Emissie broeikasgassen in Nederland, 1990-2003

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

De Nederlandse broeikasgasemissies zijn de laatste jaren vrijwel stabiel. In de periode 1990-2003 namen de emissies van koolstofdioxide veelal toe, terwijl de emissies van andere broeikasgassen afnamen.

Emissie van broeikasgassen vrijwel stabiel in de periode 2000-2003

De emissie van broeikasgassen in Nederland lag in 2003 vrijwel op het niveau van 1990, wanneer gecorrigeerd wordt voor temperatuurinvloeden. Na een stijging van circa 5% tussen 1990 en 1995 en een afname in de periode 1995-2000, blijven de totale Nederlandse broeikasgasemissies tussen 2000 en 2003 vrijwel stabiel. Dit komt door een daling van de emissies van de andere broeikasgassen, zoals methaan, distikstofoxide en de fluorhoudende gassen met 5%. De voor temperatuurinvloeden gecorrigeerde emissie van koolstofdioxide is sinds 2000 echter bijna drie procent toegenomen. Bij de overige broeikasgassen daalt sinds 1998 vooral de emissie van fluorhoudende gassen (HFK's, PFK's, SF6), nadat deze emissies jarenlang een stijgende lijn te zien hadden gegeven. Dit is grotendeels het gevolg van twee maatregelen in de industrie. De emissie van methaan (CH4) neemt sinds 1990 af. De afname van het storten van afval leidt tot minder methaanemissie uit stortplaatsen. De emissie van lachgas (N2O) is sinds 1995 langzaam aan het dalen.

Beleid broeikasgassen

De emissies van de broeikasgassen koolstofdioxide, methaan, lachgas en van de fluorhoudende gassen (HFK's, PFK's en SF6) zijn onderdeel van het Klimaatverdrag en het Kyoto Protocol van de Verenigde Naties. In het Kyoto Protocol zijn afspraken gemaakt over de reductie van de emissies van broeikasgassen, waaronder CO2.

Herberekening van broeikasgasemissies in najaar van 2004

In het najaar van 2004 zijn de broeikasgasemissies van 1990 tot en met 2003 herberekend om te kunnen voldoen aan de eisen van het Kyoto Protocol. Deze herberekeningen hebben effect op zowel de emissieniveaus als de trends. De nieuwe emissiecijfers worden in maart 2005 in de rapportage voor de EU en het VN-Klimaatverdrag en in mei 2005 in de Milieubalans gepresenteerd.Meer informatie over herberekeningen kunt u vinden in het National Inventory Report van 2004, Nederlandse Samenvatting, pagina xiii-xiv.

Betrouwbaarheid basisgegevens

De berekening van emissiecijfers wordt sinds 1997 mede gebaseerd op de milieujaarverslagen (MJV's) van bedrijven. Hoewel de kwaliteit van de MJV's is toegenomen, bemoeilijken onjuiste en/of onvolledige opgaven van brandstofgegevens nog steeds een zorgvuldige berekening van vooral de emissie van koolstofdioxide. Voor recente jaren zijn koolstofdioxide-emissies naar beneden bijgesteld, omdat de bedrijfsopgaven in MJV's tot dubbeltellingen in de nationale totalen hebben geleid..

Berekening emissiecijfers

De emissies van broeikasgassen zijn berekend conform de RIVM-IPCC-methodieken (Spakman et al., 1997/2003). De CO2-emissie is gecorrigeerd voor jaarlijkse variaties in temperatuur.

Bronnen

  • CBS/Statline. Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg/Heerlen.
  • Spakman, J., M.M.J. van Loon, R.J.K. van der Auweraert, D.J. Gielen, J.G.J. Olivier en E.A. Zonneveld (1997). Methode voor de berekening van broeikasgasemissies. Publicatiereeks Emissieregistratie/MilieuMonitor Nr. 37b, maart 2003: elektronische actualisatie van Nr. 37, juli 1997 Den Haag. Een digitale actuele versie van bovenstaand document is te vinden op www.broeikasgassen.nl onder documenten en achtergrond informatie.
  • VROM (2001). Uitvoeringsnota Klimaatbeleid. Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu, Den Haag.

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven

-

Omschrijving

-

Verantwoordelijk instituut

-

Berekeningswijze

-

Basistabel

-

Geografische verdeling

-

Verschijningsfrequentie

-

Betrouwbaarheidscodering

-

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
42
Bekijk meer Bekijk minder
versie‎
41
versie‎
40
versie‎
39
versie‎
38
versie‎
37
versie‎
36
versie‎
35
versie‎
34
versie‎
33
versie‎
33
versie‎
32
versie‎
31
versie‎
30
versie‎
29
versie‎
28
versie‎
27
versie‎
26
versie‎
25
versie‎
24
versie‎
23
versie‎
22
versie‎
21
versie‎
19
versie‎
18
versie‎
17
versie‎
16
versie‎
15
versie‎
13
versie‎
11
versie‎
09
versie‎
06
versie‎
03

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Emissie broeikasgassen in Nederland, 1990-2003 (indicator 0165, versie 06,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.