Natuurbeleid en natuurbescherming

Ledenaantal particuliere natuur- en milieuorganisaties, 1989 - 2016

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

In 2016 is de totale aanhang van de vier grootste natuurorganisaties licht gedaald. Het Wereld Natuur Fonds (WNF) heeft al jarenlang de meeste leden (760.000), gevolgd door Natuurmonumenten (719.802). De Provinciale Landschappen zien als enige van deze organisaties hun ledenaantal substantieel toenemen in 2016 tot 316.500 leden.

Ledenaantallen in 2016

In 2016 is de totale aanhang van de vier grootste natuurorganisaties licht gedaald (1.938.054). De daling van ongeveer 30.000 leden kwam voornamelijk voor rekening van het WNF. Het WNF en Natuurmonumenten hebben de steun van respectievelijk 10% en 9% van de Nederlandse huishoudens. De Provinciale Landschappen worden door 4% van de Nederlandse huishoudens gesteund in 2016.
Particuliere natuurbeschermingsorganisaties spelen in Nederland een grote rol bij het beheer van natuurgebieden en het vormen van maatschappelijk draagvlak voor natuur en landschap. Natuurmonumenten en de gezamenlijke Provinciale Landschappen richten zich op beheer en aankoop van Nederlandse natuur, het WNF richt zich op bescherming van wereldwijde natuur.

Trends in de ledenaantallen

In de jaren negentig groeide de aanhang van de grotere natuurorganisaties sterk, maar na het jaar 2002 veranderde dit. Natuurmonumenten heeft vanaf dat moment te kampen met een afnemend ledenaantal. Sinds 2012 neemt het ledenaantal gemiddeld gezien licht af.
De aanhang van het WNF daalt pas sinds 2008 en in 2016 zet deze daling verder door. De Provinciale Landschappen zien hun ledenaantallen in 2016 wederom met enkele procenten toenemen. Het aantal leden van de Vogelbescherming vertoont sinds 2013 een dalende trend.

Beperkte gegevens beschikbaar over 2016

Over 2016 zijn uitsluitend de gegevens van de vier grootste natuurorganisaties beschikbaar.

Referenties

Technische toelichting

Naam van het gegeven

Ledenaantal particuliere natuur- en milieuorganisaties.

Omschrijving

De ledenaantallen van natuurbeschermingsorganisaties sinds begin jaren negentig en de ledenaantallen van de vier grootste natuurorganisaties in 2016.

Verantwoordelijk instituut

Wageningen Environmental Research (WEnR, Tineke de Boer).

Berekeningswijze

De informatie is tot 2003 afkomstig van de ledenadministraties van de Natuurmonumenten, WNF, De 12 Landschappen en Vogelbescherming Nederland. Van het WNF zijn alleen de volwassen leden meegeteld. Het WNF heeft ook nog jeugdleden, de 'WNF-Rangers' en de Bamboeclub, en structurele giftgevers.De overige ledenaantallen en de ledenaantallen vanaf 2003 zijn overgenomen uit de Vroege Vogels Parade van de VARA. Er zijn afwijkingen mogelijk tussen de voorgenoemde ledenadministraties en de gegevens van de Vroege Vogels Parade, omdat de gegevens uit de Parade schattingen zijn die een maand voor het einde van het jaar worden gemaakt. Vanaf 2003 is het ledenaantal van het WNF inclusief de jeugdleden.In 2016 is geen Vroege Vogel Parade gemaakt. Daarom heeft WEnR alleen de gegevens van de vier belangrijkste natuurorganisaties verzameld. De gegevens van het WNF en Natuurmonumenten komen uit het jaarverslag. De gegevens van Provinciale Landschappen en Vogelbescherming zijn opgevraagd bij deze organisaties.

Basistabel

Voor het CLO samengesteld.

Geografisch verdeling

Nederland als geheel.

Andere variabelen

Geen.

Verschijningsfrequentie

Jaarlijks.

Achtergrondliteratuur

Natuurmonumenten (2017). Jaarverslag 2016, 's GravenlandWNF (2017). Jaarverslag 2015-2016, Zeist

Opmerking

Betrouwbaarheid varieert tussen A t/m C bij de diverse organisaties

Betrouwbaarheidscodering

B. (Gemiddeld, voor de meeste organisaties is het een schatting waarvan de betrouwbaarheid verschillend is per organisatie)

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2017). Ledenaantal particuliere natuur- en milieuorganisaties, 1989 - 2016 (indicator 1281, versie 14 , 3 augustus 2017 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.