Ledenaantal particuliere natuur- en milieuorganisaties, 1989 - 2017

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

De totale aanhang van de vier grootste natuurorganisaties is in 2017 verder gedaald. Het Wereld Natuur Fonds (WNF) heeft al jarenlang de meeste leden (734.000), gevolgd door Natuurmonumenten (706.274). De Vogelbescherming ziet als enige van deze organisaties hun ledenaantal licht toenemen in 2017 tot 142.383 leden.

Ledenaantallen in 2017

In 2017 is de totale aanhang van de vier grootste natuurorganisaties verder gedaald (1.884.377). De daling van ruim 53.000 leden kwam voor ongeveer de helft voor rekening van het WNF. De daling bij De 12 Landschappen komt door een andere telling: per 2017 worden alleen donateurs geteld, terwijl in de jaren daarvoor ook de vaste kern vrijwilligers werd meegerekend. Het WNF en Natuurmonumenten hebben de steun van 9% van de Nederlandse huishoudens. De Provinciale Landschappen worden door 4% van de Nederlandse huishoudens gesteund in 2017.
Particuliere natuurbeschermingsorganisaties spelen in Nederland een grote rol bij het beheer van natuurgebieden en het vormen van maatschappelijk draagvlak voor natuur en landschap. Natuurmonumenten en de gezamenlijke Provinciale Landschappen richten zich op beheer en aankoop van Nederlandse natuur, het WNF richt zich op bescherming van wereldwijde natuur.

Trends in de ledenaantallen

In de jaren negentig groeide de aanhang van de grotere natuurorganisaties sterk, maar na het jaar 2002 veranderde dit. Natuurmonumenten heeft vanaf dat moment te kampen met een afnemend ledenaantal. Sinds 2012 neemt het ledenaantal gemiddeld gezien licht af.
De aanhang van het WNF daalt pas sinds 2008 en in 2017 zet deze daling verder door. Het aantal leden van de Vogelbescherming neemt sinds 2015 weer toe.

Beperkte gegevens beschikbaar over 2017

Over 2017 zijn uitsluitend de gegevens van de vier grootste natuurorganisaties beschikbaar.

Technische toelichting

Naam van het gegeven
Ledenaantal particuliere natuur- en milieuorganisaties.
Omschrijving
De ledenaantallen van natuurbeschermingsorganisaties sinds begin jaren negentig en de ledenaantallen van de vier grootste natuurorganisaties in 2017.
Verantwoordelijk instituut
Wageningen Research
Auteur: Tineke de Boer (Wageningen Environmental Research)
Berekeningswijze
De informatie is tot 2003 afkomstig van de ledenadministraties van de Natuurmonumenten, WNF, De 12 Landschappen en Vogelbescherming Nederland. Van het WNF zijn alleen de volwassen leden meegeteld. Vanaf 2003 is het ledenaantal van het WNF inclusief de jeugdleden.
De overige ledenaantallen en de ledenaantallen vanaf 2003 zijn overgenomen uit de Vroege Vogels Parade van de VARA. Er zijn afwijkingen mogelijk tussen de voorgenoemde ledenadministraties en de gegevens van de Vroege Vogels Parade, omdat de gegevens uit de Parade schattingen zijn die een maand voor het einde van het jaar worden gemaakt. Sinds 2016 wordt geen Vroege Vogel Parade meer gemaakt. Daarom heeft Wageningen Environmental Research (WENR) alleen de gegevens van de vier belangrijkste natuurorganisaties verzameld. De gegevens van het WNF en Natuurmonumenten komen uit het jaarverslag. De gegevens van de Provinciale Landschappen en Vogelbescherming zijn opgevraagd bij deze organisaties. Bij de Provinciale Landschappen worden per 2017 alleen donateurs geteld, terwijl in de jaren daarvoor ook de vaste kern vrijwilligers werd meegerekend.
Basistabel
Voor het CLO samengesteld.
Geografische verdeling
Nederland als geheel.
Andere variabelen
Geen.
Verschijningsfrequentie
Jaarlijks.
Opmerking
Betrouwbaarheid varieert tussen A t/m C bij de diverse organisaties
Betrouwbaarheidscodering
B. (Gemiddeld, voor de meeste organisaties is het een schatting waarvan de betrouwbaarheid verschillend is per organisatie)

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
20
Bekijk meer Bekijk minder

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Ledenaantal particuliere natuur- en milieuorganisaties, 1989 - 2017 (indicator 1281, versie 15,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.