Luchtkwaliteit

Emissies naar lucht door consumenten, 1990-2003

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

De emissies van kooldioxide, stikstofoxiden en koolmonoxide worden voor het belangrijkste deel bepaald door de inzet van brandstoffen, voornamelijk aardgas voor ruimteverwarming. Een koude winter zorgt voor een toename van de emissies.

IPCC en NEC 1990 1995 2000 2001 2002 2003
             
  miljoen kg          
Verzurende emissies 1)            
Zwaveldioxide (SO2) 1,1 0,69 0,51 0,53 0,51 0,52
Stikstofoxiden (NOx) 20 22 20 21 20 20
Ammoniak (NH3) 3) 6,5 6,7 6,9 7,0 7,0 7,0
             
Broeikasgasemissies 2)            
Kooldioxide (CO2) 19 349 20 775 19 045 19 789 18 718 19 175
Methaan (CH4) 21 21 19 19 18 18
Distikstofoxide (N2O) 0,17 0,22 0,21 0,19 0,18 0,19
             
Overige verbindingen 1)            
Fijn stof 4,4 3,9 3,7 3,6 3,7 3,6
VOS 3) 38 37 34 33 33 32
Koolmonoxide (CO) 70 62 60 59 57 56
             
Bron: Emissieregistratie (2005). CBS/MNC/mei05/0138
1) Emissies conform de NEC-richtlijn.
2) Broeikasgasemissies conform IPCC-richtlijnen.
3) Vluchtige organische stoffen, exclusief methaan.

Oorzaken van de emissies

De tabel vermeldt de actuele emissies van een aantal stoffen. Deze stoffen komen vrij bij de verbranding van brandstoffen (vooral aardgas) en hout, en/of andere activiteiten door huishoudens (inclusief huisdieren). De emissies van NOx, CO2 en CO hangen samen met het stoken van aardgas voor ruimteverwarming, koken en warmwater bereiding. De emissies van CO en fijn stof worden in aanzienlijke mate bepaald door de verbranding in houtkachels en open haarden. VOS komt vooral vrij bij het gebruik van verf, oplosmiddelen en cosmetica. De emissie van NH3 wordt veroorzaakt door transpiratie en ademen, mest van huisdieren, het gebruik van schoonmaakmiddelen en het roken van sigaretten. Het aandeel van de doelgroep Consumenten in de totale emissies van de verschillende stoffen wordt elders gepresenteerd.

Referenties

  • Emissieregistratie (2005). Jaarcijfers 2003. MNP, Bilthoven; CBS, Voorburg; RIZA, Lelystad; EC-LNV, Den Haag; SenterNovem, Utrecht en TNO-MEP, Apeldoorn. http://www.emissieregistratie.nl.

Relevante informatie

Technische toelichting

Technische toelichting

De emissiegegevens voor de verzurende en overige verbindingen zijn gepresenteerd volgens de doelgroepenindeling volgens de NEC-richtlijn.

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2005). Emissies naar lucht door consumenten, 1990-2003 (indicator 0138, versie 06 , 25 augustus 2005 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.