Afval

Afvalproductie en wijze van verwerking, 1985-2012

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Steeds meer afval wordt nuttig toegepast en verbrand, terwijl steeds minder afval wordt gestort. In 2012 werd bijna 62 miljoen ton afval geproduceerd (exclusief verontreinigde grond, baggerspecie en dierlijke mest).

Ontwikkeling hoeveelheid geproduceerd afval

In 2012 is voor een deel van de afvalproductie en wijze van verwerking de wijze van monitoring aangepast. Dit is waar mogelijk ingevoerd vanaf 2006, maar sommige aanpassingen zijn pas in 2007 of 2008 ingevoerd. Tot en met 2008 was er een toename van de hoeveelheid geproduceerd afval. Als gevolg van de economische crisis is deze hoeveelheid vervolgens gedaald om in 2012 weer iets toe te nemen naar (afgerond) 62 miljoen ton geproduceerd afval (exclusief verontreinigde grond, baggerspecie en dierlijke mest).

Ontwikkeling verbranden, storten en nuttig toepassen van afval

Nuttige toepassing is vanaf 2010 sterk toegenomen. De reden hiervoor is dat inmiddels alle afvalverbrandingsinstallaties de status van nuttige toepassing hebben gekregen. Hierdoor is ook de hoeveelheid verbrand afval afgenomen. De hoeveelheid gestort afval neemt de laatste jaren gestaag af.

Referenties

  • De cijfers over afval zijn geleverd door Rijkswaterstaat Leefomgevingen zijn afkomstig uit zeer verschillende bronnen. Enkele belangrijke referenties zijn:
  • Rijkswaterstaat, Leefomgeving - Afval (2015). Nederlands afval in cijfers, gegevens 2006-2012, Rijkswaterstaat Leefomgeving - Afval, Utrecht (in bewerking).
  • VROM (2009). Landelijk afvalbeheerplan 2009-2021. Ministerie van VROM, Den Haag.

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven

Afvalproductie en wijze van verwerking

Omschrijving

De productie van afval en de wijze waarop het afval wordt verwerkt (nuttige toepassing/hergebruik, verbranden, lozen of storten)

Verantwoordelijk instituut

Rijkswaterstaat Leefomgeving

Berekeningswijze

Rijkswaterstaat Leefomgeving (2015).CBS, Onderzoeksbeschrijvingen

Geografisch verdeling

Nederland

Verschijningsfrequentie

jaarlijks

Achtergrondliteratuur

VROM (2009). Landelijk afvalbeheerplan 2009-2021. Ministerie van VROM, Den Haag.

Opmerking

In bovenstaande grafiek, de beleidsindicator afvalbeheer, vindt u onder meer informatie over de hoeveelheid gestort Nederlands afval. De cijfers zijn exclusief verontreinigde grond en baggerspecie en inclusief uitvoer. De hoeveelheid gestort afval in de grafiek wijkt af van de hoeveelheid die in de indicator over Stortplaatsen, aantal en capaciteit, 1991-2018 wordt vermeld. Daarin wordt de gestorte hoeveelheid verontreinigde grond en baggerspecie wel meegenomen.

Betrouwbaarheidscodering

Schatting, gebaseerd op een groot aantal (accurate) metingen; de representativiteit is grotendeels gewaarborgd.

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2015). Afvalproductie en wijze van verwerking, 1985-2012 (indicator 0204, versie 11 , 22 juli 2015 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.