Broeikasgasvoetafdruk Nederland, 2008 - 2018

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Voor het tweede jaar op rij nam de gemiddelde broeikasgasvoetafdruk per Nederlander toe, van 15,1 ton CO2-equivalenten per inwoner in 2017 naar 15,8 ton in 2018. Tussen 2008 en 2016 daalde deze nog. De toename is toe te schrijven aan een stijging van de uitstoot van broeikasgassen in het buitenland ten behoeve van de bestedingen in Nederland.

De bestedingen in Nederland leidden in 2018 tot een gemiddelde broeikasgasuitstoot wereldwijd van 15,8 ton CO2-equivalenten per inwoner. Sinds 2016 is de uitstoot van broeikasgassen door de Nederlandse economie per inwoner met bijna 4 procent gedaald. De broeikasgasvoetafdruk per inwoner steeg sinds dat jaar echter met bijna 7 procent. Dit heeft onder andere te maken met de gestegen bestedingen van huishoudens en bedrijven.

Aankopen leiden tot meer uitstoot in het buitenland

Nederlandse bestedingen zorgen ook voor uitstoot van broeikasgassen in het buitenland, namelijk daar waar de productie van de aangeschafte goederen en diensten plaatsvindt. Andersom stoot Nederland ook broeikasgassen uit voor producten die worden geëxporteerd en in het buitenland worden geconsumeerd. Voor de periode 2008-2018 is het saldo van deze emissies - invoer min uitvoer - positief. Dit houdt in dat meer broeikasgassen worden uitgestoten in het buitenland ten behoeve van de Nederlandse bestedingen dan andersom. Het emissiesaldo daalde tussen 2008 en 2016 van 5,5 ton tot ruim 1,2 ton CO2 equivalenten per inwoner. Met de aangetrokken bestedingen is dit saldo sinds 2016 ruimschoots verdubbeld tot 2,8 ton per inwoner in 2018.

Technische toelichting

Naam van het gegeven
Broeikasgasvoetafdruk Nederland, 2008 - 2018
Omschrijving
De broeikasgasvoetafdruk beschrijft hoeveel broeikasgasemissies er worden veroorzaakt ten behoeve van de nationale finale bestedingen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen emissies van economische activiteiten in Nederland bestemd voor binnenlands verbruik, en de emissies die zijn toegewezen aan de import bestemd voor binnenlands verbruik. Overige emissies bij de productie van goederen en diensten bestemd voor de export worden toegewezen aan het buitenlands verbruik, en zitten dus niet in de Nederlandse voetafdruk. De Nederlandse voetafdruk omvat zo alle emissies als gevolg van de Nederlandse finale consumptie door huishoudens en de overheid en investeringen.
Verantwoordelijk instituut
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Berekeningswijze
Het huidige cijfer omvat enkel CO2 (kooldioxide), N2O (lachgas) en CH4 (methaan). De uitstoot van F-gassen zit niet in de broeikasgasvoetafdruk, hun bijdrage is echter gering omdat de uitgestoten hoeveelheden relatief klein zijn.
Basistabel
-
Geografische verdeling
Nederland
Verschijningsfrequentie
Jaarlijks
Opmerking
Cijfers van 2017 en 2018 zijn voorlopige cijfers. De overige jaren 2008 tm 2016 betreffen definitieve cijfers.Gegevens ontbreken van enkele jaren
Betrouwbaarheidscodering
De broeikasgasvoetafdruk is gebaseerd op input-output analyse van de luchtemissiecijfers. Berekeningen van milieu-voetafdrukken zijn modelmatig en afhankelijk van internationaal beschikbare data, daarom is er sprake van grotere onzekerheid van de resultaten.

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
03
Bekijk meer Bekijk minder
versie‎
02
versie‎
01

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Broeikasgasvoetafdruk Nederland, 2008 - 2018 (indicator 0603, versie 01,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.