Emissie broeikasgassen in Europa, 1990 - 2010

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

De emissie van broeikasgassen van alle EU-landen (EU-27) nam tussen 1990 en 2010 met 15,5% af. In 2010 nam de Europese uitstoot van broeikasgassen met 2,4% toe ten opzichte van 2009 als gevolg van de economische groei in veel landen en een relatief koudere winter (voorlopige cijfers).

Uitstoot broeikasgassen in Europa met ruim 15% gedaald sinds 1990

De emissies van de EU-27 liggen ruim 15 procent onder het niveau van 1990. De emissies van de EU-15, dit zijn de 15 lidstaten die bij de aanname van het Kyoto Protocol de Europese Unie vormden, liggen ruim 10% onder het niveau van het basisjaar en daarmee onder de Kyoto-doelstelling voor de EU-15 van 8% reductie.

Toename broeikasgasemissies in 2010 door economische groei en koude winter

Als gevolg van de economische opleving in veel Europese landen en de grotere warmtevraag door de relatief koude winter nam in 2010 de uitstoot van de broeikasgassen in alle Europese landen (EU-27) met 2,4% (+/- 0,3%), ofwel circa 110 Mton toe ten opzichte van 2009. De uitstoot van de EU-15 landen nam met 2,3% +/- 0,7% ofwel circa 87 Mton CO2-equivalenten toe. De cijfers over 2010 zijn gebaseerd op voorlopige energie- en productiegegevens van de lidstaten en op berekeningen door het Europees Milieuagentschap (EEA, 2011c). De definitieve cijfers komen rond mei 2012 beschikbaar.

Duitsland grootste bijdrage aan groei uitstoot broeikasgassen in 2010

Duitsland leverde de grootste bijdrage aan toename van de van uitstoot broeikasgassen in 2010 (+35 Mton). Ook het Verenigd koninkrijk, Polen en Nederland leverden een belangrijke bijdrage aan de toename van de Europese uitstoot. Daarentegen daalde de uitstoot in Spanje met bijna 11 Mton. Ook in Griekenland, Ierland en Roemenie daalde de uitstoot van broeikasgassen.

Grootste groei in 2010 in de energiesector

De grootste toename van de uitstoot was te zien in de energiesector (EU-15: +77 Mton en EU-27: +96 Mton CO2-equivalenten), als gevolg van een hoger verbruik van fossiele brandstoffen (aardgas en kolen). Wel nam ook het gebruik van hernieuwbare energie en kernenergie toe in Europa waardoor de stijging enigszins werd getemperd. De industrie.leverde de één na grootste bijdrage aan de groei, met circa 18 Mton voor de EU-15 landen en 24 Mton voor de EU-27 landen. Daarentegen daalde de uitstoot van broeikasgassen in de landbouwsector (EU-15: -5 Mton en EU-27: -7 Mton) .Ook in de afvalsector daalde de uitstoot als gevolg van maatregelen die landen nemen om de uitstoot van methaan van stortplaatsen tegen te gaan.

Uitstoot Europese broeikasgassen gedaald in 2009 door economische recessie

De uitstoot van broeikasgassen in de 15 landen van de Europese Unie (EU-15) die een gezamenlijke verplichting hebben volgens het Kyoto Protocol, nam in 2009 af met 6,9 % ten opzichte van 2008, vooral als het gevolg van de economische recessie maar deels ook door de toename van van het gebruik van hernieuwbare energie. (EEA, 2011a). De uitstoot van alle Europese landen (EU-27) nam met 7,1% af (definitieve cijfers).

Voor meer informatie over de Nederlandse broeikasgasemissies, zie:

EEA: EU op koers om Kyoto doelen te halen

De Europese Unie heeft in het Kyoto-protocol afgesproken om de emissie van broeikasgassen gemiddeld over alle EU-15-landen met 8% te reduceren in de periode 2008-2012 ten opzichte van 1990. Volgens de EEA zijn de EU-15 en alle lidstaten, op Oostenrijk na, op koers om de Kyoto-doelen te halen (EEA, 2011b).


De emissies van de broeikasgassen koolstofdioxide, methaan, lachgas en de fluorhoudende gassen zijn onderdeel van het Klimaatverdrag en het Kyoto-protocol van de Verenigde Naties. Deze verdragen hebben als doel het vroegtijdig beperken van menselijke beïnvloeding van het klimaat door het stabiliseren van de concentraties van broeikasgassen in de atmosfeer

Bronnen

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven
Broeikasgasemissies Europa (EU-15)
Omschrijving
Emissies van broeikasgassen in Europa van de 15 landen van de Europese Unie (EU-15) die een gezamenlijke verplichting hebben volgens het Kyoto Protocol en van alle lidstaten van de Europese Unie (EU-27) Emissies zijn exclusief temperatuurcorrectie, CO2 van verbranding van biomassa, verandering landgebruik en bos (LULUCF) en internationale bunkers.
Verantwoordelijk instituut
Planbureau voor de Leefomgeving, data van het EEA
Berekeningswijze
De EU-15 landen leveren jaarlijks de landelijke emissie-inventarisatie aan bij de Europese Unie. De totale emissie van broeikasgassen is de directe som van de 15 landelijke inventarisaties.De omvang van de broeikasgasemissies wordt vastgesteld volgens de voorschriften van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC, 1996 + revisies).

De emissie van koolstofdioxide is de werkelijke jaarlijkse uitstoot - dus niet temperatuurgecorrigeerd - en is exclusief CO2 van verbranding van biomassa, verandering landgebruik en bos (LULUCF). Internationale emissies van lucht- en scheepsvaart worden ook door EU-landen gerapporteerd. Dit gebeurt weliswaar volgens het IPCC-richtsnoer, maar dan als een aparte categorie die niet tot het EU totaal gerekend wordt en deze emissies worden niet gereguleerd in het Kyoto Protocol.Verschillen tussen CO2-emissietotalen verklaard, 1990-2021
Geografische verdeling
Europa, de 15 landen die een gezamenlijke verplichting hebben volgens het Kyoto Protocol) en alle lidstaten (EU-27)
Verschijningsfrequentie
Jaarlijks in juni
Achtergrondliteratuur
EEA (2011b). Greenhouse gas emission trends and projections in Europe 2011 - Tracking progress towards Kyoto and 2020 targets, EEA report No 4/2011, EEA, Kopenhagen.
Betrouwbaarheidscodering
Voor informatie over onzekerheden, zie paragraaf 1.7 in EEA (2011a). Annual European Union greenhouse gas inventory 1990-2009 and inventory report 2011. EEA Technical report No 2/2011, EEA, Kopenhagen.

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
13
Bekijk meer Bekijk minder
versie‎
12
versie‎
10
versie‎
09
versie‎
08
versie‎
03
versie‎
02
versie‎
01

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Emissie broeikasgassen in Europa, 1990 - 2010 (indicator 0434, versie 09,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.