Ledenaantal particuliere natuur- en milieuorganisaties, 1989 - 2021

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

De totale aanhang van de vier grootste natuurorganisaties is 1.746.416 leden in 2021. Dat is een stijging van 4,9% vergeleken met 2019. Natuurmonumenten heeft de meeste leden/donateurs in 2021 (790.255), gevolgd door het Wereld Natuur Fonds (486.000). De andere grote natuurorganisaties zijn Provinciale Landschappen met 309.133 leden en de Vogelbescherming met 161.028 leden.

Ledenaantallen in 2021

In 2021 bedraagt de totale aanhang van de vier grootste natuurorganisaties 1.746.416 leden/donateurs. Natuurmonumenten is de grootste met 790.255 leden/donateurs. Ook in 2021 nam de achterban van deze organisatie toe met 15% ten opzichte van 2020. Natuurmonumenten heeft de steun van circa 9,8% van de Nederlandse huishoudens.

WNF verloor bijna een kwart van haar donateurs ten opzichte van 2019-2020 en heeft nu 486.000 donateurs. De Vogelbescherming groeide met 7% en heeft 161.028 leden in 2021. Bij de Landschappen was sprake van een lichte groei (2,2%).

Particuliere natuurbeschermingsorganisaties spelen in Nederland een grote rol bij het beheer van natuurgebieden en het vormen van maatschappelijk draagvlak voor natuur en landschap. Natuurmonumenten en de gezamenlijke Provinciale Landschappen richten zich op beheer en aankoop van Nederlandse natuur, het WNF richt zich op bescherming van wereldwijde natuur.

Trends in de ledenaantallen

In de jaren negentig groeide de aanhang van de grotere natuurorganisaties sterk, maar na de periode 2002-2003 veranderde dit. WNF en Natuurmonumenten hebben vanaf dat moment te kampen met een afnemend ledenaantal. Vanaf 2011 is het ledenaantal bij Natuurmonumenten stabiel en sinds 2018 stijgen de ledenaantallen weer met een dipje in 2020. WNF heeft sinds 2007 te kampen met dalende ledenaantallen uitgezonderd 2021. De aanhang van de Provinciale Landschappen en de Vogelbescherming is sinds 2004 vrij stabiel.

Beperkte gegevens beschikbaar over 2021

Over 2021 zijn uitsluitend de gegevens van de vier grootste natuurorganisaties beschikbaar.

Technische toelichting

Naam van het gegeven
Ledenaantal particuliere natuur- en milieuorganisaties.
Omschrijving
De ledenaantallen van natuurbeschermingsorganisaties sinds begin jaren negentig en de ledenaantallen van de vier grootste natuurorganisaties in 2021.
Verantwoordelijk instituut
Wageningen Environmental Research (WEnR)Auteur: Tineke de Boer
Berekeningswijze
De informatie is tot 2003 afkomstig van de ledenadministraties van de Natuurmonumenten, WNF, De 12 Landschappen en Vogelbescherming Nederland. Bij Natuurmonument gaat het om leden en donateurs. Van het WNF zijn alleen de volwassen donateurs meegeteld.
De overige ledenaantallen en de ledenaantallen vanaf 2003 zijn overgenomen uit de Vroege Vogels Parade van de VARA. Er zijn afwijkingen mogelijk tussen de voorgenoemde ledenadministraties en de gegevens van de Vroege Vogels Parade, omdat de gegevens uit de Parade schattingen zijn die een maand voor het einde van het jaar worden gemaakt. Sinds 2016 wordt geen Vroege Vogel Parade meer gemaakt. Daarom heeft WEnR alleen de gegevens van de vier belangrijkste natuurorganisaties verzameld. De gegevens van het WNF en Natuurmonumenten komen uit hun jaarverslagen. De gegevens van de Provinciale Landschappen en Vogelbescherming zijn opgevraagd bij deze organisaties. Bij de Provinciale Landschappen worden per 2017 alleen donateurs geteld, terwijl in de jaren daarvoor ook de vaste kern vrijwilligers werd meegerekend.
Basistabel
Voor het CLO samengesteld.
Geografische verdeling
Nederland als geheel.
Andere variabelen
Geen.
Verschijningsfrequentie
Jaarlijks.
Opmerking
Betrouwbaarheid varieert tussen A t/m C bij de diverse organisaties
Betrouwbaarheidscodering
B. (Gemiddeld, voor de meeste organisaties is het een schatting waarvan de betrouwbaarheid verschillend is per organisatie)

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
20
Bekijk meer Bekijk minder

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Ledenaantal particuliere natuur- en milieuorganisaties, 1989 - 2021 (indicator 1281, versie 19,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.