Realisatie nieuwe EHS - verwerving en inrichting, 1990 - 2012

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Het areaal dat is verworven voor de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) is per 31-12-2012 toegenomen tot 90.251 hectare. De oppervlakte die is ingericht, is 57.637 hectare. Met het Natuurpact (2013) is de doelstelling voor verwerving en inrichting onderdeel van de ontwikkelopgave voor robuuste natuurgebieden.

Omslag natuurbeleid en gewijzigde natuurdoelstellingen

Met het eerste kabinet-Rutte (2010) zijn rijkstaken overgegaan naar de provincies op het vlak van ruimte, economie en natuur. Hiermee is het steeds verder decentraliseren van het natuur- en landschapsbeleid van het Rijk naar de provincies van de afgelopen decennia voortgezet. In het Natuurpact van september 2013 hebben Rijk en provincies hun nieuwe ambities om natuur in Nederland te ontwikkelen en te behouden vastgelegd voor de periode tot en met 2027. De naamgeving en focus zijn veranderd van EHS naar Natuurnetwerk Nederland. Het kabinet, de provincies en een groot aantal maatschappelijke partijen hebben in het Natuurpact aangegeven dat ze samen werken aan een rijke, aantrekkelijke en maatschappelijk waardevolle natuur in Nederland. Daarvoor worden onder andere de natuurgebieden robuuster gemaakt. Ook de opgave voor verwerving en inrichting is daarmee gewijzigd: de ontwikkelopgave is ongeveer 35.000 hectare extra natuur voor verwerving en inrichting van gebieden en realisatie van natuurlijke verbindingen. Verder wordt er in de periode tot en met 2027 minimaal 80.000 hectare natuur ingericht.

Realisatie verwerving en inrichting verloopt gestaag

Het oppervlak verworven nieuwe natuur in de Ecologische Hoofdstructuur is sinds 1999 geleidelijk toegenomen. In 2011 en 2012 is ruim 4.000 hectare ter plaatse verworven en overgedragen aan de eindbeheerder. In die periode is ruim 8.000 hectare natuurgebied ingericht.

Bronnen

Technische toelichting

Naam van het gegeven
De indicator geeft de netto oppervlakte met een beheerregeling RBON, SAN of PSAN. Per 1-1-2007 zijn er geen pakketten meer via de RBON
Omschrijving
PBL (Hendrien Bredenoord) en Alterra Wageningen UR (Maarten Storm)
Verantwoordelijk instituut
-
Berekeningswijze
Nederland
Basistabel
-
Geografische verdeling
-
Andere variabelen
Jaarlijks
Verschijningsfrequentie
-
Opmerking
Waarschijnlijk A. Data van derden, RBON gegevens van de Dienst Landelijk Gebied, SAN en PSAN gegevens van Dienst Regelingen. Bewerking PBL. NOK gegevens van de Dienst Regelingen en IPO.
Betrouwbaarheidscodering
Realisatie nieuwe EHS door middel van agrarisch natuurbeheer 1999-2012

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Realisatie nieuwe EHS - verwerving en inrichting, 1990 - 2012 (indicator 1307, versie 10,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.