Emissie broeikasgassen in Europa, 1990 - 2011

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

In 2011 nam de Europese uitstoot van broeikasgassen met 2,5% af ten opzichte van 2010, ondanks de economische groei in veel landen (voorlopige cijfers, EU-27). De emissie van broeikasgassen nam tussen 1990 en 2011 met 17,5% af.

Uitstoot broeikasgassen in Europa met ruim 17% gedaald sinds 1990

De totale uitstoot van broeikasgassen van de EU-27 ligt ruim 17 procent onder het niveau van 1990. De uitstoot van de EU-15, dit zijn de 15 lidstaten die bij de aanname van het Kyoto Protocol de Europese Unie vormden, ligt circa 14% onder het niveau van het basisjaar en daarmee onder de Kyoto-doelstelling voor de EU-15 van 8% reductie.

Afname broeikasgasemissies in 2011 door relatief milde winter in Europa

Door de relatief milde winter nam in 2011 de uitstoot van de broeikasgassen in alle Europese landen (EU-27) met circa 2,5% af ten opzichte van 2010. De uitstoot van de EU-15 landen nam met circa 3,5% af. De cijfers over 2011 zijn gebaseerd op voorlopige energie- en productiegegevens van de lidstaten en op berekeningen door het Europees Milieuagentschap (EEA, 2012). De definitieve cijfers komen eind april 2013 beschikbaar.

Uitstoot bedrijven en sectoren onder het Emissiehandelsysteem (ETS)

Ongeveer 41% van de totale Europese uitstoot van broeikasgassen is afkomstig van bedrijven en sectoren die vallen onder het Europese Emissiehandelsysteem (ETS). De uitstoot van de ETS-sectoren daalde in 2011 met 1,8% ten opzichte van 2010. Als gevolg van de economische crisis lag de uitstoot van de ETS in de periode 1998-2011 5% onder het gezamenlijke plafond.
De emissiereductie in 2011 in de sectoren die niet vallen onder het emissiehandelsysteem (Niet-ETS) was met 3% nog iets groter dan die binnen de ETS-sectoren (1,8%). Dat komt waarschijnlijk mede door de relatief zachte wintermaanden in 2011.

Voor meer informatie over de Nederlandse broeikasgasemissies, zie:

EEA: EU op koers om Kyoto doelen te halen


De emissies van de broeikasgassen koolstofdioxide, methaan, lachgas en de fluorhoudende gassen zijn onderdeel van het Klimaatverdrag en het Kyoto-protocol van de Verenigde Naties. Deze verdragen hebben als doel het vroegtijdig beperken van menselijke beïnvloeding van het klimaat door het stabiliseren van de concentraties van broeikasgassen in de atmosfeer

Bronnen

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven
Broeikasgasemissies Europa (EU-27 en EU-15)
Omschrijving
Emissies van broeikasgassen in Europa van de 15 landen van de Europese Unie (EU-15) die een gezamenlijke verplichting hebben volgens het Kyoto Protocol en van alle lidstaten van de Europese Unie (EU-27) Emissies zijn exclusief temperatuurcorrectie, CO2 van verbranding van biomassa, verandering landgebruik en bos (LULUCF) en internationale bunkers.
Verantwoordelijk instituut
Planbureau voor de Leefomgeving, data van het EEA
Berekeningswijze
De EU-lidstaten leveren jaarlijks de landelijke emissie-inventarisatie aan bij de Europese Unie. De totale emissie van broeikasgassen is de directe som van de 27 landelijke inventarisaties.De omvang van de broeikasgasemissies wordt vastgesteld volgens de voorschriften van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC, 1996 + revisies).

De emissie van koolstofdioxide is de werkelijke jaarlijkse uitstoot - dus niet temperatuurgecorrigeerd - en is exclusief CO2 van verbranding van biomassa, verandering landgebruik en bos (LULUCF). Internationale emissies van lucht- en scheepsvaart worden ook door EU-landen gerapporteerd. Dit gebeurt weliswaar volgens het IPCC-richtsnoer, maar dan als een aparte categorie die niet tot het EU totaal gerekend wordt en deze emissies worden niet gereguleerd in het Kyoto Protocol.Verschillen tussen CO2-emissietotalen verklaard, 1990-2021
Basistabel
EEA (2012a). Annual European Union greenhouse gas inventory 1990-2010 and inventory report 2012 . EEA Technical report No 3/2012, EEA, Kopenhagen. EEA (2012b). Greenhouse gas emission trends and projections in Europe 2012 - Tracking progress towards Kyoto and 2020 targets, EEA report No 6/2012, EEA, Kopenhagen.EEA (2012c). Approximated EU GHG inventory: early estimates for 2011, EEA report No 13/2012, EEA, Kopenhagen.
Geografische verdeling
Europa, de 15 en 27 landen die een gezamenlijke verplichting hebben volgens het Kyoto Protocol) en alle lidstaten (EU-27)
Verschijningsfrequentie
Jaarlijks in november
Achtergrondliteratuur
EEA (2012c). Approximated EU GHG inventory: early estimates for 2011, EEA report No 13/2012, EEA, Kopenhagen.
Betrouwbaarheidscodering
Voor informatie over onzekerheden, zie paragraaf 1.7 in EEA (2012a). Annual European Union greenhouse gas inventory 1990-2010 and inventory report 2012 . EEA Technical report No 3/2012, EEA, Kopenhagen.

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
13
Bekijk meer Bekijk minder
versie‎
12
versie‎
10
versie‎
09
versie‎
08
versie‎
03
versie‎
02
versie‎
01

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Emissie broeikasgassen in Europa, 1990 - 2011 (indicator 0434, versie 10,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.