Klimaatverandering

Emissies naar lucht door huishoudens, 1990-2020

In 2020 is de uitstoot van vluchtige organische stoffen (NMVOS) door huishoudens sterk gestegen vanwege het gebruik van handgel tijdens de Covid-19 pandemie.

Afname emissie kooldioxide

De emissies van kooldioxide (CO2) en stikstofoxiden (NOx) door huishoudens worden voor het belangrijkste deel bepaald door de inzet van brandstoffen voor ruimteverwarming, voornamelijk aardgas. De aanzienlijke afname van deze emissies in 2014 is veroorzaakt door de buitengewoon zachte winter. Vanaf 2015 zijn de emissies van CO2 weer iets toegenomen doordat deze winters iets minder zacht waren dan de winter van 2015. In deze periode daalde de emissie van NOx licht door het toegenomen gebruik van de nieuwste generatie verwarmingsketels. De emissie van N2O wordt voornamelijk veroorzaakt door het gebruik van drijfgassen en vuurhaarden. De omvang van de uitstoot is relatief beperkt, in 2020 was 1% afkomstig van huishoudens.

Oorzaken van de emissies

De stoffen komen vrij bij de verbranding van brandstoffen (vooral aardgas) en hout, en bij andere activiteiten door huishoudens (inclusief huisdieren). De emissies van NOx en CO2 hangen samen met het stoken van aardgas voor ruimteverwarming, koken en warmwaterbereiding. De emissie van fijnstof wordt in aanzienlijke mate bepaald door houtkachels en open haarden. NMVOS komen vooral vrij bij het gebruik van verf, oplosmiddelen en cosmetica. De sterke stijging in 2020 van de NMVOS uitstoot komt door het toegenomen gebruik van handgel tijdens de Covid-19 pandemie. De emissie van NH3 wordt veroorzaakt door transpiratie en ademen, mest van huisdieren, het gebruik van schoonmaakmiddelen en het roken van sigaretten. Het aandeel van de huishoudens (consumenten) in de totale emissies van de verschillende stoffen wordt elders gepresenteerd.

Referenties

Relevante informatie

  • Recente emissiecijfers en beschrijvingen van gehanteerde berekeningswijzen (meta-informatie) kunnen in detail bekeken worden op de website van de Emissieregistratie.

Technische toelichting

Naam van het gegeven

Emissies naar lucht door de huishoudens

Omschrijving

Emissies van broeikasgassen (kooldioxide (CO2), methaan (CH4), distikstofoxide (N2O) en NEC-emissies van verzurende en grootschalige luchtverontreinigende stoffen (zwaveldioxide (SO2), stikstofoxiden (NOx), fijnstof (PM10), vluchtige organische stoffen, exclusief methaan (NMVOS) door de huishoudens.

Verantwoordelijk instituut

Rijks Instituut voor Volksgezondheid en Milieu op basis van data van Emissieregistratie.

Berekeningswijze

De emissiegegevens voor de verzurende en grootschalige luchtverontreiniging zijn gepresenteerd volgens de sectorindeling van de NEC-richtlijn.

De emissiecijfers voor de broeikasgassen zijn berekend volgens de IPCC-methode.

Voor een uitgebreide beschrijving van de berekeningsmethoden wordt verwezen naar de methodebeschrijvingen op de website van de Emissieregistratie

Basistabel

Alle data opvraagbaar op Emissieregistratie
Verder:
StatLine: Emissies van broeikasgassen berekend volgens IPCC-voorschriften (CBS, 2020a)
StatLine: Emissies van luchtverontreinigende stoffen volgens NEC-richtlijnen (CBS, 2020b)

geografisch verdeling

Nederland, provincie, postcode, 5*5 km2 (kaart)

Verschijningsfrequentie

Jaarlijks in april

Achtergrondliteratuur

Methoden: op de website van Emissieregistratie achter Overzicht documenten
Begrippen: op de website van Emissieregistratie achter Begrippenlijst

Opmerking

De emissiegegevens voor de verzurende en grootschalige luchtverontreiniging zijn gepresenteerd volgens de sectorindeling volgens de NEC-richtlijn. Voor de stationaire bronnen komt een deel van de emissiegegevens uit de individuele milieujaarverslagen van bedrijven. Het overige deel wordt bijgeschat op basis van statistische gegevens uit onder andere de energiestatistieken, productiestatistieken van het CBS. Zie voor de NEC-indeling Samenstelling doelgroepen van het milieubeleid

De emissiecijfers voor de broeikasgassen zijn berekend volgens de IPCC-methode. Zie Verschillen tussen CO2-emissietotalen verklaard, 1990-2021.

Betrouwbaarheidscodering

Schatting, gebaseerd op een groot aantal (accurate) metingen; de representativiteit is grotendeels gewaarborgd.

Zie Kwaliteit van de emissiecijfers | Emissieregistratie

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2023). Emissies naar lucht door huishoudens, 1990-2020 (indicator 0138, versie 35 , 7 februari 2023 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.