Emissies door de zeescheepvaart, 1990-2007*

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

De zeescheepvaart wordt niet meegenomen in de door Nederland gerapporteerde emissies in het kader van het NEC- en het Kyoto-protocol. Het is een relatief grote bron van verzurende stoffen die de luchtkwaliteit in Nederland in belangrijke mate kan beïnvloeden.

Feitelijke emissies199019952000200520062007*
        
  miljoen kg    
Broeikasgassen       
Kooldioxide (CO2)3 6103 7204 5505 1305 1305 410
w.v.binnengaats6707008809809801 040
 op het NCP2 9403 0203 6704 1504 1504 370
Distikstofoxide (N2O)0,090,090,120,130,130,14
w.v.binnengaats0,020,020,020,020,020,03
 op het NCP0,070,080,090,110,110,11
Methaan (CH4)0,110,120,140,150,150,16
w.v.binnengaats0,020,020,030,030,030,03
 op het NCP0,090,100,120,130,130,13
        
Verzurende en grootschalige      
emissies      
Zwaveldioxide (SO2)525365646467
w.v.binnengaats7,47,710101011
 op het NCP444655545456
Stikstofoxiden (NOx)8891111123123130
w.v.binnengaats131316181819
 op het NCP767894105105111
Ammoniak (NH3)0,010,010,010,020,020,02
w.v.binnengaats0,000,000,000,000,000,00
 op het NCP0,010,010,010,010,010,01
VOS 1)2,72,83,43,73,73,9
w.v.binnengaats0,490,510,630,670,670,71
 op het NCP2,22,32,83,03,03,2
Fijn stof (PM10)6,16,37,77,27,27,6
w.v.binnengaats0,91,01,21,11,11,2
 op het NCP5,25,36,56,16,16,4
Koolmonoxide (CO) 2)141518202021
w.v.binnengaats2,62,73,43,63,63,8
 op het NCP121215161617
        
Bron: Emissieregistratie.CBS/MNC/sep08/0521
1) Vluchtige organische stoffen, exclusief methaan (ook wel NMVOS genoemd).
2) Geen verzurende stof.
N.B. De cijfers over 2007 zijn voorlopig.

Aandeel in totale emissies op Nederlands grondgebied

De zeevaart heeft voor een drietal luchtverontreinigende stoffen een groot aandeel in de totale emissies op Nederlands grondgebied. Het betreft SO2, NOx en fijn stof (PM10). De aandelen daarvan in de totale emissies in 2007 bedragen respectievelijk 51, 29 en 17%. Hiervan wordt ruim 80% op het Nederlands deel van het Continentaal Plat (NCP) uitgeworpen (CBS, 2006a).

Ontwikkeling emissie zwaveldioxide, stikstofoxiden en fijn stof

De emissies van SO2, NOx en fijn stof door de zeevaart nemen gestaag toe door de toename van het scheepvaartverkeer en de toegenomen grootte van de schepen. Ten opzichte van 1990 bedraagt de toename in de emissies van voornoemde stoffen respectievelijk 29, 47 en 24%.

Bronnen

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven
Emissies door de zeevaart
Omschrijving
Emissies van broeikasgassen (kooldioxide (CO2), methaan (CH4) en distikstofoxide (N2O))en emissies van verzurende en grootschalige luchtverontreinigende stoffen (Zwaveldioxide (SO2), stikstofoxiden (NOx), fijn stof (PM10), vluchtige organische stoffen, exclusief methaan (VOS) en koolmonoxide (CO)) door de zeevaart
Verantwoordelijk instituut
Centraal Bureau voor de Statistiek, in samenwerking in de Emissieregistratie (Planbureau voor de Leefomgeving, Centraal Bureau voor de Statistiek, Rijkswaterstaat-Waterdienst-Dienst Water en gebruik, Wageningen Universiteit-Alterra, SenterNovem, TNO, Deltares)
Berekeningswijze
De emissies door de zeescheepvaart vallen niet binnen de richtlijnen van de NEC
Voor een uitgebreide beschrijving van de berekeningsmethoden wordt verwezen naar de methodebeschrijvingen op de website van de Emissieregistratie
Basistabel
CBS-StatLine tabel Emissies naar lucht
CBS-StatLine tabel Emissies naar lucht door mobiele bronnen
Geografische verdeling
Nederland, provincie, postcode, 5*5 km2 (kaart)
Andere variabelen
Belasting oppervlaktewater, bodem-emissies, emissies oppervlaktewater, lucht-emissies, lucht-emissies volgens IPCC
In totaal circa 300 stoffen
Circa 1600 emissie-oorzaken en circa 1000 (individuele) puntbronnen
Verschijningsfrequentie
In mei definitieve cijfers t-2; in september voorlopige cijfers t-1
Achtergrondliteratuur
Klein, J., et al. (2006a). Methoden voor de berekening van de emissies door mobiele bronnen in Nederland .Taakgroep Verkeer van het Project Emissieregistratie.
Methoden: op de website van Emissieregistratie achter Overzicht documenten
Begrippen: op de website van Emissieregistratie achter Begrippenlijst
Opmerking
De emissies door de zeescheepvaart worden berekend volgens de methodiek van het project Emissieregistratie Scheepvaart van de Adviesdienst Verkeer en Vervoer (AVV) van Rijkswaterstaat (EMS, 2004). De internet-site van AVV biedt een uitgebreide beschrijving het EMS en de gevolgde berekeningsprotocollen.
De methodiek voor de berekening van de emissies door zeevaart zal verder summier worden beschreven in het Methodenrapport van de taakgroep Verkeer van de Emissieregistratie. De meest recente methodiekbeschrijving geeft het rapport Klein, J., et al. (Klein et al., 2006a). Er is hiervan tevens een Engelse vertaling beschikbaar (Klein et al.,2006b).
Betrouwbaarheidscodering
C (Gemiddeld; afhankelijk van emissieoorzaak en stof)

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
26
Bekijk meer Bekijk minder
versie‎
25
versie‎
24
versie‎
23
versie‎
20
versie‎
19
versie‎
18
versie‎
16
versie‎
15
versie‎
14
versie‎
12
versie‎
10
versie‎
08
versie‎
06
versie‎
04
versie‎
02
versie‎
01

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Emissies door de zeescheepvaart, 1990-2007* (indicator 0521, versie 06,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.