Ledenaantal particuliere natuur- en milieuorganisaties, 1989 - 2012

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Het aantal leden van particuliere natuurorganisaties is sinds 1990 fors toegenomen. De twee belangrijkste organisaties, het Wereld Natuur Fonds (WNF) en Natuurmonumenten laten echter de laatste jaren een stabilisatie en respectievelijk een dalende trend zien. In 2012 daalt het ledenaantal van Natuurmonumenten voor het eerst sinds jaren niet meer, terwijl het ledenaantal van het WNF juist wel licht daalt.

Rol van natuurbeschermingsorganisaties

Particuliere natuurbeschermingsorganisaties spelen in Nederland een grote rol bij het beheer van natuurgebieden en het vormen van maatschappelijk draagvlak voor natuur en landschap. Het veiligstellen van natuur via aankoop en beheer blijkt het grootste publiek aan te spreken, want de drie hierop gerichte organisaties trekken samen 86% van de op natuur georiënteerde donateurs. De Natuurmonumenten en de gezamenlijke Provinciale Landschappen richten zich op aankoop en beheer van Nederlandse natuur, het Wereld Natuur Fonds richt zich op de wereldwijde natuur.

Ledenaantallen in 2012

Natuurmonumenten en het WNF hebben de steun van respectievelijk 10% en 12% van de Nederlandse huishoudens en Greenpeace is een goede derde met 6%. De Provinciale Landschappen worden door ruim 4% van de Nederlandse huishoudens gesteund in 2012.
Alle organisaties voor natuur-, milieu- en dierenbescherming tezamen hebben in 2012 ruim 3,8 miljoen leden. De organisaties die zich primair op de natuur richten, waarvan hier 45 zijn opgenomen, hebben meer aanhang dan het totaal van de organisaties die zich vooral richten op milieu (14 organisaties, waarvan Greenpeace de grootste is) of dierenwelzijn (23 organisaties, voornamelijk de Dierenbescherming en het Internationaal Dierenfonds IFAW).

Trends in de ledenaantallen

In de jaren negentig groeide de aanhang van de grotere natuurorganisaties sterk, maar na het jaar 2000 veranderde dit. Van 2002 tot 2011 is de aanhang van Natuurmonumenten zelfs dalende, en inmiddels heeft het WNF het meeste leden. In 2012 daalt het ledenaantal van Natuurmonumenten niet verder. De aanhang van het WNF blijft sinds 2006 stabiel op iets boven de 900.000 leden, maar daalt in 2012 tot circa 870.000 leden. Daartegenover is de aanhang van de Vogelbescherming Nederland sinds de jaren negentig vrij stabiel en neemt sinds enkele jaren licht toe. Ook het ledenaantal van de Provinciale Landschappen vertoont vanaf 1990 een lichte groei.

Technische toelichting

Naam van het gegeven
Ledenaantal particuliere natuur- en milieuorganisaties
Omschrijving
De ledenaantallen van natuurbeschermingsorganisaties sinds begin jaren negentig en de ledenaantallen van veel van dit type organisaties in 2012.
Verantwoordelijk instituut
Alterra Wageningen UR (Marlies Sanders)
Berekeningswijze
De informatie is tot 2003 afkomstig van de ledenadministraties van de Natuurmonumenten, WNF, De 12 Landschappen en Vogelbescherming Nederland. Van het WNF zijn alleen de volwassen leden meegeteld. Het WNF heeft ook nog jeugdleden, de "WNF-Rangers" en de Bamboeclub, en structurele giftgevers.De overige ledenaantallen en de ledenaantallen vanaf 2003 zijn overgenomen uit de Vroege Vogels Parade van de VARA. Er zijn afwijkingen mogelijk tussen de voornoemde ledenadministraties en de gegevens van de Vroege Vogels Parade, omdat de gegevens uit de Parade schattingen zijn die een maand voor het einde van het jaar worden gemaakt. Vanaf 2003 is het ledenaantal van het WNF inclusief de jeugdleden.
Basistabel
Voor het CLO samengesteld.
Geografische verdeling
Nederland als geheel.
Andere variabelen
Geen.
Verschijningsfrequentie
Jaarlijks.
Achtergrondliteratuur
Jaarverslagen van Greenpeace, Natuurmonumenten, Vogelbescherming Nederland, Wereld Natuur Fonds en de Dierenbescherming.
Betrouwbaarheidscodering
A-C. Voor de meeste organisaties is het een schatting waarvan de betrouwbaarheid verschillend is per organisatie.

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
20
Bekijk meer Bekijk minder

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Ledenaantal particuliere natuur- en milieuorganisaties, 1989 - 2012 (indicator 1281, versie 10,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.