Broeikasgasvoetafdruk Nederland, 2008-2020

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

De Nederlandse broeikasgasvoetafdruk was in 2020 13,0 ton CO2-equivalenten. Dit is ruim 3,2 ton per inwoner (bijna 20 procent) lager dan in 2019. In 2008 was de uitstoot van broeikasgassen per inwoner nog 19,9 ton. Tussen 2008 en 2020 is de broeikasgasvoetafdruk per inwoner met 34 procent gedaald.

Broeikasgasvoetafdruk

De broeikasgasvoetafdruk per inwoner betreft de uitstoot van broeikasgassen die wordt veroorzaakt door de Nederlandse consumptie. Broeikasgassen die elders worden uitgestoten ten behoeve van producten die door Nederlanders worden aangeschaft, tellen hierin ook mee.

Uitstoot gedaald in 2020

De uitstoot per inwoner door de Nederlandse economie, onder andere emissies van broeikasgassen die vrijkomen bij de productie van goederen en diensten in Nederland, daalt na 2015. Nederlanders kopen echter ook producten en diensten in het buitenland. Bij de productie daarvan komen broeikasgassen vrij en deze kunnen worden toegerekend aan de Nederlandse consumptie. Deze uitstoot nam na 2017 toe, maar is in 2020 weer sterk gedaald. De uitstoot van broeikasgassen bij de productie van producten en diensten die naar het buitenland gaan, worden toegerekend aan buitenlandse consumenten.

Bestedingen leiden tot meer uitstoot in het buitenland

In de periode 2008-2020 is het saldo van deze emissies - invoer min uitvoer - positief. Dit houdt in dat er meer broeikasgassen worden uitgestoten in het buitenland ten behoeve van de Nederlandse bestedingen dan andersom. Het emissiesaldo daalde tussen 2008 en 2017 van 5,5 ton tot 2,0 ton CO2-equivalenten per inwoner. Door het aantrekken van de Nederlandse economie is dit saldo weer gegroeid tot 3,8 ton per inwoner in 2019. Als gevolg van de Coronacrisis daalde het saldo echter sterk in 2020 naar 1,7 ton per inwoner, waarmee de broeikasgasvoetafdruk het laagste niveau bereikte sinds 2008.

Bronnen

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven
Broeikasgasvoetafdruk Nederland, 2008-2020
Omschrijving
De broeikasgasvoetafdruk beschrijft hoeveel broeikasgasemissies er worden veroorzaakt ten behoeve van de nationale finale bestedingen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen emissies van economische activiteiten in Nederland bestemd voor binnenlands verbruik, en de emissies die zijn toegewezen aan de import bestemd voor binnenlands verbruik.
Overige emissies bij de productie van goederen en diensten bestemd voor de export worden toegewezen aan het buitenlands verbruik, en zitten dus niet in de Nederlandse voetafdruk. De Nederlandse voetafdruk omvat zo alle emissies als gevolg van de Nederlandse finale consumptie door huishoudens en de overheid en investeringen.
Verantwoordelijk instituut
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Berekeningswijze
Het huidige cijfer omvat enkel CO2 (kooldioxide), N2O (lachgas) en CH4 (methaan). De uitstoot van F-gassen zit niet in de broeikasgasvoetafdruk, hun bijdrage is echter gering omdat de uitgestoten hoeveelheden relatief klein zijn.
Basistabel
-
Geografische verdeling
Nederland
Verschijningsfrequentie
Jaarlijks
Opmerking
Cijfers van 2020 zijn voorlopig.
Gegevens van 2009, 2011 en 2013 ontbreken.
Betrouwbaarheidscodering
De broeikasgasvoetafdruk is gebaseerd op input-output analyse van de luchtemissiecijfers. Berekeningen van milieu-voetafdrukken zijn modelmatig en afhankelijk van internationaal beschikbare data, daarom is er sprake van grotere onzekerheid van de resultaten.

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
03
Bekijk meer Bekijk minder
versie‎
02
versie‎
01

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Broeikasgasvoetafdruk Nederland, 2008-2020 (indicator 0603, versie 02,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.