Afval

Afzet van zuiveringsslib naar bestemming, 1981-2002

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

De afzet van zuiveringsslib uit rioolwaterzuiveringsinstallaties naar landbouwgrond is in 1995 beëindigd. Het storten van slib wordt door regelgeving beperkt, terwijl het verbranden van zuiveringsslib toeneemt.

    Aantal Afzet w.o. naar        
    installa-ties totaal land-bouw compos-teren diervoer1) storten verbran-den
                 
    absoluut miljoen kg droge stof      
Slib uit RWZI's              
1981 505 180 69 39 . 65 5
1990 469 315 82 63 . 158 12
1995 424 360 - 80 . 179 79
2000 391 336 - 39 - 64 180
2001 384 349 - 39 - 63 208
2002 378 354 - 51 - 40 204
                 
Slib uit AWZI's              
1981 48 85 21 4 . 10 0
1990 567 238 65 6 11 109 27
1995 599 220 30 4 14 126 29
2000 621 210 36 4 21 40 47
2001 634 187 27 8 16 34 53
2002 599 218 38 15 19 31 47
                 
Specificatie AWZI-slib, 2002              
Industrie 528 179 38 10 18 21 39
w.o. voedingsmiddelen- en dranken 171 69 23 9 17 5 8
  papier(waren) en karton(waren) 32 56 1 0 0 1 23
  chemie 93 38 13 0 - 5 7
  basismetaal- en metaalproducten 101 5 - - - 3 1
                 
Overige bedrijven en instellingen 71 39 1 5 1 9 8
w.o. Milieudienstverlening 24 16 - 5 - 8 3
                 
Bron: CBS (2004). CBS/MC/mei04/0154
1) Inclusief afzet naar destructiebedrijven.

De tabel geeft de aantallen rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI's) en afvalwaterzuiveringsinstallaties bij bedrijven en instellingen (AWZI's), alsmede de afzet van het zuiveringsslib dat deze installaties produceren.

Minder RWZI's en meer zuiveringsslib

Ofschoon de aanvoer van afvalwater nog steeds toeneemt, daalt het aantal RWZI's al sinds het begin van de jaren tachtig. In de jaren tachtig en negentig zijn er grote technische aanpassingen bij de installaties doorgevoerd. Hierdoor zijn het zuiveringsrendement en de productie van zuiveringsslib door RWZI's toegenomen.Het aantal AWZI's en de productie van zuiveringsslib door AWZI's zijn vooral in de tweede helft van de jaren tachtig sterk gegroeid. In het aantal in de tabel vermelde AWZI's zijn ook installaties opgenomen die nauwelijks of geen slib afvoeren, zoals anaërobe installaties.

Steeds minder zuiveringsslib gestort

Het gebruik van zuiveringsslib als meststof in de landbouw is gebonden aan voorschriften. De afzet van slib uit RWZI's naar de landbouw is in 1995 beëindigd. Momenteel wordt er alleen nog zuiveringsslib naar de landbouw afgezet door industriële installaties, met name door de voedingsmiddelen- en drankenindustrie en de chemische industrie.

Ook het storten van slib wordt in de toekomst beperkt door regelgeving (BOOM; LNV/VROM (1998, 2001)). Sinds halverwege de jaren negentig is het storten van slib uit zowel AWZI's als RWZI's al sterk gedaald.Het verbranden van zuiveringsslib is in de tweede helft van de jaren negentig sterk toegenomen. In 2002 is ruim de helft van het zuiveringsslib uit RWZI's afgezet naar verbrandingsinstallaties. Verwacht wordt dat in de toekomst het meeste slib zal worden verbrand.

Referenties

Relevante informatie

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2004). Afzet van zuiveringsslib naar bestemming, 1981-2002 (indicator 0154, versie 05 , 14 mei 2004 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.