Broeikasgasemissie Europa, 1990-2002

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

De totale broeikasgasemissies in de 15 'oude' EU-landen zijn in de periode 1990 - 2002 met 2,5 % afgenomen. De afname van de methaan- en lachgasemissies in deze periode compenseert ruimschoots de toename van de emissies van kooldioxide en van de fluorhoudende gassen.

Ontwikkeling Europese broeikasgasemissies tussen 1990 - 2002

De emissies van broeikasgassen in de EU zijn in de periode 1990 - 2002 met 2,5 % afgenomen. De afname in deze periode van de emissies van methaan (CH4, -20%) en lachgas (N2O, -16%) compenseert ruimschoots de toename van de emissies van koolstofdioxide (CO2, +2%) en van fluorhoudende broeikasgassen (+19%).De emissie van koolstofdioxide draagt voor 82% bij aan de totale emissie van broeikasgassen in de Europese Unie in 2002. Daarnaast dragen methaan, lachgas en de fluorhoudende broeikasgassen 8,5%, 8,0 % respectieveluijk 1,5% bij aan de totale broeikasgasemissie.

Ontwikkeling in de periode 2001 - 2002

In 2002 zijn de broeikasgasemissies in de Europese Unie met 0,5 % afgenomen ten opzichte van 2001. Deze daling komt vooral door een relatief warme winter en een lagere economische activiteit.De emissies van broeikasgassen in Duitsland en Frankrijk zijn in 2002 met 1% afgenomen en in het Verenigd Koninkrijk met 3 %. Deze drie landen hebben de grootste uitstoot in de EU15 met een gezamenlijk aandeel van 54% in 2002 (EEA, 2004).

Beleid

In het Kyoto Protocol heeft de Europese Unie afgesproken om broeikasgassen gemiddeld over alle EU-landen met 8% te reduceren in de periode 2008-2012 ten opzichte van 1990. In tegenstelling tot een jaar geleden lijkt de Europese Unie van voor de uitbreiding (EU-15) het Kyoto-doel in 2010 wel te gaan halen vanwege twee belangrijke wijzigingen. In de eerste plaats wordt een lagere uitstoot van broeikasgassen door de EU-15 verwacht doordat er extra maatregelen ingevoerd gaan worden. In de tweede plaats wordt verwacht dat meer landen concrete stappen gaan nemen om emissierechten van buiten de EU aan te kopen.Hierbij dient te worden opgemerkt, dat Nederland een groot deel aan buitenlandse reducties via de zogenaamde Klimaatverandering: beleid ter vermindering van broeikasgasemissies wil aankopen. De emissies van de broeikasgassen koolstofdioxide, methaan, lachgas en de fluorhoudende gassen) zijn onderdeel van het Klimaatverdrag en het Kyoto Protocol van de Verenigde Naties. Deze verdragen hebeen als doel het vroegtijdig vermijden van menselijke beïnvloeding van het klimaat door het stabiliseren van de atmosferische concentraties van broeikasgassen. De waargenomen opwarming van de aarde over de afgelopen 50 jaar is waarschijnlijk grotendeels het gevolg van het door de mens veroorzaakte broeikaseffect.

Methodiek

De 15 landen van de Europese Unie leveren jaarlijks de landelijke emissie inventarisatie aan bij de Europese Unie. De totale Europese emissie van broeikasgassen is de directe som van de 15 landelijke inventarisaties.

De broeikasgasemissies worden vastgesteld middels de voorschriften van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC, 1996+revisies). De emissie van koolstofdioxide is de werkelijke jaarlijkse uitstoot, dus niet temperatuurgecorrigeerd, en is exclusief de vastlegging van koolstofdioxide in biomassagroei. Internationale transportemissies van lucht- en scheepsvaart worden door EU-landen ook gerapporteerd, volgens de IPCC-richtlijn, maar als een aparte categorie die niet tot het EU totaal gerekend wordt.

Bronnen

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven
-
Omschrijving
-
Verantwoordelijk instituut
-
Berekeningswijze
-
Basistabel
-
Geografische verdeling
-
Verschijningsfrequentie
-
Betrouwbaarheidscodering
-

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
13
Bekijk meer Bekijk minder
versie‎
12
versie‎
10
versie‎
09
versie‎
08
versie‎
03
versie‎
02
versie‎
01

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Broeikasgasemissie Europa, 1990-2002 (indicator 0434, versie 02,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.