Compendium voor de Leefomgeving
468 feiten en cijfers over milieu, natuur en ruimte
Luchtkwaliteit

Emissies naar lucht door consumenten, 1990-2005

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

De emissies van kooldioxide, stikstofoxiden en koolmonoxide worden voor het belangrijkste deel bepaald door de inzet van brandstoffen, voornamelijk aardgas voor ruimteverwarming. Een koude winter zorgt voor een toename van de emissies.

IPCC en NEC 1990 1995 2000 2003 2004 2005
             
  miljoen kg          
Broeikasgasemissies 1)            
Kooldioxide (CO2) 19 700 21 100 19 400 19 500 19 300 18 300
Distikstofoxide (N2O) 0,17 0,22 0,18 0,19 0,21 0,21
Methaan (CH4) 21 21 19 18 18 17
             
Verzurende en grootschalige emissies 2)            
Zwaveldioxide (SO2) 1,1 0,7 0,5 0,5 0,5 0,5
Stikstofoxiden (NOx) 20 21 18 17 17 15
Ammoniak (NH3) 6,5 6,7 6,9 7,0 7,0 7,0
VOS 3) 38 37 34 31 32 32
Fijn stof 4,4 3,9 3,7 3,6 3,4 3,4
             
Koolmonoxide (CO) 4) 70 62 60 56 55 54
             
Bron: Emissieregistratie. CBS/MNC/mei07/0138
1) Broeikasgasemissies conform IPCC-richtlijnen.
2) Emissies conform de NEC-richtlijn.
3) Vluchtige organische stoffen, exclusief methaan (ook wel NMVOS genoemd).
4) Geen verzurende stof; berekend volgens de NEC-richtlijn.

Oorzaken van de emissies

De stoffen komen vrij bij de verbranding van brandstoffen (vooral aardgas) en hout, en/of andere activiteiten door huishoudens (inclusief huisdieren). De emissies van NOx, CO2 en CO hangen samen met het stoken van aardgas voor ruimteverwarming, koken en warmwater bereiding. De emissies van CO en fijn stof worden in aanzienlijke mate bepaald door de verbranding in houtkachels en open haarden. VOS komt vooral vrij bij het gebruik van verf, oplosmiddelen en cosmetica. De emissie van NH3 wordt veroorzaakt door transpiratie en ademen, mest van huisdieren, het gebruik van schoonmaakmiddelen en het roken van sigaretten. Het aandeel van de doelgroep Consumenten in de totale emissies van de verschillende stoffen wordt elders gepresenteerd.

Referenties

Relevante informatie

Technische toelichting

Technische toelichting

De emissiegegevens voor de verzurende en overige verbindingen zijn gepresenteerd volgens de doelgroepenindeling volgens de NEC-richtlijn. Zie voor de NEC indeling Samenstelling doelgroepen van het milieubeleid Zie: Meta-informatie van het Datawarehouse-Emissieregistratie, voor beschrijvingen van de berekeningsmethodiek.

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2007). Emissies naar lucht door consumenten, 1990-2005 (indicator 0138, versie 09 , 29 mei 2007 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.