Belasting van het oppervlaktewater door verkeer en vervoer, 1990-2005

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Terwijl in voorgaande jaren voor een aantal stoffen nog forse emissiereducties te zien waren door specifieke maatregelen (verbod koperhoudende antifouling, verbod PAK-houdende coating), is de belasting de laatste jaren overwegend stabiel.

Grootste bronnen

Voor koper is de antifouling (aangroeiwerende verf) van recreatievaartuigen en zeeschepen de grootste bron. De vermindering van de koperemissie ten gevolge van het verbod op koperhoudende antifouling bij recreatievaartuigen is duidelijk zichtbaar in de cijfers van 2004 en 2005. Bij het wegverkeer is de slijtage van koperhoudende remvoeringen de grootste bron.
Een belangrijke bron voor zinkemissies is de corrosie van opofferingsanodes op (zee)schepen en sluisdeuren. De anodes zijn blokken zink die onder water worden aangebracht om roestvorming van stalen onderdelen tegen te gaan. In plaats van het ijzer corrodeert dan het zink in de anode; deze wordt 'opgeofferd'. De anodes bevatten naast zink ook kleine hoeveelheden cadmium.
Ook voor PAK's is de scheepvaart de belangrijkste bron via de uitloging van coatings, lozingen van oliehoudend bilgewater en morsingen van olie. Het wegverkeer draagt voornamelijk bij via de lekkage van motorolie.

Bijdrage aan de landelijke belasting

De relatieve bijdrage vanuit de doelgroep verkeer en vervoer aan de landelijke belasting met zware metalen neemt de laatste jaren toe omdat de emissies vanuit de andere doelgroepen meer dalen, of minder hard stijgen, dan de verkeersemissies. Een deel van de belasting wordt veroorzaakt door zeeschepen en komt dus terecht in zoute wateren en zeehavens.

Bronnen

  • Emissieregistratie (2007). Jaarcijfers 2005. MNP, Bilthoven; CBS, Voorburg; RIZA, Lelystad; Alterra, Wageningen; SenterNovem, Utrecht en TNO-MEP, Apeldoorn. http://www.emissieregistratie.nl.

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven
-
Omschrijving
-
Verantwoordelijk instituut
-
Berekeningswijze
-
Basistabel
-
Geografische verdeling
-
Verschijningsfrequentie
-
Opmerking
Begrippen emissie en belastingDe emissies naar water omvatten zowel de directe lozingen naar het oppervlaktewater als de indirecte lozingen op het riool vanuit alle mogelijke bronnen. Lozingen op het riool bereiken meestal pas na zuivering het oppervlaktewater; dus indirect. De belasting van het oppervlaktewater omvat alle directe emissies, waaronder de effluenten van de rwzi's, de uit- en afspoeling vanuit landbouw- en natuurgronden en de atmosferische depositie, direct of via afspoeling vanaf de bodem, op oppervlaktewateren, exclusief de Noordzee.Zie ook: Belasting van en emissies naar water: begrippen en definitiesZie ook: Meta-informatie op de website Emissieregistratie, voor beschrijvingen van de berekeningsmethodiek.
Betrouwbaarheidscodering
-

Archief van deze indicator

Bekijk meer Bekijk minder

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Belasting van het oppervlaktewater door verkeer en vervoer, 1990-2005 (indicator 0133, versie 09,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.