Klachten over vliegtuiggeluid Schiphol, 1986 - 2013

U bekijkt op dit moment een archiefversie van een afgesloten indicator. De actuele indicatorversie met de reden voor het afsluiten, kunt u via deze link bekijken.

Sinds 2011 is er een dalende trend te zien in het aantal klagers en het aantal klachten bij een toename van het aantal vliegbewegingen van het handelsverkeer. Het aantal personen dat in 2013 een klacht indiende was 4.624, tegenover 5.286 in 2012 en 5.419 in 2011. In 2013 werden 121.771 klachten geregistreerd, in 2012 130.604 en in 2011 132.866. Vergelijking van het aantal klachten met de jaren voor 2008 is niet mogelijk door introductie van een nieuw registratiesysteem in 2008.

Aantal klagers in 2013 afgenomen

In 2013 zijn bij het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (Bas) door 4.624 personen meldingen ingediend over hinder door vliegverkeer van en naar Schiphol. Dit is 12,5% minder dan het voorgaande jaar. De personen dienden samen 93.045 specifieke, 28.189 periode- en 537 overige meldingen in. Periodemeldingen zijn meldingen waarbij de melder de hinder over een bepaalde tijdsperiode meldt, specifieke meldingen zijn meldingen waarbij de melder de precieze datum en tijd van ondervonden hinder moet aangeven en overige meldingen zijn meldingen over bijvoorbeeld het milieubeleid of vervuiling. Voor 2008 kende men geen periodemeldingen waardoor het totale aantal klachten hoger lag dan nu het geval is.

Aantal meldingen afgenomen ten opzichte van 2012

Het totaal aantal meldingen nam met 6,8% af. De aantallen overige meldingen daalden met 86,1% en periode meldingen met 33,0%, maar het aantal specifieke meldingen nam wel met 9,9% toe. De belangrijkste verklaring voor de daling is dat in 2013, in verband met meer wind uit noordelijke tot oostelijke richtingen, meer noordelijk baangebruik gehanteerd is ten opzichte van 2012.

Meeste meldingen in de zomermaanden

De hoogste aantallen meldingen werden geregistreerd in de maanden juli en augustus, de maanden waarin vanwege het vakantieverkeer het aantal vliegbewegingen het hoogst is. Het zijn ook maanden waarin het meestal mooi weer is en mensen dus vaker buiten zijn of hun ramen open hebben. Opvallend is het hoge aantal periode meldingen in oktober 2013. Mogelijk is dit te relateren aan de media aandacht over het akkoord dat is bereikt aan de 'Alderstafel' over een nieuw geluidsstelsel voor Schiphol.

Meeste klachten over vluchten in de late avond en nacht

De meeste klachten worden ingediend over vluchten in de late avond en nacht, met name die tussen 21.00 en 22.00 uur tijdens de laatste startpiek van de dag. De klachten gaan vooral over starts van vliegtuigen van het type Boeing 747-400 via de 'Spijkerboor'-route van de Kaagbaan.

Aard van de meldingen

Het overgrote deel van de meldingen (99,3% van de periodemeldingen en 97,4% van de specifieke meldingen) betreft geluidoverlast. Meer dan een kwart van de periodemeldingen en meer dan een vijfde van de specifieke meldingen gaat over het moeten onderbreken van een gesprek of slaapverstoring. Naast geluidoverlast worden ook meldingen betreffende angst en zorgen over gezondheid gerapporteerd.

Wat is het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS)?

BAS is het informatie- en klachtencentrum waar omwonenden van Schiphol terecht kunnen met vragen en klachten over het vliegverkeer op Schiphol. BAS is een gezamenlijk initiatief van Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) en Amsterdam Airport Schiphol (AAS). Op 1 juni 2007 heeft BAS de klachtenregistratie overgenomen van de Commissie Regionaal Overleg luchthaven Schiphol (CROS).

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven
Klagers over vliegtuigverkeer Schiphol
Omschrijving
Aantal klachten en klagers uit de klachtenregistratie van het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (Bas). Ook het aantal vliegbewegingen handelsverkeer is vermeld.
Verantwoordelijk instituut
RIVM, gegevens afkomstig van het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (Bas)
Berekeningswijze
Geen
Basistabel
Zie cijfers bij de grafiek (tab rechts onderaan de figuur)
Geografische verdeling
-
Verschijningsfrequentie
jaarlijks
Achtergrondliteratuur
- Jaarrapportage 2013, Bewoners aanspreekpunt Schiphol (Bas)- Dossier Schiphol, website RIVM
Opmerking
Met ingang van 2007 vindt de rapportage plaats over gebruiksjaren (in dit geval 1 november 2012 - 31 oktober 2013). De cijfers tot en met 2006 gelden over kalenderjaren.Op 1 november 2008 heeft Bas een ander systeem van klachtenregistratie ingevoerd, meer gericht op het registreren van hinderbeleving. Het aantal meldingen in de jaren voor 2008 is daarom niet te vergelijken met het aantal na 2008.
Betrouwbaarheidscodering
-

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Klachten over vliegtuiggeluid Schiphol, 1986 - 2013 (indicator 0338, versie 14,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.