Emissie naar lucht, water en bodem

Emissies door de zeescheepvaart, 1990-2007*

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

De zeescheepvaart wordt niet meegenomen in de door Nederland gerapporteerde emissies in het kader van het NEC- en het Kyoto-protocol. Het is een relatief grote bron van verzurende stoffen die de luchtkwaliteit in Nederland in belangrijke mate kan beïnvloeden.

Feitelijke emissies 1990 1995 2000 2005 2006 2007*
               
    miljoen kg        
Broeikasgassen            
Kooldioxide (CO2) 3 610 3 720 4 550 5 130 5 130 5 410
w.v. binnengaats 670 700 880 980 980 1 040
  op het NCP 2 940 3 020 3 670 4 150 4 150 4 370
Distikstofoxide (N2O) 0,09 0,09 0,12 0,13 0,13 0,14
w.v. binnengaats 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03
  op het NCP 0,07 0,08 0,09 0,11 0,11 0,11
Methaan (CH4) 0,11 0,12 0,14 0,15 0,15 0,16
w.v. binnengaats 0,02 0,02 0,03 0,03 0,03 0,03
  op het NCP 0,09 0,10 0,12 0,13 0,13 0,13
               
Verzurende en grootschalige            
emissies            
Zwaveldioxide (SO2) 52 53 65 64 64 67
w.v. binnengaats 7,4 7,7 10 10 10 11
  op het NCP 44 46 55 54 54 56
Stikstofoxiden (NOx) 88 91 111 123 123 130
w.v. binnengaats 13 13 16 18 18 19
  op het NCP 76 78 94 105 105 111
Ammoniak (NH3) 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02
w.v. binnengaats 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  op het NCP 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
VOS 1) 2,7 2,8 3,4 3,7 3,7 3,9
w.v. binnengaats 0,49 0,51 0,63 0,67 0,67 0,71
  op het NCP 2,2 2,3 2,8 3,0 3,0 3,2
Fijn stof (PM10) 6,1 6,3 7,7 7,2 7,2 7,6
w.v. binnengaats 0,9 1,0 1,2 1,1 1,1 1,2
  op het NCP 5,2 5,3 6,5 6,1 6,1 6,4
Koolmonoxide (CO) 2) 14 15 18 20 20 21
w.v. binnengaats 2,6 2,7 3,4 3,6 3,6 3,8
  op het NCP 12 12 15 16 16 17
               
Bron: Emissieregistratie. CBS/MNC/sep08/0521
1) Vluchtige organische stoffen, exclusief methaan (ook wel NMVOS genoemd).
2) Geen verzurende stof.
N.B. De cijfers over 2007 zijn voorlopig.

Aandeel in totale emissies op Nederlands grondgebied

De zeevaart heeft voor een drietal luchtverontreinigende stoffen een groot aandeel in de totale emissies op Nederlands grondgebied. Het betreft SO2, NOx en fijn stof (PM10). De aandelen daarvan in de totale emissies in 2007 bedragen respectievelijk 51, 29 en 17%. Hiervan wordt ruim 80% op het Nederlands deel van het Continentaal Plat (NCP) uitgeworpen (CBS, 2006a).

Ontwikkeling emissie zwaveldioxide, stikstofoxiden en fijn stof

De emissies van SO2, NOx en fijn stof door de zeevaart nemen gestaag toe door de toename van het scheepvaartverkeer en de toegenomen grootte van de schepen. Ten opzichte van 1990 bedraagt de toename in de emissies van voornoemde stoffen respectievelijk 29, 47 en 24%.

Referenties

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven

Emissies door de zeevaart

Omschrijving

Emissies van broeikasgassen (kooldioxide (CO2), methaan (CH4) en distikstofoxide (N2O))en emissies van verzurende en grootschalige luchtverontreinigende stoffen (Zwaveldioxide (SO2), stikstofoxiden (NOx), fijn stof (PM10), vluchtige organische stoffen, exclusief methaan (VOS) en koolmonoxide (CO)) door de zeevaart

Verantwoordelijk instituut

Centraal Bureau voor de Statistiek, in samenwerking in de Emissieregistratie (Planbureau voor de Leefomgeving, Centraal Bureau voor de Statistiek, Rijkswaterstaat-Waterdienst-Dienst Water en gebruik, Wageningen Universiteit-Alterra, SenterNovem, TNO, Deltares)

Berekeningswijze

De emissies door de zeescheepvaart vallen niet binnen de richtlijnen van de NEC Voor een uitgebreide beschrijving van de berekeningsmethoden wordt verwezen naar de methodebeschrijvingen op de website van de Emissieregistratie

Basistabel

CBS-StatLine tabel Emissies naar luchtCBS-StatLine tabel Emissies naar lucht door mobiele bronnen

Geografisch verdeling

Nederland, provincie, postcode, 5*5 km2 (kaart)

Andere variabelen

Belasting oppervlaktewater, bodem-emissies, emissies oppervlaktewater, lucht-emissies, lucht-emissies volgens IPCCIn totaal circa 300 stoffenCirca 1600 emissie-oorzaken en circa 1000 (individuele) puntbronnen

Verschijningsfrequentie

In mei definitieve cijfers t-2; in september voorlopige cijfers t-1

Achtergrondliteratuur

Klein, J., et al. (2006a). Methoden voor de berekening van de emissies door mobiele bronnen in Nederland .Taakgroep Verkeer van het Project Emissieregistratie.Methoden: op de website van Emissieregistratie achter Overzicht documentenBegrippen: op de website van Emissieregistratie achter Begrippenlijst

Opmerking

De emissies door de zeescheepvaart worden berekend volgens de methodiek van het project Emissieregistratie Scheepvaart van de Adviesdienst Verkeer en Vervoer (AVV) van Rijkswaterstaat (EMS, 2004). De internet-site van AVV biedt een uitgebreide beschrijving het EMS en de gevolgde berekeningsprotocollen.De methodiek voor de berekening van de emissies door zeevaart zal verder summier worden beschreven in het Methodenrapport van de taakgroep Verkeer van de Emissieregistratie. De meest recente methodiekbeschrijving geeft het rapport Klein, J., et al. (Klein et al., 2006a). Er is hiervan tevens een Engelse vertaling beschikbaar (Klein et al.,2006b).

Betrouwbaarheidscodering

C (Gemiddeld; afhankelijk van emissieoorzaak en stof)

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2008). Emissies door de zeescheepvaart, 1990-2007* (indicator 0521, versie 06 , 3 september 2008 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.