Voortgang realisatie nieuwe natuur

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

De realisatie van nieuwe natuur verloopt langzamer dan verwacht.

Beleidsdoelen

Volgens de nota 'Natuur voor mensen, mensen voor natuur' moet de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) in 2018 volledig zijn gerealiseerd. Daartoe dient 151.500 hectare aan nieuwe natuur te worden verworven en/of ingericht. De nota stelt: "Om de taakstelling te halen zal jaarlijks een oppervlakte van ten minste 5.500 hectare en gemiddeld 6.500 hectare EHS ingericht en aan eindbeheerders overgedragen moeten worden, dan wel in het geval van particulier beheer moeten worden ingericht ten behoeve van de particuliere beheerder, dan wel alleen moeten worden overgedragen als het gaat om bestaande natuur."

Ontwikkelingen

Per 31 december 2001 is ongeveer 55.000 hectare aan nieuwe natuur gerealiseerd. Daarmee ligt de realisatie zo'n 17.350 hectare achter op een lineair schema. Om het doel in 2018 te halen zou er op dat moment namelijk al meer dan 70.000 hectare gerealiseerd moeten zijn (zie de afgeleide taakstelling in de figuur). In 2001 is ruim 4.500 hectare gerealiseerd. Dat is, net als in 2000, wat meer dan in voorgaande jaren, maar nog te weinig om op schema te komen.

Bronnen

  • DLG (2002). Structuurschema Groene Ruimte. Voortgangsrapportage 2001. Dienst Landelijk Gebied. Utrecht.
  • Kuindersma W., M.A. Hoogstra en E.E.M. Verbij (2000). Realisatie Ecologische Hoofdstructuur 2000. Achtergronddocument bij hoofdstuk 4 van de Natuurbalans 2000. Werkdocument Planbureau-werk in uitvoering 2000/07. Alterra. Wageningen.
  • LNV (2000). Natuur voor Mensen, Mensen voor Natuur. Nota Natuur, Bos en Landschap in de 21e eeuw. Ministerie van Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. Den Haag.
  • MNP (2002). Natuurbalans 2002. Milieu- en Natuurplanbureau. Kluwer. Alphen aan den Rijn.

Technische toelichting

Naam van het gegeven
-
Omschrijving
-
Verantwoordelijk instituut
-
Berekeningswijze
-
Basistabel
-
Geografische verdeling
-
Verschijningsfrequentie
-
Opmerking
In de figuur is zowel het aantal gerealiseerde hectares aangegeven als de afgeleide taakstelling. Deze afgeleide taakstelling is de lineaire vertaling van het einddoel in 2018 naar de benodigde voortgang per jaar. De taakstelling betreft zowel de gronden die overgedragen zullen worden aan terreinbeherende organisaties (132.300 hectare) als gronden voor particulier natuurbeheer (19.200 hectare). De informatie is verkregen van de Dienst Landelijk Gebied.
Betrouwbaarheidscodering
-

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Voortgang realisatie nieuwe natuur (indicator 1307, versie 02,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.