Afzet van zuiveringsslib naar bestemming, 1981-2018

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Het meeste zuiveringsslib van waterzuiveringsinstallaties wordt verbrand. De verbranding vindt plaats in zogeheten mono-verbranders waar alleen zuiveringsslib wordt verbrand, in cementovens, in afvalverbrandingsinstallaties, of in elektriciteitscentrales. Afvoer van slib naar de landbouw en storten mag alleen onder strenge voorwaarden en kan alleen bij schone slibben uit bepaalde industriesectoren.

Steeds minder rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI's) door centralisatie

Hoewel de aanvoer van afvalwater niet afneemt, is het aantal rioolwaterzuiveringsinstallaties in Nederland door centralisatie gedaald van 505 in 1981 tot 323 in 2018. Vrijwel al het afvalwater van huishoudens en bedrijven, en hemelwater wat via dakgoten en straatkolken in het riool belandt, wordt gezuiverd in deze installaties. De rioolwaterzuivering is een taak van de waterschappen. In 2018 is in totaal 1,77 miljard m3 rioolwater verwerkt.

Hoeveelheid zuiveringsslib van RWZI's stabiel, maar in 2018 sterk gedaald

Tussen 1980 en 1995 zijn er grote technische aanpassingen bij de installaties doorgevoerd. Hierdoor zijn in deze periode het zuiveringsrendement en de productie van zuiveringsslib door rioolwaterzuiveringsinstallaties flink toegenomen.
Sinds 1995 is de jaarlijkse afzet van zuiveringsslib ongeveer 350 miljoen kg droge stof met een piek in 2006 van bijna 360 miljoen kg droge stof. Afgezien van wat jaar-op-jaar fluctuaties, is in de laatste 10 jaar de afzet van slib geleidelijk gedaald tot 325 miljoen kg droge stof in 2016. Dit is het gevolg van verbeteringen in het zuiveringsproces en in de slibverwerking.
In 2018 was de hoeveelheid slib 7 procent lager dan in 2016. De oorzaak is het lagere afvalwatervolume (minus 8 procent) vanwege de droogte. Daardoor is de productie van zuiveringsslib ook lager.

Ontwikkelingen bij bedrijfsafvalwaterzuiveringsinstallaties (AWZI's)

Er zijn geen nieuwe cijfers voor het zuiveringsslib van bedrijfsafvalwaterzuiveringsinstallaties.
In 2016 daalde het aantal bedrijfsafvalwaterzuiveringsinstallaties ten opzichte van 2015 van 432 naar 419. De afvoer van zuiveringsslib door bedrijfsafvalwaterzuiveringsinstallaties fluctueert sterk omdat de productie van deze bedrijven ook fluctueert en dus ook de hoeveelheid verwerkt afvalwater. In 2016 bedroeg de afvoer van zuiveringsslib 208 miljoen kg droge stof, dat is bijna 5% meer dan in 2015.

Steeds meer zuiveringsslib verbrand

Het verbranden van zuiveringsslib is in de tweede helft van de jaren negentig sterk toegenomen. In 2018 wordt bijna 90 procent van het zuiveringsslib uit RWZI's verbrand. Dat gebeurt voornamelijk in speciale slibverbrandingsinstallaties maar ook in cementovens en elektriciteitscentrales.
Het storten van slib is sterk beperkt door regelgeving (VROM, 1997). Sinds 2006 wordt er vrijwel geen slib van RWZI's meer gestort en het storten van slib uit AWZI's is de laatste 15 jaar sterk gedaald. Echter door lage verwerkingscapaciteit wordt sinds 2015 weer zuiveringsslib van RWZI's (noodgedwongen) gestort. In 2018 werd 10 procent van het zuiveringsslib gestort. Dit kan ook tijdelijk zijn. Op een later moment worden de gestorte hoeveelheden dan weer verbrand of anderszins verwerkt.

Nog maar weinig slib van AWZI's afgezet in de landbouw

Per 1 januari 1995 is de slibafzet naar de landbouw uit RWZI's beëindigd door de invoering van de tweede fase-normen uit het Besluit kwaliteit en gebruik van overige organische meststoffen (BOOM: LNV/VROM, 1998). Slechts 6 procent van de totale hoeveelheid slib uit afvalwaterzuiveringsinstallaties in de industrie (AWZI's), werd in 2016 nog toegepast als meststof en/of bodemverbeteraar.

Bronnen

Technische toelichting

Naam van het gegeven
Afzet van zuiveringsslib naar bestemming
Omschrijving
Ontwikkeling van de afzet van het zuiveringsslib uit rioolwaterzuiveringsinrichtingen (RWZI's) en particuliere afvalwaterzuiveringsinstallaties bij bedrijven en instellingen (AWZI's). Er worden gegevens gepresenteerd over de afzet naar de bestemmingen landbouw, compostering, diervoer, storten en verbranden. Voor 2011 wordt de afzet van de particuliere installaties gespecificeerd naar bedrijfsklasse.
Verantwoordelijk instituut
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Berekeningswijze
Informatie over de berekeningswijze van de gegevens is te vinden in de korte onderzoeksbeschrijvingen Zuivering van stedelijk afvalwater (CBS, 2005) en Afvalwaterzuivering bij bedrijven en instellingen (CBS, 2010).
Geografische verdeling
Nederland, deelstroomgebied, landsdeel, provincie
Andere variabelen
Technische kenmerken (mate van defosfatering extra stikstofverwijdering, slibstabilisatie, slibontwatering), procesgegevens (aan- en afvoer van verontreinigingen, rendement, e.d.), energieverbruik en energieopwekking,
Verschijningsfrequentie
Jaarlijks; na 2016 wordt de waarneming tweejaarlijks in alleen de even jaren.
Betrouwbaarheidscodering
A

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
22
Bekijk meer Bekijk minder

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Afzet van zuiveringsslib naar bestemming, 1981-2018 (indicator 0154, versie 20,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.