Emissies naar lucht door huishoudens, 1990-2020

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

In 2020 is de uitstoot van vluchtige organische stoffen (NMVOS) door huishoudens sterk gestegen vanwege het gebruik van handgel tijdens de Covid-19 pandemie.

Afname emissie kooldioxide

De emissies van kooldioxide (CO2) en stikstofoxiden (NOx) door huishoudens worden voor het belangrijkste deel bepaald door de inzet van brandstoffen voor ruimteverwarming, voornamelijk aardgas. De aanzienlijke afname van deze emissies in 2014 is veroorzaakt door de buitengewoon zachte winter. Vanaf 2015 zijn de emissies van CO2 weer iets toegenomen doordat deze winters iets minder zacht waren dan de winter van 2015. In deze periode daalde de emissie van NOx licht door het toegenomen gebruik van de nieuwste generatie verwarmingsketels. De emissie van N2O wordt voornamelijk veroorzaakt door het gebruik van drijfgassen en vuurhaarden. De omvang van de uitstoot is relatief beperkt, in 2020 was 1% afkomstig van huishoudens.

Oorzaken van de emissies

De stoffen komen vrij bij de verbranding van brandstoffen (vooral aardgas) en hout, en bij andere activiteiten door huishoudens (inclusief huisdieren). De emissies van NOx en CO2 hangen samen met het stoken van aardgas voor ruimteverwarming, koken en warmwaterbereiding. De emissie van fijnstof wordt in aanzienlijke mate bepaald door houtkachels en open haarden. NMVOS komen vooral vrij bij het gebruik van verf, oplosmiddelen en cosmetica. De sterke stijging in 2020 van de NMVOS uitstoot komt door het toegenomen gebruik van handgel tijdens de Covid-19 pandemie. De emissie van NH3 wordt veroorzaakt door transpiratie en ademen, mest van huisdieren, het gebruik van schoonmaakmiddelen en het roken van sigaretten. Het aandeel van de huishoudens (consumenten) in de totale emissies van de verschillende stoffen wordt elders gepresenteerd.

Bronnen

Relevante informatie

  • Recente emissiecijfers en beschrijvingen van gehanteerde berekeningswijzen (meta-informatie) kunnen in detail bekeken worden op de website van de Emissieregistratie.

Technische toelichting

Naam van het gegeven
Emissies naar lucht door de huishoudens
Omschrijving
Emissies van broeikasgassen (kooldioxide (CO2), methaan (CH4), distikstofoxide (N2O) en NEC-emissies van verzurende en grootschalige luchtverontreinigende stoffen (zwaveldioxide (SO2), stikstofoxiden (NOx), fijnstof (PM10), vluchtige organische stoffen, exclusief methaan (NMVOS) door de huishoudens.
Verantwoordelijk instituut
RIVM
Berekeningswijze
De emissiegegevens voor de verzurende en grootschalige luchtverontreiniging zijn gepresenteerd volgens de sectorindeling van de NEC-richtlijn.
De emissiecijfers voor de broeikasgassen zijn berekend volgens de IPCC-methode.
Voor een uitgebreide beschrijving van de berekeningsmethoden wordt verwezen naar de methodebeschrijvingen op de website van de Emissieregistratie
Geografische verdeling
Nederland, provincie, postcode, 5*5 km2 (kaart)
Verschijningsfrequentie
Jaarlijks in april
Achtergrondliteratuur
Methoden: op de website van Emissieregistratie achter Overzicht documenten
Begrippen: op de website van Emissieregistratie achter Begrippenlijst
Opmerking
De emissiegegevens voor de verzurende en grootschalige luchtverontreiniging zijn gepresenteerd volgens de sectorindeling volgens de NEC-richtlijn. Voor de stationaire bronnen komt een deel van de emissiegegevens uit de individuele milieujaarverslagen van bedrijven. Het overige deel wordt bijgeschat op basis van statistische gegevens uit onder andere de energiestatistieken, productiestatistieken van het CBS. Zie voor de NEC-indeling Samenstelling doelgroepen van het milieubeleid
De emissiecijfers voor de broeikasgassen zijn berekend volgens de IPCC-methode. Zie CO2-emissies verklaard, voor een toelichting op de IPCC-emissies.
Betrouwbaarheidscodering
Schatting, gebaseerd op een groot aantal (accurate) metingen; de representativiteit is grotendeels gewaarborgd.

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
37
Bekijk meer Bekijk minder
versie‎
33
versie‎
16
versie‎
04
versie‎
03

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Emissies naar lucht door huishoudens, 1990-2020 (indicator 0138, versie 35,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.