Afzet van zuiveringsslib naar bestemming, 1981-2006

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Het meeste zuiveringsslib van rioolwaterzuiveringsinstallaties wordt verbrand. De afzet van zuiveringsslib uit rioolwaterzuiveringsinstallaties naar landbouwgrond en stortplaatsen is door regelgeving beperkt.

 Aantal Afzet w.o. naar   
 installa-totaallandbouwcompos-diervoer1)stortenverbran-
 ties  teren  den
        
 absoluutmiljoen kg droge stof   
Slib uit RWZI's       
19815051806939.655
19904693158263.15812
1995424360-80.17979
2000391336-39-64180
2004375342-46-15236
2005370348-47-142602)
2006366359-48-152822)
        
Slib uit AWZI's       
19814885214.100
19905672386561110927
19955992203041412629
2000623206361213947
2004532187281482023
200548817534971832
200646616126942134
        
Specificatie AWZI-slib, 2006       
Industrie4141332694930
w.o.voedingsmiddelen- en dranken13945169405
 papier(waren) en karton(waren)25331--011
 chemie83379--212
 basismetaal- en metaalproducten834---20
        
Overige bedrijven en instellingen52280-1124
w.o.Milieudienstverlening2116--060
        
Bron: CBS (2008).CBS/MNC/jul08/0154
Inclusief afzet naar destructiebedrijven.
2) Inclusief verbranding in cementovens (2005 en 2006) en meestoken in elektriciteitscentrales (2006).
N.B. RWZI = rioolwaterzuiveringsinstallatie.; AWZI = afvalwaterzuiveringsinstallatie bij bedrijven en instellingen.

Afzet van RWZI slib stabiel

Ofschoon de aanvoer van afvalwater nog steeds toeneemt, daalt het aantal RWZI's al sinds het begin van de jaren tachtig. In de periode 1980/1995 zijn er grote technische aanpassingen bij de installaties doorgevoerd. Hierdoor zijn het zuiveringsrendement en de productie van zuiveringsslib door RWZI's toegenomen. Vanaf 1995 schommelt de afzet van zuiveringsslib rond de 350 miljoen kg.

Afname capaciteit AWZI's: minder slib

Het aantal AWZI's en de productie van zuiveringsslib door AWZI's is sinds 2000 aan het afnemen. Vooral in de voedingsmiddelenindustrie en in de chemische industrie is er sprake geweest van sluiting van productielocaties en concentratie van activiteiten. In het aantal in de tabel vermelde AWZI's zijn ook installaties opgenomen die nauwelijks of geen slib afvoeren, zoals anaërobe installaties.

Steeds meer zuiveringsslib verbrand

Het verbranden van zuiveringsslib is in de tweede helft van de jaren negentig sterk toegenomen. In 2006 is ruim driekwart van het zuiveringsslib uit RWZI's afgezet naar verbrandingsinstallaties. Dit komt vooral doordat het storten van slib sterk is beperkt door regelgeving (VROM, 1997). Sinds halverwege de jaren negentig is het storten van slib uit zowel AWZI's als RWZI's al sterk gedaald.

Nog maar weinig slib AWZI's afgezet in de landbouw

Per 1 januari 1995 is de afzet naar de landbouw van slib uit rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI's) beëindigd door de invoering van de tweede fase-normen uit het Besluit kwaliteit en gebruik van overige organische meststoffen (BOOM: LNV/VROM, 1998). Slechts een beperkte hoeveelheid schoon slib uit afvalwaterzuiveringsinstallaties in de industrie (AWZI's) wordt nu nog toegepast als meststof en/of bodemverbeteraar (anti-stuifmiddel).
In een niet meer geactualiseerde indicator worden de gehalten van nutriënten en zware metalen tot en met cijfers 2006 gegeven.

Bronnen

Technische toelichting

Naam van het gegeven
Afzet van zuiveringsslib naar bestemming
Omschrijving
De afzet van zuiveringsslib naar de landbouw, voor compostering, diervoer, storten en verbranden vanuit rioolwaterzuiveringsinrichtingen en particuliere zuiveringsinstallaties en een specificatie van de particuliere installaties naar bedrijfsklasse
Verantwoordelijk instituut
Centraal Bureau voor de Statistiek
Berekeningswijze
Berekeningswijze gegevens Zuivering van stedelijk afvalwater
Berekeningswijze gegevens Afvalwaterzuivering bij bedrijven en instellingen
Geografische verdeling
Nederland, deelstroomgebied, landsdeel, provincie
Andere variabelen
Technische kenmerken (mate van defosfatering extra stikstofverwijdering, slibstabilisatie, slibontwatering), procesgegevens (aan- en afvoer van verontreinigingen, rendement, e.d.), energieverbruik en energieopwekking,
Verschijningsfrequentie
Jaarlijks
Achtergrondliteratuur
Zie onder Berekeningswijze.
Betrouwbaarheidscodering
A (Integrale enquête)

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
22
Bekijk meer Bekijk minder

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Afzet van zuiveringsslib naar bestemming, 1981-2006 (indicator 0154, versie 09,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.