Belasting van het oppervlaktewater door verkeer en vervoer, 1990-2003

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Terwijl in voorgaande jaren voor een aantal stoffen nog forse emissiereducties te zien waren door specifieke maatregelen (verbod koperhoudende antifouling, verbod PAK-houdende coating), is de belasting de laatste jaren overwegend stabiel of licht stijgend.

Grootste bronnen

Vooral voor koper en voor de PAK's benzo(a)pyreen en fluorantheen zijn de directe emissies door het verkeer van belang. Voor koper is de antifouling van recreatievaartuigen en zeeschepen (in havens) de grootste bron. De vermindering van de koperemissie ten gevolge van het verbod op koperhoudende antifouling bij recreatievaartuigen komt inmiddels goed op gang en de koperemissie is in 2003 al veel lager dan in voorgaande jaren. De verwachting is dat de emissie en de belasting de komende jaren nog verder zal dalen. Voor de PAK's zijn de grootste bronnen vooral de binnenvaart (uitloging coating, bilgewater) en in mindere mate het wegverkeer.

Bijdrage aan de landelijke belasting

De procentuele bijdrage vanuit de doelgroep verkeer en vervoer aan de landelijke belasting neemt de laatste jaren toe omdat de emissies vanuit de andere doelgroepen meer dalen, of minder hard stijgen, dan de verkeersemissies.

Bronnen

  • Emissieregistratie (2005). Jaarcijfers 2003. MNP, Bilthoven; CBS, Voorburg; RIZA, Lelystad; EC-LNV, Den Haag; SenterNovem, Utrecht en TNO-MEP, Apeldoorn. http://www.emissieregistratie.nl.

Relevante informatie

  • Recente cijfers en beschrijvingen van gehanteerde berekeningswijzen (meta-informatie kunnen in detail bekeken worden op het Datawarehouse van de Emissieregistratie.

Technische toelichting

Naam van het gegeven
-
Omschrijving
-
Verantwoordelijk instituut
-
Berekeningswijze
-
Basistabel
-
Geografische verdeling
-
Verschijningsfrequentie
-
Opmerking
De emissies naar water omvatten zowel de directe lozingen naar het oppervlaktewater als de indirecte lozingen op het riool vanuit alle mogelijke bronnen. Lozingen op het riool bereiken meestal pas na zuivering het oppervlaktewater; dus indirect. De belasting van het oppervlaktewater omvat alle directe emissies, de effluenten van de rwzi's, de uit- en afspoeling vanuit landbouw- en natuurgronden en de directe atmosferische depositie op oppervlaktewater, exclusief de Noordzee.
Zie ook: Belasting van en emissies naar water: begrippen en definities
Zie ook: Meta-informatie van het Datawarehouse-Emissieregistratie, voor beschrijvingen van de berekeningsmethodiek.
Betrouwbaarheidscodering
-

Archief van deze indicator

Bekijk meer Bekijk minder

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Belasting van het oppervlaktewater door verkeer en vervoer, 1990-2003 (indicator 0133, versie 07,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.