Ledenaantal particuliere natuur- en milieuorganisaties, 1989 - 2016

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

In 2016 is de totale aanhang van de vier grootste natuurorganisaties licht gedaald. Het Wereld Natuur Fonds (WNF) heeft al jarenlang de meeste leden (760.000), gevolgd door Natuurmonumenten (719.802). De Provinciale Landschappen zien als enige van deze organisaties hun ledenaantal substantieel toenemen in 2016 tot 316.500 leden.

Ledenaantallen in 2016

In 2016 is de totale aanhang van de vier grootste natuurorganisaties licht gedaald (1.938.054). De daling van ongeveer 30.000 leden kwam voornamelijk voor rekening van het WNF. Het WNF en Natuurmonumenten hebben de steun van respectievelijk 10% en 9% van de Nederlandse huishoudens. De Provinciale Landschappen worden door 4% van de Nederlandse huishoudens gesteund in 2016.
Particuliere natuurbeschermingsorganisaties spelen in Nederland een grote rol bij het beheer van natuurgebieden en het vormen van maatschappelijk draagvlak voor natuur en landschap. Natuurmonumenten en de gezamenlijke Provinciale Landschappen richten zich op beheer en aankoop van Nederlandse natuur, het WNF richt zich op bescherming van wereldwijde natuur.

Trends in de ledenaantallen

In de jaren negentig groeide de aanhang van de grotere natuurorganisaties sterk, maar na het jaar 2002 veranderde dit. Natuurmonumenten heeft vanaf dat moment te kampen met een afnemend ledenaantal. Sinds 2012 neemt het ledenaantal gemiddeld gezien licht af.
De aanhang van het WNF daalt pas sinds 2008 en in 2016 zet deze daling verder door. De Provinciale Landschappen zien hun ledenaantallen in 2016 wederom met enkele procenten toenemen. Het aantal leden van de Vogelbescherming vertoont sinds 2013 een dalende trend.

Beperkte gegevens beschikbaar over 2016

Over 2016 zijn uitsluitend de gegevens van de vier grootste natuurorganisaties beschikbaar.

Technische toelichting

Naam van het gegeven
-
Omschrijving
-
Verantwoordelijk instituut
-
Berekeningswijze
-
Basistabel
-
Geografische verdeling
-
Verschijningsfrequentie
-
Betrouwbaarheidscodering
-

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
20
Bekijk meer Bekijk minder

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Ledenaantal particuliere natuur- en milieuorganisaties, 1989 - 2016 (indicator 1281, versie 14,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.