Klachten over vliegtuiggeluid Schiphol, 1986 - 2010

U bekijkt op dit moment een archiefversie van een afgesloten indicator. De actuele indicatorversie met de reden voor het afsluiten, kunt u via deze link bekijken.

Door een lichte stijging van het aantal klagers met circa 2% lijkt de dalende trend van de afgelopen jaren niet te worden voortgezet. In 2010 dienden 5.387 personen een klacht in, tegenover 5.275 in 2009. Het aantal klachten in 2010 is ten opzichte van 2009 toegenomen. Vergelijking van het aantal klachten met de jaren ervoor is niet mogelijk door het nieuwe systeem van klachtenregistratie dat eind 2008 is ingevoerd.

Nieuw systeem voor klachtenregistratie

Sinds november 2008 heeft het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS) een nieuw systeem van klachtenregistratie ingevoerd. Er is een opsplitsing gemaakt in periode, specifieke en overige meldingen. Periodemeldingen zijn meldingen waarbij de melder de mogelijkheid krijgt hinder over een bepaalde tijdsperiode te melden, specifieke meldingen zijn meldingen waarbij de melder de precieze datum en tijd van ondervonden hinder moet aangeven en overige meldingen zijn meldingen over bijvoorbeeld het milieubeleid of vervuiling. In het verleden kende men geen periodemeldingen waardoor het totale aantal klachten hoger lag dan nu het geval is.

Aantal klagers in 2010 licht toegenomen

In 2010 zijn door 5.387 personen meldingen ingediend bij het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS), dit is een toename van 2,1% ten opzichte van 2009. Zij dienden samen 212.335 specifieke, 33.477 periode- en 1.795 overige meldingen in.

Aantal klachten sterk toegenomen ten opzichte van 2009

Het aantal meldingen ten opzichte van 2009 is beduidend toegenomen. Dit geldt vooral voor het aantal specifieke meldingen (+66%) en overige meldingen (+56%). Dit komt echter door een kleine groep 'veelmelders' (2%) die net als in voorgaande jaren verantwoordelijk was voor het merendeel (89%).van alle meldingen Een vergelijking met het aantal meldingen vóór november 2008 is niet mogelijk door het nieuwe systeem van klachtenregistratie.

Meeste meldingen in de zomermaanden

Evenals voorgaande jaren worden in de (drukke) zomermaanden de meeste meldingen ingediend. De meeste meldingen worden ingediend over vluchten in de late avond en nacht. De meeste specifieke meldingen per vliegtuigbewegingen worden ingediend over vluchten met grote vliegtuigen als de Boeing 747-200 en 400 en de MD-11.

Meeste melders in Amsterdam, Hoofddorp en Amstelveen

Amsterdam, Hoofddorp en Amstelveen waren net als in 2008 en 2009 de plaatsen waar de meeste melders wonen. In Amsterdam en Hoofddorp nam het aantal melders toe, in Amstelveen nam het af. De meeste meldingen over grondgeluid zijn afkomstig uit Hoofddorp. Opvallend is een toename van nieuwe melders in plaatsen in het Gooi en de regio rondom Amersfoort. Verschuiving van vliegroutes lijkt hiervan de oorzaak te zijn.

Het overgrote deel van de meldingen betreft geluidshinder, maar ook angst en vervuiling spelen een rol. Te laag vliegende vliegtuigen en/of het nemen van een afwijkende vliegroute zijn een belangrijke reden om een melding in te dienen.

Wat is het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS)?

BAS is het informatie- en klachtencentrum waar omwonenden van Schiphol terecht kunnen met vragen en klachten over het vliegverkeer op Schiphol. BAS is een gezamenlijk initiatief van Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) en Amsterdam Airport Schiphol (AAS). Op 1 juni 2007 heeft BAS de klachtenregistratie overgenomen van de Commissie Regionaal Overleg luchthaven Schiphol (CROS).

Bronnen

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven
Klachten over vliegtuiggeluid Schiphol
Omschrijving
Aantal klachten en klagers uit de klachtenregistratie van het Bewoners Aanspreekpunt schiphol (Bas). Ook het aantal vliegbewegingen handelsverkeer is vermeld.
Verantwoordelijk instituut
RIVM, gegevens afkomstig van het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (Bas)
Berekeningswijze
Geen
Basistabel
Zie cijfers bij de grafiek (tab rechts onderaan de figuur)
Geografische verdeling
Omgeving Schiphol
Verschijningsfrequentie
jaarlijks
Achtergrondliteratuur
- Jaarrapportage 2010, Bewoners aanspreekpunt schiphol (Bas)- Dossier schiphol, Milieuportaal RIVM
Opmerking
Met ingang van 2007 vindt de rapportage plaats over het gebruiksjaar (in dit geval 1 november 2008 - 31 oktober 2009). De cijfers tot en met 2006 gelden over het kalenderjaar.Op 1 november 2008 heeft Bas een ander systeem van klachtenregistratie ingevoerd, meer gericht op het registreren van hinderbeleving. Het aantal meldingen in het gebruiksjaar 2009 en 2010 is daarom niet te vergelijken met dat in voorgaande gebruiksjaren.
Betrouwbaarheidscodering
-

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Klachten over vliegtuiggeluid Schiphol, 1986 - 2010 (indicator 0338, versie 13,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.