Ledenaantal particuliere natuur- en milieu-organisaties

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Het aantal leden van particuliere natuur- en milieu-organisaties is sinds 1990 fors toegenomen; sommige organisaties groeien nog steeds, anderen krimpen enigszins.

Ontwikkelingen

Alle organisaties voor natuur-, milieu- en dierenbescherming tezamen hebben in 2006 ruim 4 miljoen leden. De organisaties die zich primair op de natuur richten, waarvan hier 54 zijn opgenomen, hebben meer aanhang dan het totaal van de organisaties die zich vooral richten op milieu (16 organisaties, gedomineerd door Greenpeace) of dierenwelzijn (19 organisaties, voornamelijk de Dierenbescherming en het Internationaal Dierenfonds IFAW). Natuurmonumenten en het WNF hebben de steun van resp. 12 en 11% van de Nederlandse huishoudens, Greenpeace is een goede derde met 8%. De Provinciale Landschappen worden door ruim 4% van de Nederlandse huishoudens gesteund.
Particuliere natuurbeschermingsorganisaties spelen in Nederland een grote rol bij het beheer van natuurgebieden en het vormen van maatschappelijk draagvlak voor natuur en landschap. Het veiligstellen van natuur via aankoop en beheer blijkt het grootste publiek aan te spreken, want de drie hierop gerichte organisaties trekken tezamen 87% van de op natuur georiënteerde donateurs. De Vereniging Natuurmonumenten en de gezamenlijke Provinciale Landschappen richten zich op aankoop en beheer van Nederlandse natuur, het Wereld Natuur Fonds richt zich op de wereldwijde natuur. Sinds 2002 is de aanhang van Natuurmonumenten dalende, maar de aanhang van het WNF neemt nog flink toe en de Provinciale Landschappen vertonen al vanaf 1990 een opmerkelijk constante groei.

Technische toelichting

Naam van het gegeven
-
Omschrijving
-
Verantwoordelijk instituut
-
Berekeningswijze
-
Basistabel
-
Geografische verdeling
-
Verschijningsfrequentie
-
Opmerking
De informatie is afkomstig van de ledenadministraties van de Vereniging Natuurmonumenten, het WNF, De Landschappen (het samenwerkingsverband van de 12 Provinciale Landschappen), de Vogelbescherming, Greenpeace, Dierenbescherming en IFAW. De overige ledenaantallen zijn overgenomen uit de Vroege Vogels Parade van de VARA. Er zijn afwijkingen mogelijk tussen de voornoemde ledenadministraties en de gegevens van de Vroege Vogels Parade, omdat de gegevens uit de Parade schattingen zijn die een maand voor het einde van het jaar worden gemaakt. Van het WNF zijn alleen de volwassen leden meegeteld, daarnaast heeft het WNF nog 114.000 jeugdleden, de "WNF-Rangers" en de Bamboeclub, en 68.000 structurele giftgevers. De trend van jeugdleden staat hier. De stijging in de categorie "overige organisaties" is voor een belangrijk deel het gevolg van een toename in het aantal opgenomen organisaties en minder door de groei daarbinnen.
Betrouwbaarheidscodering
-

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
20
Bekijk meer Bekijk minder

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Ledenaantal particuliere natuur- en milieu-organisaties (indicator 1281, versie 06,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.