Ontwikkelingen in de maatschappij

Milieudruk per milieuthema in relatie tot economische groei, 1990 - 2009

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

De ontkoppeling tussen economische groei en milieudruk in Nederland zet verder door, vooral door de inzet van technische maatregelen.

Ontkoppeling economische groei en milieuvervuiling zet door

De economische groei in Nederland heeft niet tot een evenredige toename van de milieudruk geleid. Er is sprake van absolute ontkoppeling tussen economische groei en milieudruk. Dat wil zeggen dat de emissies afnemen, terwijl het bruto binnenlands product (bbp) stijgt.

  • De binnenlandse emissies van de verzurende stoffen (NH3, NOx en SOx) vertonen al jaren een gestaag dalende lijn en daalden in 2009 verder.
  • De broeikasgasemissies namen tot 1998 toe. Daarna stabiliseerden de emissies zich iets onder het niveau van 1998. Vanaf 2005 treedt er een lichte daling in.
  • De emissies van vermestende stoffen (stikstof- en fosforverbindingen) vertonen eveneens een daling. Door het weer, variaties in gewasafvoer en de aanvoer van kunstmest kunnen er echter van jaar tot jaar aanzienlijke verschillen optreden.
  • Sinds 1990 is er een sterke afname van de hoeveelheid gestort afval.

Referenties

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven

Milieudruk per milieuthema in relatie tot economische groei

Omschrijving

Ontkoppeling van economische groei en milieudruk in een samengestelde indicator: emissies broeikasgassen, emissies van de verzurende stoffen (NOx, SO2 en NH3), emissies van vermestende stoffen (N en P) naar bodem en oppervlaktewater en hoeveelheid gestort afval.

Verantwoordelijk instituut

Planbureau voor de Leefomgeving, auteur: Kees Peek

Berekeningswijze

Data afkomstig uit het Compendium voor de Leefomgeving, zie 'Relevante informatie'. Voor vermesting zijn het de emissies van N en P (weging Px10 +N) voor de emissies naar bodem en oppervlaktewater, samen opgeteld. Overige data betreft: optelling in equivalenten (broeikasgassen en verzurende stoffen) en de hoeveelheid gestort afval in tonnen.

Basistabel

Zie Relevante informatie.

Verschijningsfrequentie

2 jaarlijks

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2011). Milieudruk per milieuthema in relatie tot economische groei, 1990 - 2009 (indicator 0162, versie 04 , 5 augustus 2011 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.