Afzet van zuiveringsslib naar bestemming, 1981-2009

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Het meeste zuiveringsslib van rioolwaterzuiveringsinstallaties wordt verbrand. De afzet van zuiveringsslib uit rioolwaterzuiveringsinstallaties naar landbouwgrond en stortplaatsen is door regelgeving beperkt.

Afzet van RWZI-slib stabiel

Ofschoon de aanvoer van afvalwater nog steeds toeneemt, daalt het aantal rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI's) al sinds het begin van de jaren tachtig. In de periode tussen 1980 en 1995 zijn er grote technische aanpassingen bij de installaties doorgevoerd. Hierdoor zijn het zuiveringsrendement en de productie van zuiveringsslib door RWZI's toegenomen. Sinds 1995 bedraagt de jaarlijkse afzet van zuiveringsslib circa 350 miljoen kg. De laatste 3 jaar is door verbeteringen in het zuiveringsproces en de slibverwerking de afzet van slib stabiel op ruim 335 miljoen kg.

Afname capaciteit AWZI's: minder slib

In 2009 werden voor het eerst sinds lange tijd weer meer bedrijfsafvalwaterzuiveringsinstallaties (AWZI's) geteld dan het jaar daarvoor. De productie van zuiveringsslib door AWZI's is sinds 2000 aan het afnemen van 206 miljoen kg naar 169 miljoen kg in 2009. Vooral in de voedingsmiddelenindustrie en in de chemische industrie is er sprake geweest van sluiting van productielocaties en concentratie van activiteiten. In het aantal in de tabel vermelde AWZI's zijn ook installaties opgenomen die nauwelijks of geen slib afvoeren, zoals anaërobe installaties.

Steeds meer zuiveringsslib verbrand

Het verbranden van zuiveringsslib is in de tweede helft van de jaren negentig sterk toegenomen. In 2009 wordt vrijwel 100 procent van het zuiveringsslib uit RWZI's verbrand. Dat gebeurt voornamelijk in speciale slibverbrandingsinstallaties maar ook in cementovens en elektriciteitscentrales (Zeeuw, M. de & K. Baas, 2010).
Het storten van slib wordt sterk beperkt door regelgeving (VROM, 1997). Sinds halverwege de jaren negentig is het storten van slib uit zowel AWZI's als RWZI's al sterk gedaald.

Nog maar weinig slib van AWZI's afgezet in de landbouw

Per 1 januari 1995 is de afzet naar de landbouw van slib uit RWZI's beëindigd door de invoering van de tweede fase-normen uit het Besluit kwaliteit en gebruik van overige organische meststoffen (BOOM: LNV/VROM, 1998). Slechts een beperkte hoeveelheid schoon slib uit afvalwaterzuiveringsinstallaties in de industrie (AWZI's) wordt nu nog toegepast als meststof en/of bodemverbeteraar (anti-stuifmiddel).
In een niet meer geactualiseerde indicator worden de gehalten van nutriënten en zware metalen tot en met cijfers 2006 gegeven.

Bronnen

Technische toelichting

Naam van het gegeven
Afzet van zuiveringsslib naar bestemming
Omschrijving
Ontwikkeling van de afzet van het zuiveringsslib uit rioolwaterzuiveringsinrichtingen (RWZI's) en particuliere afvalwaterzuiveringsinstallaties bij bedrijven en instellingen (AWZI's) naar de bestemmingen landbouw, compostering, diervoer, storten en verbranden. Voor 2009 wordt de afzet van de particuliere installaties gespecificeerd naar bedrijfsklasse.
Verantwoordelijk instituut
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Berekeningswijze
Informatie over de berekeningswijze van de gegevens is te vinden in de korte onderzoeksbeschrijvingen Zuivering van stedelijk afvalwater (CBS, 2005) en Afvalwaterzuivering bij bedrijven en instellingen (CBS, 2010).
Geografische verdeling
Nederland, deelstroomgebied, landsdeel, provincie
Andere variabelen
Technische kenmerken (mate van defosfatering extra stikstofverwijdering, slibstabilisatie, slibontwatering), procesgegevens (aan- en afvoer van verontreinigingen, rendement, e.d.), energieverbruik en energieopwekking,
Verschijningsfrequentie
Jaarlijks
Betrouwbaarheidscodering
A (Integrale enquête)

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
22
Bekijk meer Bekijk minder

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Afzet van zuiveringsslib naar bestemming, 1981-2009 (indicator 0154, versie 12,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.