Broeikasgasvoetafdruk Nederland, 2008 - 2021

Tussen 2019 en 2020 nam de gemiddelde broeikasgasvoetafdruk(exclusief F-gassen) per Nederlander af mede als gevolg van de coronacrisis. De voetafdruk daalde van 16,4 ton CO2-equivalenten per inwoner in 2019 naar 13,6 ton in 2020. Echter, in 2021 steeg de broeikasgasvoetafdruk weer naar 16,0 ton CO2-equivalenten per inwoner.

De emissies door de Nederlandse economie laten tussen 2008 en 2021 een gestage daling zien en zijn in deze periode met 14 procent gedaald. De broeikasgasvoetafdruk per inwoner laat een vergelijkbare daling zien in deze periode, maar fluctueert meer door de jaren heen. De broeikasgasvoetafdruk wordt naast de emissies door de Nederlandse economie namelijk bepaald door de emissies die gerelateerd zijn aan de invoer en uitvoer van producten.
Nederlandse bestedingen zorgen voor uitstoot van broeikasgassen in het buitenland, namelijk daar waar de productie van de aangeschafte goederen en diensten plaatsvindt. Andersom stoot Nederland ook broeikasgassen uit voor producten die worden geëxporteerd en in het buitenland worden geconsumeerd. Voor de periode 2008-2021 is het saldo van deze emissies - invoer min uitvoer - ieder jaar positief. Dit houdt in dat meer broeikasgassen worden uitgestoten in het buitenland ten behoeve van de Nederlandse bestedingen dan andersom. De invoer en uitvoer van producten kan behoorlijk fluctueren, tussen 2019 en 2021 is dit onder andere het gevolg van de coronacrisis. Het verschil tussen de emissies gerelateerd aan de invoer en uitvoer, het emissie saldo, fluctueert hierdoor ook behoorlijk door de tijd.

Technische toelichting

Naam van het gegeven
Broeikasgasvoetafdruk Nederland, 2008 - 2021
Omschrijving
De broeikasgasvoetafdruk beschrijft hoeveel broeikasgasemissies er worden veroorzaakt ten behoeve van de nationale finale bestedingen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen emissies van economische activiteiten in Nederland bestemd voor binnenlands verbruik, en de emissies die zijn toegewezen aan de import bestemd voor binnenlands verbruik. Overige emissies bij de productie van goederen en diensten bestemd voor de export worden toegewezen aan het buitenlands verbruik, en zitten dus niet in de Nederlandse voetafdruk. De Nederlandse voetafdruk omvat zo alle emissies als gevolg van de Nederlandse finale consumptie door huishoudens en de overheid en investeringen.
Verantwoordelijk instituut
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Berekeningswijze
Het huidige cijfer omvat enkel CO2 (kooldioxide), N2O (lachgas) en CH4 (methaan). De uitstoot van F-gassen zit niet in de broeikasgasvoetafdruk, hun bijdrage is echter gering omdat de uitgestoten hoeveelheden relatief klein zijn.
Basistabel
-
Geografische verdeling
Nederland
Verschijningsfrequentie
Jaarlijks
Opmerking
Cijfers van 2020 en 2021 zijn voorlopige cijfers. De overige jaren 2008 tm 2019 betreffen definitieve cijfers.Gegevens ontbreken van enkele jaren
Betrouwbaarheidscodering
De broeikasgasvoetafdruk is gebaseerd op input-output analyse van de luchtemissiecijfers. Berekeningen van milieu-voetafdrukken zijn modelmatig en afhankelijk van internationaal beschikbare data, daarom is er sprake van grotere onzekerheid van de resultaten.

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
03
Bekijk meer Bekijk minder
versie‎
02
versie‎
01

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Broeikasgasvoetafdruk Nederland, 2008 - 2021 (indicator 0603, versie 03,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.