Realisatie nieuwe natuur en particulier natuurbeheer

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Met extra inspanning lijkt realisatie van de taakstelling nieuwe natuur mogelijk.
Het particulier natuurbeheer blijft met een realisatie van 300 ha per jaar ver achter bij de taakstelling van 2.750 ha per jaar.

Beleidsdoelen

Volgens de nota 'Natuur voor mensen, mensen voor natuur' moet de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) in 2018 volledig zijn gerealiseerd. Een deel hiervan is de zogenaamde nieuwe natuur. Deze gronden zijn nu veelal nog in gebruik als landbouwgrond en krijgen de hoofdfunctie natuur. Aanvankelijk zou de nieuwe natuur gerealiseerd worden door de verwerving van de gronden door de overheid en vervolgens overdracht ervan aan een terreinbeherende organisatie. De kabinetten Balkenende I en II hebben een beleidsombuiging ingezet. Hierbij verschuift het accent van verwerving naar beheer. De nieuwe taakstelling is met 15% verminderd en is nu 112.099 ha verwerven (gereed 2015) en beheren door terreinbeherende organisaties. Daarnaast zal voor 42.255 ha particulier natuurbeheer gerealiseerd worden (gereed 2018). Deze taakstelling is met 120% toegenomen. De gronden worden niet verworven maar blijven in beheer bij particulieren.

Ontwikkelingen

Per 31 december 2003 is ongeveer 61.800 hectare aan nieuwe natuur verworven (exclusief 19.248 ha ruilgrond). De lineaire taakstelling is 4.200 ha per jaar. Het gemiddelde tempo van verwerving van de afgelopen vijf jaar is 3.550 ha en moet iets worden verhoogd om het doel in 2015 te halen. Eind 2003 is voor ongeveer 1.200 ha langdurige beheerregelingen met particulieren afgesloten. De lineaire taakstelling is 2.750 ha per jaar. De gemiddelde realisatie is de afgelopen vier jaar ongeveer 300 ha per jaar en moet tien maal sneller om het beoogde doel in 2018 te realiseren. De eerste vier maanden van 2004 is de belangstelling voor particulierbeheer toegenomen. Het is echter zeer de vraag of dit voldoende is om de jaarlijkse lineaire taakstelling te halen.

Bronnen

  • DLG (diverse jaren). Structuurschema Groene Ruimte. Voortgangsrapportage 2000/2001/2002. Dienst Landelijk Gebied. Utrecht.
  • Kuindersma W., M.A. Hoogstra en E.E.M. Verbij (2000). Realisatie Ecologische Hoofdstructuur 2000. Achtergronddocument bij hoofdstuk 4 van de Natuurbalans 2000. Werkdocument Planbureau-werk in uitvoering 2000/07. Alterra. Wageningen.
  • LNV (2000). Natuur voor Mensen, Mensen voor Natuur. Nota Natuur, Bos en Landschap in de 21e eeuw. Ministerie van Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. Den Haag.
  • MNP (2004). Natuurbalans 2004. Milieu- en Natuurplanbureau. SDU Den Haag
  • MNP (2000). Beleidsevaluatie Natuur, Achtergronddocument bij Natuurbalans 2004
  • LNV (2003). Brief van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit aan de Tweede Kamer , 24-10-2003. Toegezegde informatie in het begrotingsonderzoek. Den Haag.
  • LNV (2004). Agenda voor een Vitaal Platteland en het Meerjarenprogramma Vitaal Platteland . Den Haag.
  • LNV (2004). Voortgang realisatie operationele doelen LNV per 1 januari 2004. d.d. 22 juli 2004

Technische toelichting

Naam van het gegeven
-
Omschrijving
-
Verantwoordelijk instituut
-
Berekeningswijze
-
Basistabel
-
Geografische verdeling
-
Verschijningsfrequentie
-
Opmerking
In de figuur is cumulatief het aantal verworven/afgesloten hectares, per jaar aangegeven. Tevens zijn de vastgestelde taakstelling in vorige jaren en de huidige taakstelling Balkenende I en II in het jaar waarin deze gerealiseerd dienen te zijn opgenomen. De lineaire taakstellingen per jaar zijn op basis van de voorstaande data berekend. In de Agenda Vitaal Platteland (LNV 2004) is een andere taakstelling aangegeven voor particulier natuurbeheer. Deze is hier niet opgenomen omdat de Agenda Vitaal Platteland nog niet is vastgesteld door de Tweede Kamer.De informatie is verkregen van de Dienst Landelijk Gebied, LASER en LNV.
Betrouwbaarheidscodering
-

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Realisatie nieuwe natuur en particulier natuurbeheer (indicator 1307, versie 03,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.