en emissiefactoren.Zie verder het rapport Methods for calculating emissions from transport in NL (Klein, J., et al., 2018) (achter: Lucht / Verkeer en Vervoer / Methoderapporten Taakgroep Verkeer en Vervoer).

Basistabel

StatLine: Emissies van broeikasgassen berekend volgens IPCC-voorschriften (CBS, 2018a)StatLine: Emissies van luchtverontreinigende stoffen volgens NEC-richtlijnen (CBS, 2018b)StatLine: Emissies naar lucht op Nederlands grondgebied; mobiele bronnen (CBS, 2018c)

Geografisch verdeling

Nederland

Andere variabelen

Belasting oppervlaktewater, bodem-emissies, emissies oppervlaktewater, lucht-emissies, lucht-emissies volgens IPCCIn totaal circa 300 stoffen, circa 1600 emissie-oorzaken en circa 1000 (individuele) puntbronnen

Verschijningsfrequentie

In maart definitieve cijfers t-2; in september voorlopige cijfers t-1

Achtergrondliteratuur

Methoden: op de website van Emissieregistratie achter Overzicht documentenBegrippen: op de website van Emissieregistratie achter Begrippenlijst

Opmerking

Er is een verschil in de berekening van de broeikasgasemissies volgens de IPCC en de emissies van verzurende en overige stoffen volgens de NEC-richtlijn. De IPCC-emissies door wegverkeer worden berekend op basis van de afzet van motorbrandstoffen; de NEC-emissies worden berekend op basis van het aantal voertuigkilometers op Nederlands grondgebied.De methodiek voor de berekening van de emissies door wegverkeer wordt jaarlijks aangepast. De meest recente methodiekbeschrijving geeft het rapport Methods for calculating emissions from transport in NL (Klein, J., et al., 2018). De emissies door landbouwvoertuigen, de visserij en mobiele werktuigen worden gepresenteerd onder Verkeer en vervoer.

Betrouwbaarheidscodering

Schatting, gebaseerd op een groot aantal (accurate) metingen; de representativiteit is grotendeels gewaarborgd.

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2018). Emissies naar lucht door verkeer en vervoer, 2017 (indicator 0129, versie 32 , 24 oktober 2018 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.