Verkeer en milieu

Emissies door wegverkeer, 2001

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.
  Kool VOS 1) Stikstof Fijn Zwavel Broeikasgassen  
  monoxide   oxiden stof 2) dioxide kooldi methaan distikstof
            oxide 3)   oxide
                   
    miljoen kg            
Totaal 2001* 375 95 158 7,5 1,8 31 400 4,0 1,9
                   
Voertuigen voor personenvervoer 342 85 73 3,3 1,0 20 400 3,6 1,3
w.v. personenauto's 289 64 67 2,8 1,0 19 500 2,7 1,3
  motortweewielers 41 11 0,49 0,22 0,01 249 0,45 0,00
  bromfietsen 11 9,4 0,06 0,04 0,00 67 0,34 0,00
  autobussen 1,2 0,77 5,0 0,25 0,04 587 0,03 0,02
                   
Voertuigen voor goederenvervoer 32 9 83 4,0 0,8 10 600 0,39 0,55
w.v. bestelauto's 21 5,0 19 2,4 0,32 4 470 0,21 0,34
  vrachtauto's 5,4 2,2 26 0,82 0,21 2 750 0,09 0,10
  trekkers (met oplegger) 5,5 2,3 38 0,75 0,26 3 390 0,10 0,11
                   
Speciale voertuigen 4) 1,6 0,54 3,1 0,15 0,02 329 0,02 0,01
                 
Bron: CBS. CBS/MC/okt02
1) Vluchtige organische stoffen exclusief methaan,. inclusief verdamping uit brandstofsystemen
2) Diameter kleiner dan 10 µm (PM10), exclusief emissies door slijtage van banden, wegdek en remmen..
3) Niet temperatuurgecorrigeerd.
4) Bedrijfsvoertuigen voor bijzondere doeleinden, zoals brandweerauto's, takelwagens en reinigingsauto's.

Bijdrage bronnen wegverkeer

Binnen de doelgroep Verkeer en vervoer is het wegverkeer voor de meeste stoffen veruit de belangrijkste bron. Een uitzondering hierop vormen fijn stof en zwaveldioxide. Van de emissie van stikstofoxiden is het aandeel van zowel personenauto's als zware bedrijfsvoertuigen groot. Bij alle andere stoffen is de personenauto veruit de belangrijkste bron (50 à 75%).

Referenties

  • CBS, (2002). Statline. Emissies door mobiele bronnen. CBS, Voorburg/Heerlen.
  • CCDM (2002). Emissiemonitor, Jaarcijfers 2000 en ramingen 2001. Rapportagereeks MilieuMonitor, nr. 6. Coördinatiecommissie Doelgroepmonitoring, Den Haag.

Relevante informatie

  • Meer informatie over de emissies door mobiele bronnen is te vinden op Statline (CBS) en recente emissiecijfers kunnen in detail bekeken worden op het Datawarehouse van de Emissieregistratie. Verder is via deze site informatie beschikbaar over de methodieken voor het bepalen van emissiecijfers en informatie over wijzigingen in methodieken.

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2002). Emissies door wegverkeer, 2001 (indicator 0130, versie 03 , 26 september 2002 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.