Emissie naar lucht, water en bodem

Stikstof- en fosforbalans van zoet oppervlaktewater, 1986-2000

U bekijkt op dit moment een archiefversie van een afgesloten indicator. De actuele indicatorversie met de reden voor het afsluiten, kunt u via deze link bekijken.
  Aanvoer 1)   Afvoer 1)
  1986 1990 1995 1998 1999 2000     1986 1990 1995 1998 1999 2000
                             
  miljoen kg N   miljoen kg N
Totaal 714 533 570 519 487 447   Totaal 714 533 570 519 487 447
Grensoverschrijdende rivieren 540 362 425 376 349 312   Naar zee 550 343 551 358 330 339
Lozingen                            
  industrie 23 18 7 7 7 6   Baggerspecie 7 6 3 3 3 3
  huishoudens 36 36 30 28 24 23                
  landbouw 2) 10 9 6 6 6 6                
Landbouwgrond 86 86 86 86 86 86                
Overige grond 4 4 4 4 4 4                
Depositie 3) 15 18 12 12 11 10   Accumulatie 157 184 16 158 154 105
                             
  miljoen kg P   miljoen kg P
Totaal 78 47 36 35 35 28   Totaal 78 47 36 35 35 28
Grensoverschrijdende rivieren 46 20 22 22 23 17   Naar zee 42 23 32 18 18 18
Lozingen                            
  industrie 15 16 4 4 4 2   Baggerspecie 6 5 3 3 3 3
  huishoudens 11 4 3 2 2 2                
  landbouw 2) 1 1 0 0 0 0                
Landbouwgrond 5 5 5 5 5 5                
Overige grond 1 1 1 1 1 1                
Depositie 0 0 0 0 0 0   Accumulatie 30 19 1 14 14 7
 
Bron: CBS. CBS/MC/okt02
1) Exclusief lozingen op zee.
2) Directe emissies door het meemesten van sloten en lozingen in het spui- en drainagewater uit de glastuinbouw.
3) Gebaseerd op een zoetwateroppervlak van 0,39 miljoen ha en een gemiddelde natte en droge depositie van 27 kg N/ha in 2000.

Ontwikkeling lozingen op oppervlaktewater

Tussen 1986 en 2000 zijn de lozingen op oppervlaktewater flink afgenomen. De lozing van stikstof met circa 50% en de lozing van fosfor met circa 85%. Door saneringen bij diverse bedrijven en aanpassing van productieprocessen bedroeg de afname in de industrie voor stikstof circa 75% en voor fosfor circa 80%. Bij de huishoudens is de daling voor stikstof 35% en bij fosfor 80%.

Toelichting ophoping (accumulatie)

Veranderingen in de emissie zijn niet altijd terug te zien in de accumulatie. De aan- en afvoer via rivieren wordt in belangrijke mate bepaald door het weer. De lage accumulatie in 1995 is bijvoorbeeld mede een gevolg van de vele regen en daardoor de hogere afvoer in 1995.

Beleidsdoel

Om aan de Europese Nitraatrichtlijn te kunnen voldoen, moet de uitspoeling van nutriënten uit de landbouw omlaag. Strengere wetgeving, onder meer via het mineralenaangiftesysteem (MINAS), moet de overschotten uit de landbouw verder terugdringen.

Referenties

  • OSPAR Commission (2001). Annual report on riverine inputs and direct discharges to Convention waters during the year 1999 by the Netherlands. OSPAR, London.

Relevante informatie

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2002). Stikstof- en fosforbalans van zoet oppervlaktewater, 1986-2000 (indicator 0194, versie 03 , 30 september 2002 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.