Ledenaantal particuliere natuur- en milieu-organisaties

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Het aantal leden van natuurorganisaties is sinds 1990 fors toegenomen; na 2000 groeien sommige organisaties nog steeds terwijl anderen wat zijn gekrompen.

De rol van natuurbeschermingsorganisaties

Particuliere natuurbeschermingsorganisaties spelen in Nederland een grote rol bij het beheer van natuurgebieden en het vormen van maatschappelijk draagvlak voor natuur en landschap. Het veiligstellen van natuur via aankoop en beheer blijkt het grootste publiek aan te spreken, want de drie hierop gerichte organisaties trekken tezamen 87% van de op natuur georiënteerde donateurs. De Vereniging Natuurmonumenten en de gezamenlijke Provinciale Landschappen richten zich daarbij op aankoop en beheer van Nederlandse natuur, het Wereld Natuur Fonds richt zich op de wereldwijde natuur.

Ledenaantallen

Natuurmonumenten en het WNF hebben de steun van resp. 12 en 11% van de Nederlandse huishoudens, Greenpeace is een goede derde met 8%. De Provinciale Landschappen worden door ruim 4% van de Nederlandse huishoudens gesteund.
Gezamenlijk hebben alle organisaties voor natuur-, milieu- en dierenbescherming bijna 4 miljoen leden in 2008. De organisaties die zich primair op de natuur richten, waarvan hier 53 zijn opgenomen, vertegenwoordigen bijna 60% van het totale aantaltal leden. Milieu is vertegenwoordigd met 15 organisaties, waarvan 80% van de aanhang bij Greenpeace, en dierenwelzijn met 20 organisaties, waarvan bijna de helft van de aanhang bij de Dierenbescherming en het Internationaal Dierenfonds IFAW.

Trends in de ledenaantallen

In de jaren '90 groeide de aanhang van de grotere natuurorganisaties sterk, maar na het jaar 2000 veranderde dit. Vanaf toen bleef de aanhang van de Vogelbescherming vrij stabiel, sinds 2007 neemt dit weer wat toe. Vanaf 2002 is de aanhang van Natuurmonumenten duidelijk dalende tot 2006, sindsdien is dit stabiel. De aanhang van het WNF nam lange tijd sterk toe, vanaf 2006 verandert het aantal leden weinig meer. De Provinciale Landschappen vertonen de afgelopen decennia een opmerkelijk constante groei die alleen in de laatste jaren iets afvlakt.

Technische toelichting

Naam van het gegeven
Ledenaantal particuliere natuur- en milieu-organisaties
Omschrijving
De ledenaantallen van de grote natuurbeschermingsorganisaties sinds begin jaren '90 en de ledenaantallen van veel van dit type organisaties in 2008.
Verantwoordelijk instituut
PBL.
Berekeningswijze
De informatie is afkomstig van de ledenadministraties van de Vereniging Natuurmonumenten, het WNF, De Landschappen (het samenwerkingsverband van de 12 Provinciale Landschappen), de Vogelbescherming, Greenpeace, Dierenbescherming en IFAW. Van het WNF zijn alleen de volwassen leden meegeteld, daarnaast heeft het WNF in 2008 nog 119.000 jeugdleden, de "WNF-Rangers" en de Bamboeclub.De overige ledenaantallen zijn overgenomen uit de Vroege Vogels Parade van de VARA. Er zijn afwijkingen mogelijk tussen de voornoemde ledenadministraties en de gegevens van de Vroege Vogels Parade, omdat de gegevens uit de Parade schattingen zijn die een maand voor het einde van het jaar worden gemaakt.
Basistabel
Specifiek voor het MNC samengesteld.
Geografische verdeling
Nederland als geheel.
Andere variabelen
Geen.
Verschijningsfrequentie
Eens per jaar.
Achtergrondliteratuur
Jaarverslagen van 2008 van Greenpeace, de Vereniging Natuurmonumenten, de Vogelbescherming, het Wereld Natuur Fonds en de Dierenbescherming.
Betrouwbaarheidscodering
A2-C2. Voor Natuurmonumenten, het WNF, de Vogelbescherming en de Provinciale Landschappen, de Dierenbescherming en Greenpeace is dit het aantal, opgegeven in hun jaaroverzichten of uit hun ledenadministraties. Voor de overige organisaties is het een prognose enkele weken vooruit waarvan de betrouwbaarheid per organisatie verschilt.

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
20
Bekijk meer Bekijk minder

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Ledenaantal particuliere natuur- en milieu-organisaties (indicator 1281, versie 08,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.