Afval

Vrijkomen en verwerking van afval per doelgroep, 1990-2012

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Na jaren van daling is de hoeveelheid vrijgekomen afval gestegen naar bijna 62 miljoen ton (exclusief verontreinigde grond, baggerspecie en dierlijke mest). Bijna 93% van de hoeveelheid vrijgekomen afval wordt nuttig toegepast; steeds minder afval wordt gestort.

Doelgroep Beheer1) 1990 2000 2005 2010 2012
             
    miljoen kg2)      
             
TOTAAL Totaal 50 920 63 242 60 408 60 906 61 857
  nuttige toepassing 31 355 50 925 50 350 53 842 57 406
  verbranden 3 885 7 083 7 178 5 240 2 562
  storten 13 875 4 832 2 232 1 404 1 310
  lozen/overig3, 4) 1 805 402 648 420 519
             
Huishoudens totaal 6 195 8 650 9 115 8 823 8 578
  nuttige toepassing 985 3 875 4 777 6 954 8 350
  verbranden 1 925 3 485 3 945 1 753 157
  storten 3 285 1 290 342 72 21
  lozen 0 0 51 43 49
             
Verkeer en vervoer totaal 1 285 853 694 1 076 1 126
  nuttige toepassing 1 060 788 361 694 631
  verbranden 70 22 17 260 308
  storten 155 43 42 25 22
  lozen 0 0 274 98 165
             
Landbouw, bosbouw totaal 2 340 2 497 2 329 2 561 2 501
en visserij nuttige toepassing 1 960 2 445 2 307 2 549 2 489
  verbranden 75 43 12 3 3
  storten 305 9 9 6 7
  lozen 0 0 1 3 3
             
Industrie totaal 19 990 19 312 16 581 15 290 15 102
(incl. raffinaderijen)5) nuttige toepassing 13 880 16 464 15 087 13 551 13 906
  verbranden 645 1 400 877 1 103 650
  storten 3 660 1 046 463 510 438
  lozen 1 805 402 154 127 108
             
Handel, diensten en totaal 3 990 4 894 5 112 5 376 5 443
overheid nuttige toepassing 740 2 726 2 761 4 217 4 971
  verbranden 900 852 1.432 866 124
  storten 2 350 1 316 781 182 216
  lozen 0 0 138 110 133
             
Bouw totaal 12 690 23 800 23 500 24 528 25 706
  nuttige toepassing 9 315 22 720 22 960 23 986 25 196
  verbranden 165 210 50 64 16
  storten 3 200 870 485 455 477
  lozen 0 0 5 22 16
             
Energievoorziening totaal 1 390 1 674 1 397 1 497 1 544
  nuttige toepassing 1 280 1 566 1 343 1 343 1 423
  verbranden 25 5 9 22 18
  storten 85 103 20 127 92
  lozen/overig 0 0 25 5 12
             
Rioolwaterzuiverings- totaal 2 920 1 426 1 495 1 494 1 548
installaties6) nuttige toepassing 2 075 206 599 315 243
  verbranden 80 1 066 836 1 162 1 279
  storten 770 155 60 17 26
  lozen/overig 0 0 0 1 1
             
Drinkwater- totaal 125 135 185 176 167
voorziening6) nuttige toepassing 60 135 155 167 159
  verbranden 0 0 0 2 0
  storten 65 0 30 7 8
  lozen/overig 0 0 0 0 0
             
Afvalverwijdering totaal . . . 84 141
  nuttige toepassing . . . 65 99
  verbranden . . . 5 8
  storten . . . 3 3
  lozen/overig . . . 10 31
             
Bron: Rijkswaterstaat,CBS. CBS/CLO/jul15/0206
1) Met de inwerkingtreding van het Landelijk afvalbeheerplan (LAP) en de Wet milieubeheer heeft een herdefiniëring plaatsgevonden van de verwerkingswijzen. Hierbij omvat 'nuttige toepassing' nu voorbereiding voor hergebruik, recycling, inzet als brandstof en overige nuttige toepassing.
2) Exclusief verontreinigde grond, baggerspecie en dierlijke mest.
3) Tot en met 2000 werd het lozen van fosforgips gerapporteerd als lozen en het lozen van waterige afvalstromen (na reiniging) werd gerapporteerd als nuttige toepassing. Met ingang van 2001 wordt het lozen van waterige afvalstromen (na reiniging) apart gerapporteerd onder lozen. Sinds 2001 is geen fosforzuurgips meer geloosd.
4) Met ingang van 2003 wordt onder lozen ook verstaan het 'vochtverlies' dat optreedt bij het drogen van natte afvalstromen vóór verwijdering.
5) Met ingang van 2004 is bij industrieel afval de inzet van afval als brandstof voor energieproductie meegenomen bij nuttige toepassing en niet meer bij verbranden.
6) De rioolwaterzuiveringsinstallaties en drinkwatervoorziening vormen samen de doelgroep Actoren in de waterketen.

Ontwikkeling hoeveelheid geproduceerd afval

In 2012 is voor een groot deel van de afvalproductie en wijze van verwerking de wijze van monitoring aangepast. Dit is waar mogelijk met terugwerkende kracht doorgevoerd vanaf 2006, maar sommige aanpassingen zijn pas in 2007 of 2008 doorgevoerd. De 2012 is de hoeveelheid weer iets gestegen tot bijna 62 miljoen ton.

Steeds minder afval wordt gestort en meer wordt nuttig toegepast

Sinds 1990 is er een sterke afname van de hoeveelheid afval dat wordt gestort (van bijna 14 miljard kg naar 1,3 miljard kg in 2012). Daar staat in dezelfde periode een toename van de hoeveelheid afval dat nuttig wordt toegepast van ruim 25 miljard kg tegenover. In 2012 werd ruim 57 miljard kg nuttig toegepast, of te wel bijna 93% van de totale hoeveelheid geproduceerd afval in Nederland (exclusief verontreinigde grond, baggerspecie en dierlijke mest). Deze toename is deels te verklaren door het feit dat het verbranden van restafval in Nederlandse AVI's in de loop van 2010 werd beschouwd als nuttige toepassing.

Referenties

  • De cijfers over afval zijn geleverd door Rijkswaterstaat, Leefomgeving - Afval en zijn afkomstig uit zeer verschillende bronnen, onder meer Agentschap NL, Uitvoering Afvalbeheer en CBS.
  • Rijkswaterstaat, Leefomgeving - Afval (2015). Nederlands afval in cijfers, gegevens 2006-2012, Rijkswaterstaat Leefomgeving - Afval, Utrecht (in bewerking).

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven

Productie en verwerking van afval per doelgroep

Omschrijving

De ontwikkeling van de hoeveelheden geproduceerd afval uitgesplitst naar doelgroep en verwerkingsmethode

Verantwoordelijk instituut

Rijkswaterstaat Leefomgeving, CBS

Berekeningswijze

Cijfers van voornamelijk Agentschap NL, Landelijk Meldpunt Afvalstoffen en Centraal Bureau voor de Statistiek worden geanalyseerd en verwerkt door Agentschap NL.

Rijkswaterstaat: Uitvoering Afvalbeheer (2015). Nederlands afval in cijfers, gegevens 2006-2012, Rijkswaterstaat, Utrecht (in bewerking).

CSS: Bedrijfsafvalstoffen

CBS: Gemeentelijk ingezamelde afvalstoffen

Geografisch verdeling

Nederland

Verschijningsfrequentie

jaarlijks

Achtergrondliteratuur

Betrouwbaarheidscodering

C. (Schatting, gebaseerd op een groot aantal (accurate) metingen; de representativiteit is grotendeels gewaarborgd)

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2015). Vrijkomen en verwerking van afval per doelgroep, 1990-2012 (indicator 0206, versie 12 , 14 juli 2015 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.