Afval

Afzet van zuiveringsslib naar bestemming, 1981-2003

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

De afzet van zuiveringsslib uit rioolwaterzuiveringsinstallaties naar landbouwgrond is in 1995 beëindigd. Het storten van zuiveringsslib wordt door regelgeving beperkt, terwijl het verbranden toeneemt.

  Aantal Afzet w.o. naar
  instal-
laties
totaal land-
bouw
compos-teren dier-
voer 1)
stor-
ten
verbran-den
               
  absoluut miljoen kg droge stof      
Slib uit RWZI's              
1981 505 180 69 39 . 65 5
1990 469 315 82 63 . 158 12
1995 424 360 - 80 . 179 79
2000 391 336 - 39 - 64 180
2002 378 354 - 51 - 40 204
2003 378 344 - 55 - 16 213
               
Slib uit AWZI's              
1981 48 85 21 4 . 10 0
1990 567 238 65 6 11 109 27
1995 599 220 30 4 14 126 29
2000 623 206 36 1 21 39 47
2002 577 218 38 14 19 30 47
2003 553 196 34 10 13 26 38
               
Specificatie AWZI-slib, 2003              
Industrie 487 158 34 10 12 17 33
w.o. voedingsmiddelen- en dranken 160 59 21 8 12 4 5
  papier(waren) en karton(waren) 31 51 1 1 0 0 20
  chemie 85 36 12 - - 4 8
  basismetaal- en metaalproducten 96 3 - - - 2 0
               
Overige bedrijven en instellingen 66 38 1 0 1 9 4
w.o. Milieudienstverlening 23 15 - - - 7 0
               
Bron: CBS (2005a,b,c). CBS/MC/mei05/0154
1) Inclusief afzet naar destructiebedrijven.
RWZI = rioolwaterzuiveringsinstallatie.
AWZI = afvalwaterzuiveringsinstallatie bij bedrijven en instellingen.

Afzet van RWZI slib stabiel

Ofschoon de aanvoer van afvalwater nog steeds toeneemt, daalt het aantal RWZI's al sinds het begin van de jaren tachtig. In de periode 1980-1995 zijn er grote technische aanpassingen bij de installaties doorgevoerd. Hierdoor zijn het zuiveringsrendement en de productie van zuiveringsslib door RWZI's toegenomen. Vanaf 1995 heeft de afzet van zuiveringsslib zich gestabiliseerd rond de 350 mln kg.Het aantal AWZI's en de productie van zuiveringsslib door AWZI's zijn vooral in de tweede helft van de jaren tachtig sterk gegroeid. In het aantal in de tabel vermelde AWZI's zijn ook installaties opgenomen die nauwelijks of geen slib afvoeren, zoals anaërobe installaties.

Steeds minder zuiveringsslib gestort

Het gebruik van zuiveringsslib als meststof in de landbouw is gebonden aan voorschriften. De afzet van slib uit RWZI's naar de landbouw is in 1995 beëindigd. Momenteel wordt er alleen nog zuiveringsslib naar de landbouw afgezet door industriële installaties, met name door de voedingsmiddelen- en drankenindustrie en de chemische industrie.

Ook het storten van slib wordt in de toekomst beperkt door regelgeving (BOOM; LNV/VROM (1998, 2001)). Sinds halverwege de jaren negentig is het storten van slib uit zowel AWZI's als RWZI's al sterk gedaald.Het verbranden van zuiveringsslib is in de tweede helft van de jaren negentig sterk toegenomen. In 2002 is ruim de helft van het zuiveringsslib uit RWZI's afgezet naar verbrandingsinstallaties. Verwacht wordt dat in de toekomst het meeste slib zal worden verbrand.

Referenties

Relevante informatie

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2005). Afzet van zuiveringsslib naar bestemming, 1981-2003 (indicator 0154, versie 06 , 27 april 2005 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.