Emissie broeikasgassen in Europa, 1990 - 2014

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

In 2014 nam de Europese uitstoot van broeikasgassen met 4,1% af ten opzichte van 2013. De emissie van broeikasgassen nam tussen 1990 en 2014 met 24,4% af.

Afname broeikasgasemissies in 2014 door relatief milde winter in Europa

Door de relatief milde winter nam in 2014 de Europese uitstoot van de broeikasgassen met circa 4,1% af ten opzichte van 2013 (EEA, 2016a). Dit komt doordat er minder aardgas is verbruikt voor ruimteverwarming door de uitzonderlijk zachte winter van 2014.

Uitstoot broeikasgassen in Europa met ruim 24% gedaald sinds 1990

De totale uitstoot van broeikasgassen van de EU-28 ligt ruim 24 procent onder het niveau van 1990. In dezelfde periode groeide de Europese economie met 47%. De broeikasgasemissies daalden in de meeste sectoren, met uitzondering van wegverkeer.
Voor meer informatie over de Nederlandse broeikasgasemissies, zie:

De emissies van de broeikasgassen koolstofdioxide, methaan, lachgas en de fluorhoudende gassen zijn onderdeel van het Klimaatverdrag en het Kyoto-protocol van de Verenigde Naties. Deze verdragen hebben als doel het vroegtijdig beperken van menselijke beïnvloeding van het klimaat door het stabiliseren van de concentraties van broeikasgassen in de atmosfeer

Bronnen

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven
Broeikasgasemissies Europa (EU-28)
Omschrijving
Emissies van broeikasgassen in Europa van alle lidstaten van de Europese Unie (EU-28) Emissies zijn exclusief temperatuurcorrectie, CO2 van verbranding van biomassa, verandering landgebruik en bos (LULUCF) en internationale bunkers.
Verantwoordelijk instituut
Planbureau voor de Leefomgeving, data van European Environmental Agency (EEA)
Berekeningswijze
De EU-lidstaten leveren jaarlijks de landelijke emissie-inventarisatie aan bij de Europese Unie. De totale emissie van broeikasgassen is de directe som van de 28 landelijke inventarisaties.De omvang van de broeikasgasemissies wordt vastgesteld volgens de voorschriften van het Intergovernmental Panel on Climate Change.

De emissie van koolstofdioxide is de werkelijke jaarlijkse uitstoot - dus niet temperatuurgecorrigeerd - en is exclusief CO2 van verbranding van biomassa, verandering landgebruik en bos (LULUCF). Internationale emissies van lucht- en scheepsvaart worden ook door EU-landen gerapporteerd. Dit gebeurt weliswaar volgens het IPCC-richtsnoer, maar dan als een aparte categorie die niet tot het EU totaal gerekend wordt en deze emissies worden niet gereguleerd in het Kyoto Protocol.Verschillen tussen CO2-emissietotalen verklaard, 1990-2021
Basistabel
EEA (2016). Annual European Union greenhouse gas inventory 1990-2014 and inventory report 2016. EEA, Kopenhagen. http://www.eea.europa.eu/media/newsreleases/data-and-maps/data/data-viewers/greenhouse-gases-viewer
Geografische verdeling
Europa, alle lidstaten (EU-28)
Verschijningsfrequentie
Jaarlijks in juni (definitieve cijfers) en november (voorlopige cijfers)
Betrouwbaarheidscodering
Voor informatie over onzekerheden, zie paragraaf 1.7 in EEA (2016). Annual European Union greenhouse gas inventory 1990-2014 and inventory report 2016. EEA, Kopenhagen.

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
13
Bekijk meer Bekijk minder
versie‎
12
versie‎
10
versie‎
09
versie‎
08
versie‎
03
versie‎
02
versie‎
01

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Emissie broeikasgassen in Europa, 1990 - 2014 (indicator 0434, versie 11,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.